Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
19-2016-1015-19-235Открита процедураВъзложена10.10.2016 г. 9:51
"Доставка на нетна електрическа енергия - ниско напрежение и плащане на всички използвани от крайния клиент услуги, за нуждите на ТП на НОИ-Сливен"
Доставка на нетна активна електрическа енергия, координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с енергийния системен оператор (ЕСО), поемане на разходите за небаланси за обекти на ТП на НОИ-Сливен  и плащане на всички използвани от крайния клиент услуги, съгласно съгласно Техническа спецификация от документацията за участие, Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и Ценовото предложение. Обособена позиция №1  “Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение за административната сграда на ТП на НОИ-Сливен и плащане на всички използвани от крайния клиент услуги“.  Обособена позиция №2 “Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение за филиала в гр. Нова Загора и плащане на всички използвани от крайния клиент услуги“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.12.2016 г. 17:00
Променено: 24.2.2017 г. 11:14
19-2016-1015-19-236Открита процедураВъзложена5.10.2016 г. 16:06
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради и прилежащи площи, ползвани от ТП на НОИ-Сливен“
Обществената поръчка включва текущо, периодично и извънредно почистване на помещенията в сгради и прилежащи площи, ползвани от ТП на НОИ - Сливен. Изпълнителят ще извършва услугата с квалифициран персонал, собствена и/или наета техника, специализирани почистващи препарати и консумативи при спазване на условията, изискванията, обема и периодичността, посочени в Техническите спецификации (приложения №№ 1 , 2 и 3) от документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.12.2016 г. 17:00
Променено: 4.4.2017 г. 11:31
19-2016-1015-19-223Публично състезаниеВъзложена12.9.2016 г. 9:36
"Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ-Сливен, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
Абонаментната поддръжка включва всички дейности, свързани с функционални проверки, техническо обслужване и ремонтни дейности, чрез които се осигурява безопасно и безаварийно използване на асансьора според предназначението му,  в съответствие с нормите на действащото българско законодателство, включително осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.10.2016 г. 17:00
Променено: 10.1.2017 г. 8:12
19-2016-1015-19-189Открита процедураВъзложена28.6.2016 г. 9:37
"Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ-Сливен"
Изпълнението на поръчката включва:
1. Осигуряване на дневна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на ТП на НОИ-Сливен.
2. Охрана със СОТ на административната сграда на ТП на НОИ-Сливен и  филиала в гр. Нова Загора.
Охранителната дейност следва да се осъществява при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), подзаконовите нормативни актове, уреждащи дейността, трудовото и осигурително законодателство и изискванията, заложени в настоящата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.9.2016 г. 17:00
Променено: 2.12.2016 г. 10:34
19-2016-64Възложена6.4.2016 г. 9:10
"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите на ТП на НОИ-Сливен"
Предметът на обществената поръчка е : "Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите на ТП на НОИ-Сливен". Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на договора за нейното изпълнение. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване.
Източник на финансиране - бюджетът на НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.5.2016 г. 16:30
Променено: 24.6.2016 г. 11:50
19-2016-48Открита процедураВъзложена2.3.2016 г. 8:30
"Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ-Сливен"
Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Сливен, съгласно пълното описание на предмета на поръчката. Климатичната техника, която подлежи на абонаментна поддръжка е подробно описана в техническата спецификация, част от документацията за участие в откритата процедура.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.5.2016 г. 16:00
Променено: 22.2.2017 г. 13:48
19-2016-44Открита процедураВъзложена25.2.2016 г. 13:16
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Сливен
ТП на НОИ - Сливен разполага с различна  принтерна техника, както и друга офис техника, която трябва да се поддържа в технически изправно състояние, за същата е необходимо да се осигуряват резервни части. Местонахождението и вида на устройствата предмет на обществената поръчка е указано в  Техническа спецификация - Списък на наличната офис техника по тип и местонахождение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.5.2016 г. 16:00
Променено: 22.2.2017 г. 13:47