Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
19-2014-11-233Публична покана по ЗОПВъзложена11.11.2014 г. 11:09
"Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, с включен ремонт и резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Сливен"
Предметът на настоящата обществена поръчка е “Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, с включен ремонт и резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Сливен” и обхваща пътнически асансьор в извънгаранционен срок собственост на Възложителя, находящ се в административната сграда на ТП на НОИ - Сливен, гр. Сливен, бул. Стефан Караджа  № 10.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.12.2014 г. 16:00
Променено: 17.12.2014 г. 11:54
19-2014-11-225Публична покана по ЗОППрекратена4.11.2014 г. 9:11
"Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на сгради на ТП на НОИ - Сливен"
Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация в административната сграда на ТП на НОИ-Сливен находяща се на адрес: гр. Сливен, бул. “Стефан Караджа” № 10, архивохранилище за съхранение на документацията на прекратени осигурители без правоприемник находящо се в гр. Сливен, бул. “Стефан Караджа“ №5 и филиала в гр. Нова Загора находящ се на адрес: гр. Нова Загора, ул. “Васил Левски” № 31.  
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.11.2014 г. 16:30
Променено: 10.2.2016 г. 8:42
19-2014-11-213Публична покана по ЗОППрекратена16.10.2014 г. 11:39
„Замерване на електрическа безопасност за нуждите на  ТП на НОИ-Сливен“
1. Измерване на съпротивление на защитни заземителни уредби в административната сграда на ТП на НОИ - Сливен, находяща се на адрес гр.Сливен, бул. “Стефан Караджа” №10.
Общ брой измервателни точки в сградата  - 2 бр.
2. Измерване на съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби в административната сграда на ТП на НОИ - Сливен, находяща се на адрес гр. Сливен, бул. “Стефан Караджа” №10
Общ брой измервателни точки - 4 бр.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.11.2014 г. 16:00
Променено: 6.10.2015 г. 14:38
19-2014-202Открита процедура по ЗОПВъзложена6.10.2014 г. 16:58
„Комплексно почистване на административните сгради на ТП на НОИ-Сливен“
Комплексно почистване на административните сгради на ТП на НОИ - Сливен за срок от 24 (двадесет и четири) месеца. Извършване на услугата с квалифициран персонал, собствена и/или наета техника, специализирани почистващи препарати и консумативи при спазване на условията, изискванията и обема, определени от Възложителя в документацията за участие. В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват дейности по текущо, периодично и извънредно почистване на административните сгради на ТП на НОИ – Сливен.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.12.2014 г. 16:00
Променено: 5.3.2015 г. 9:36