Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт

  :  

26-2018-1015-26-247

„Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации монтирани в сгради на ТП на НОИ – Хасково, включително осигуряване на резервни части и консумативи“.

Вид на обществената поръчка

Публично състезание

Описание на предмета

Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на абонаментна поддръжка, включително осигуряване на резервни части и консумативи на климатиците и климатична система на ТП на НОИ – Хасково. Общия брой на климатичната техника е както следва:1.Една централна климатична система /Чилър/, Марка "Rhoss", модел А3200526058CWCA/С58 400:-номинална електрическа мощност над 12 kW;- обща инсталирана електрическа мощност-28,60kW;- обща студова мощност - 67,44 kW; 2. Вентилаторни конвектори-28 броя. 3.Климатици-45 бр.:-с мощност от 9 000 Btu до 60 000 Btu. Възложителят си запазва правото да изключва от предмета на поръчката климатици, които са спрени от експлоатация, бракувани или за които по други причини е отпаднала необходимостта от ползването им. Възложителят си запазва правото да включва в предмета на поръчката климатици, при спазване условията на производителя.

Допълнителна информация

С решение №1040-26-6/27.08.2018 г. на директора на ТП на НОИ - Хасково е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации монтирани в сгради на ТП на НОИ – Хасково, включително осигуряване на резервни части и консумативи“. Правно основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен по електронен път на интернет страницата на НОИ, раздел "Профил на купувача". Срокът за получаване на оферти за участие е до 17:00 часа на 20.09.2018 г. Офертите ще бъдат отворени на 21.09.2018 г. от 09:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ - Хасково, ул. "Георги Кирков" №30, етаж 2, заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преписка на обществената поръчка е регистрирана под №00145-2018-0129 в регистъра на Агенцията за обществени поръчки. Във връзка с удължаване на срока за получаване на оферти - 11.10.2018 г. до 17:00 часа, офертите ще бъдат отворени на 12.10.2018 г. в 09:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ - Хасково, гр. Хасково, ул. "Георги Кирков" № 30, етаж 2 - заседателна зала.

Състояние

Възложена

Номер на поръчката в АОП

00145-2018-0129

Лице за контакти

Дияна Петрова

E-mail

obshtestveniporachki@haskovo.nssi.bg

Телефон

038607190

Факс

038607140

Показване на всички свойства
Редактиране на свойства

  
  
  
  
  
разгъване Раздел : 1. Документи за изтегляне ‎(1)
разгъване Раздел : 2. Документация за участие и разяснения ‎(17)
разгъване Раздел : 3. Протоколи/доклади ‎(3)
разгъване Раздел : 4. Решения за завършване на процедурата ‎(1)
разгъване Раздел : 7. Договор/споразумение ‎(3)
разгъване Раздел : 8. Информация за изпълнение на договора ‎(1)
разгъване Раздел : 9. Съобщения ‎(1)