Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт

  :  

26-2016-1015-26-66

„Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Хасково, включително осигуряване на резервни части и консумативи“

Вид на обществената поръчка

Описание на предмета

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на абонаментно поддържане чрез профилактика, ремонт и доставка на резервни части за климатични системи – централна климатична система, състояща се от водоохлаждащ агрегат „Rhoss“, модел А3200526058CWCA/С58 400 /Чилър/, ведно с 28 броя конвектори и 41 броя климатици, собственост на ТП на НОИ - Хасково, индивидуализирани по марка и мощност и местоположение съгласно Приложение №1 от Техническата спецификация към документацията.

Допълнителна информация

С решение № 1040-26-1 от 23.02.2016г.на Директора на ТП на НОИ – Хасково е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Хасково, включително осигуряване на резервни части и консумативи“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел „Профил на купувача“. Срокът за получаване на оферти за участие е до 16:30 часа на 31.03.2016г. Офертите ще бъдат отворени на 04.04.2016г. от 10:00 часа в ТП на НОИ – Хасково, ул. “Георги Кирков“ № 30. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията за обществени поръчки и преписката е регистрирана по № 00145-2016-0008.Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 18.04.2016 г. от 13.00 часа в административнта сграда на ТП на НОИ – Хасково, гр. Хасково, ул.“Георги Кирков“ № 30, ет.2, заседателна зала. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

Състояние

Прекратена

Номер на поръчката в АОП

00145-2016-0008

Лице за контакти

Йорданка Иванова

E-mail

obshtestveniporachki@haskovo.nssi.bg

Телефон

038607190

Факс

038607140

Показване на всички свойства
Редактиране на свойства

  
  
  
  
  
разгъване Раздел : 1. Документи за изтегляне ‎(1)
разгъване Раздел : 2. Документация за участие и разяснения ‎(17)
разгъване Раздел : 3. Протоколи/доклади ‎(3)
разгъване Раздел : 4. Решения за завършване на процедурата ‎(2)
разгъване Раздел : 5. Гаранции за участие ‎(1)