Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт

  :  

05-2019-1015-05-40

“Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Видин, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

Вид на обществената поръчка

Открита процедура

Описание на предмета

Осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ – Видин чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение № 1 (“Списък на канцеларските материали и принадлежности за офиса по видове и прогнозни количества”. Възложителят прилага чл. 12 от ЗОП, тъй като предмета на поръчката е включен в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение

Допълнителна информация

С Решение № 1040-05-10 от 22.04.2019 г. на и. д. Директора на ТП на НОИ-Видин е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Видин, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Офертите се отварят на публично заседание, което ще се проведе на 29.05.2019 г. от 14 часа в административната сграда на ТП на НОИ – Видин, гр. Видин, ул. „Пазарска“ № 4, ст. №5, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0022

Състояние

Прекратена

Номер на поръчката в АОП

00145-2019-0022

Лице за контакти

Цветанка Дичева

E-mail

vidin@nssi.bg

Телефон

094605390

Факс

094605340

Показване на всички свойства
Редактиране на свойства

  
  
  
  
  
разгъване Раздел : 1. Документи за изтегляне ‎(1)
разгъване Раздел : 2. Документация за участие и разяснения ‎(17)
разгъване Раздел : 4. Решения за завършване на процедурата ‎(2)