Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт

  :  

29-2019-1016-40-357

“Контекстен анализ на държавното обществено осигуряване за целите на НОИ”

Вид на обществената поръчка

Открита процедура

Описание на предмета

"Предмет на обществената поръчка е: Основната цел е да извлече контекстна информация относно: а) социалния ефект от реформата и как тя би засегнала позиционирането на НОИ в общественото пространство; б) как реформата би рефлектирала върху публичния образ на института; в) как следва да се промени дейността на осигурителния орган в краткосрочен и дългосрочен план, така че да се реализира адекватна информационна и комуникационна кампания за целите на осъществяване на реформата в областта на експертизата на работоспособността. Набавянето на актуална информация относно социално-икономическите и демографските особености и поведенческите модели на регионално ниво ще спомогне за цялостното преразглеждане на политиката на НОИ в дългосрочен план относно предоставянето на осигурителни услуги в частта комуникация, публичност и прозрачност на управлението, но също и оценка на риска и превенция на злоупотреби при оценката на експертизата на работоспособността."

Допълнителна информация

Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 20, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Обществената поръчка е финансирана от проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Офертите ще се отворят в 14:00 часа на 28.05.2019 г. в сградата на НОИ.

Състояние

Отворена

Номер на поръчката в АОП

00145-2019-0023

Лице за контакти

Ваня Пенева

E-mail

Vanya.Peneva@nssi.bg

Телефон

02 926 10 48

Факс

02 926 14 24

Показване на всички свойства
Редактиране на свойства

  
  
  
  
  
разгъване Раздел : 1. Документи за изтегляне ‎(1)
разгъване Раздел : 2. Документация за участие и разяснения ‎(14)
разгъване Раздел : 3. Протоколи/доклади ‎(1)