Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт

  :  

27-2017-1015-27-202

“Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен” обособена ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен – съгласно приложение № 1. обособена ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен – съгласно приложение № 4.

Вид на обществената поръчка

Публично състезание

Описание на предмета

Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации. Kанцеларските материали следва да бъдат оригинални и фабрично нови.

Допълнителна информация

С Решение № 1040-27-15 от 01.12.2017 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен” обособена ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен” – съгласно приложение № 1. обособена ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен” – съгласно приложение № 4. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 05.01.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 08.01.2018 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преписката на обществетна поръчка е регистрирана под № 00145-2017-0247 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки. С Ъ О Б Щ Е Н И Е 23.01.2018 г. Във връзка с участието Ви в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен” обособена ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен” – съгласно приложение № 1. обособена ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен”, с ред на възлагане: публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците, които отговарят на поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор, и чиито оферти отговарят на предварително обявените от възложителя условия, ще се проведе на 26.01.2018г. от 09:00 часа, в стая 413 от административната сграда на ТП на НОИ – Шумен, с адрес бул. „Симеон Велики” № 60. Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Състояние

Затворена

Номер на поръчката в АОП

00145-2017-0247

Лице за контакти

Димитър Чакъров, Лалка Илиева и Юрий Йорданов

E-mail

ObshtestveniPorachki@shumen.nssi.bg

Телефон

054 855890; 054 855815; 054 855892

Факс

054 855840

Показване на всички свойства
Редактиране на свойства

  
  
  
  
разгъване Раздел : 1. Документи за изтегляне ‎(1)
разгъване Раздел : 2. Документация за участие и разяснения ‎(30)
разгъване Раздел : 3. Протоколи/доклади ‎(4)
разгъване Раздел : 4. Решения за завършване на процедурата ‎(1)
разгъване Раздел : 9. Съобщения ‎(1)