Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт

  :  

06 -2016 -1015-06-60

„Изграждане и разширяване на системи за контрол за достъп в сгради на ТП на НОИ- Враца“

Вид на обществената поръчка

Описание на предмета

Доставка и монтаж на системи за контрол на достъп за нуждите на ТП на НОИ – гр. Враца, пл. “Христо Ботев“ № 1 и привеждане в експлоатация на изградената система за контрол на достъпа в сградата на ООА - бул. "Мито Орозов" № 59: 1. 15 броя контролирани точки и една точка за отчитане на контрола за нуждите на ТП на НОИ – гр. Враца в сградата на пл. “Христо Ботев” № 1; 2. 2 броя контролни точки на входа в сградата на ООА, находяща се на бул. "Мито Орозов" №59; има и изградена система за контрол на достъпа с 13 контролни точки, която трябва да бъде приведена в експлоатация

Допълнителна информация

ТП на НОИ –Враца възлага обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава „осма“ а от ЗОП с предмет „Изграждане и разширяване на системи за контрол за достъп в сгради на ТП на НОИ- Враца“. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел „Профил на купувача“. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 22.04.2016 г. Отварянето на офертите ще бъде извършено на 25.04.2016 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ – Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1, Заседателна зала, етаж 3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Състояние

Възложена

Номер на поръчката в АОП

9052444

Лице за контакти

Пенка Харизанова

E-mail

Penka.Harizanova@vratza.nssi.bg

Телефон

092 66403680

Факс

092 66403640

Показване на всички свойства
Редактиране на свойства

  
  
  
  
  
разгъване Раздел : 1. Документи за изтегляне ‎(1)
разгъване Раздел : 2. Документация за участие и разяснения ‎(19)
разгъване Раздел : 3. Протоколи/доклади ‎(1)
разгъване Раздел : 7. Договор/споразумение ‎(4)
разгъване Раздел : 8. Информация за изпълнение на договора ‎(1)