Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт

  :  

03-2016-1006-03-11-1

"Абонаментна поддръжка на климатици и чилър, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Варна"

Вид на обществената поръчка

Публично състезание

Описание на предмета

„Абонаментна поддръжка на климатици и чилър, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Варна“ Климатиците са монтирани в работните помещения в административните сгради на ТП на НОИ - Варна, находящи се на ул. Охрид №6, ул.Хан Аспарух № 4, архивохранилището на бул.Сливница № 191 и в изнесените работни места в гр.Девня, гр. Вълчи дол, гр. Провадия и гр. Долен чифлик. Основните дейности във връзка с предмета на обществената поръчка се изразяват в абонаментно поддържане и ремонт на описаните климатици и чилър в Приложения № 1 към настоящите технически спецификации, включително доставка на резервни части и консумативи. В предмета на поръчката са включени: демонтаж на климатици, които не подлежат на ремонт, както и климатици за които е отпаднала необходимостта от ползването им, преместване на климатици включващо демонтаж и монтаж на същите - при възникнала необходимост. Подробно описание на всички включени дейности е посочено в пълно описание на предмета на поръчката и техническите спецификации, неделима част към настоящата документация.

Допълнителна информация

С Решение № 9 от 05.12.2016 г. на директора на ТП на НОИ – Варна е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е “Абонаментна поддръжка на климатици и чилър, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Варна“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 27.12.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 04.01.2017 г. в 14:00 часа в ТП на НОИ-Варна, ул."Охрид" №6, етаж 3, стая 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Във връзка с участието Ви в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка на климатици и чилър, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Варна“, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения ще се извърши на 08.02.2017 г. от 11.00 ч. в административната сграда на ТП на НОИ – Варна, ул. “Охрид“ № 6, етаж 3, стая 25

Състояние

Възложена

Номер на поръчката в АОП

00145-2016-0217

Лице за контакти

Марияна Михайлова, Тодор Тодоров

E-mail

mariana.mihajlova@varna.nssi.bg

Телефон

052 663269; 052 663215; 052 663201

Факс

052 663240

Показване на всички свойства
Редактиране на свойства

  
  
  
  
  
разгъване Раздел : 1. Документи за изтегляне ‎(1)
разгъване Раздел : 2. Документация за участие и разяснения ‎(19)
разгъване Раздел : 3. Протоколи/доклади ‎(4)
разгъване Раздел : 4. Решения за завършване на процедурата ‎(1)
разгъване Раздел : 7. Договор/споразумение ‎(6)
разгъване Раздел : 8. Информация за изпълнение на договора ‎(1)