Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт

  :  

28-2015-1015-28-37

Абонаментна поддръжка на климатична техника, с включен ремонт и резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Ямбол

Вид на обществената поръчка

Открита процедура по ЗОП

Описание на предмета

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за абонаментно поддържане на климатичната техника /водоохлаждащ агрегат- чилър, климатици и конвектори/, с включен ремонт и резервни част за нуждите на ТП на НОИ-Ямбол, съгласно описаното в техническите спецификации и пълното описание предмета на поръчката.

Допълнителна информация

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Упълномощените представители на участниците трябва да представят документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП на 11.11.2015 г. в 10:00 часа в стая № 403 на етаж 4 в сградата на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Ямбол, находяща се на адрес: град Ямбол улица „Георги Сава Раковски“ № 9, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Абонаментна поддръжка на климатична техника с включен ремонт и резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Ямбол”.

Състояние

Възложена

Номер на поръчката в АОП

00145-2015-0192

Лице за контакти

Живко Желев

E-mail

yambol@nssi.bg

Телефон

046 685953

Факс

046 685940

Показване на всички свойства
Редактиране на свойства

  
  
  
  
  
разгъване Раздел : 1. Документи за изтегляне ‎(1)
разгъване Раздел : 2. Документация за участие и разяснения ‎(22)
разгъване Раздел : 3. Протоколи/доклади ‎(3)
разгъване Раздел : 4. Решения за завършване на процедурата ‎(1)
разгъване Раздел : 5. Гаранции за участие ‎(1)
разгъване Раздел : 7. Договор/споразумение ‎(3)
разгъване Раздел : 8. Информация за изпълнение на договора ‎(2)