Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
19-2018-1015-19-224Пряко договарянеВъзложена6.11.2018 г. 11:46
„Извършване на ремонт на 2 работни помещения в административната сграда на ТП на НОИ-Сливен“
Обект на обществената поръчка е строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а" от ЗОП – изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по Приложение №1 от ЗОП.
  Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на ремонт на 2 работни помещения в административната сграда на ТП на НОИ - Сливен, находяща се на адрес: гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ №10, съгласно указаното в техническите спецификации. Ремонтът основно включва: начукване на мазилка – 7 м2, грундиране – 7 м2, направа на вароциментна мазилка - 7 м2, направа на шпакловка - 7 м2, боядисване с латекс - 24 м2 и др. на таваните на двете помещения. Целта на ремонта е създаване на безопасни условия за труд и възстановяване възможността за използване на двете работни помещения от служителите на ТП на НОИ - Сливен.
  
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.1.2019 г. 17:00
Променено: 19.2.2019 г. 10:06
19-2018-1015-19-214Открита процедураВъзложена22.10.2018 г. 14:03
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения и сгради на ТП на НОИ-Сливен и прилежащи площи“
Предметът на поръчката включва текущо, периодично и извънредно почистване. Подробно описание на изброените видове дейности, които следва да се извършат се съдържа в Техническа спецификация “Описание на дейностите в обхвата на услугата. Изисквания към съдържанието, периодичността, начина на изпълнение” - приложение №1.
Избраният за изпълнител е необходимо да извършва услугата с квалифициран персонал, собствена и/или наета техника, специализирани почистващи препарати и консумативи, в указаната от Възложителя регулярност в горепосочената Техническа спецификация – приложение №1 и с оглед на неговите изисквания посочени в Техническа спецификация „Изисквания към изпълнителя на обществената поръчка“ – приложение №3.
Обектите, които ще бъдат почиствани са подробно описани по вид, адрес, площ и др. в Техническа спецификация „Списък на обектите“ – приложение №2.
Общият размер на площите, които следва да се почистват е 2 206 м².
Източник на финансиране - бюджета на НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.1.2019 г. 17:00
Променено: 25.4.2019 г. 14:23
19-2018-1015-19-202Публично състезаниеВъзложена20.9.2018 г. 15:56
"Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване - СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Сливен"
Предметът на настоящата обществена поръчка включва в обхвата си изграждане и пускане в експлоатация на самостоятелна алармена система против проникване в Контролния пункт за класифицирана информация (КПКИ). Контролния пункт е разположен на петия етаж в административната сграда на ТП на НОИ - Сливен, находяща се на адрес гр. Сливен, бул. Стефан Караджа №10 и е с площ 17,64 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.11.2018 г. 17:00
Променено: 13.12.2018 г. 15:04
19-2018-1015-19-194Събиране на оферти с обяваВъзложена18.9.2018 г. 10:45
"Доставка на офис обзавеждане"
Предметът на поръчката включва доставка на офис обзавеждане - шумоизолиращи прегради – общо 12 бр., по вид, технически характеристики и количество, съгласно Техническите спецификации и монтаж на същото. Основната цел на описаното в Техническите спецификации офис обзавеждане е да разграничава работните места, чрез шумоизолиращи прегради, за да се осигури тиха и спокойна среда при обслужване на граждани в приемната на ТП на НОИ-Сливен. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.9.2018 г. 17:00
Променено: 5.11.2018 г. 16:37
19-2018-1015-19-103Публично състезаниеПрекратена30.5.2018 г. 16:34
„Извършване на ремонт на 2 работни помещения в административната сграда на ТП на НОИ-Сливен, находяща се на адрес: гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ №10“
      Обект на обществената поръчка е строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а" от ЗОП – изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по Приложение №1 от ЗОП.
      Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на ремонт на 2 работни помещения в административната сграда на ТП на НОИ - Сливен, находяща се на адрес: гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ №10, съгласно указаното в техническите спецификации. Ремонтът основно включва: начукване на мазилка – 7 м2, грундиране – 7 м2, направа на вароциментна мазилка - 7 м2, направа на шпакловка - 7 м2, боядисване с латекс - 24 м2 и др. на таваните на двете помещения. Целта на ремонта е създаване на безопасни условия за труд и възстановяване възможността за използване на двете работни помещения от служителите на ТП на НОИ - Сливен.
     Участниците могат да извършат оглед на помещенията всеки работен ден от 8,30 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа до изтичане крайния срок за подаване на оферти.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.9.2018 г. 17:00
Променено: 13.9.2018 г. 12:44
19-2018-1015-19-101Открита процедураВъзложена30.5.2018 г. 14:31
"Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ-Сливен"
Обект на обществената поръчка е предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Предмет на настоящата обществена поръчка е:
- физическа охрана и осигуряване на пропусквателен режим в административната сграда на ТП на НОИ – Сливен
- охрана със СОТ на административната сграда на ТП на НОИ - Сливен, бул. “Ст. Караджа” №10 – партер (служебен вход), приемна за граждани, целите 3-ти, 4-ти, и 5-ти етажи, гаражна клетка и котелно помещение  (разгърната застроена площ 1842, кв. м)
- охрана със СОТ на филиала в гр. Нова Загора, ул. “Васил Левски” №31 - част от 2-ри етаж на сградата (разгърната застроена площ 116 кв. м).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.7.2018 г. 17:00
Променено: 17.10.2018 г. 9:46
19-2018-1015-19-56Публично състезаниеВъзложена20.3.2018 г. 9:47
"Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ-Сливен, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации – общо 65 броя, от които 1 чилър, 1 вентилационна система, 10 климатика и 53 термовентилаторни конвектори, включително осигуряване на резервни части и консумативи. Климатиците и климатичните инсталации са собственост на възложителя или се ползват от ТП на НОИ-Сливен. Местонахождението, вида и модела на всяко от устройствата предмет на обществената поръчка са указани в Техническите спецификации - “Списък на наличната климатична техника по вид и местонахождение”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.5.2018 г. 17:00
Променено: 7.8.2018 г. 15:24
19-2018-1015-19-51Открита процедураВъзложена15.3.2018 г. 14:27
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Сливен“
Предметът на поръчката включва периодични доставки на оригинални, фабрично нови и неупотребявани канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Сливен, като артикулите по вид и прогнозни количества са описани в „Техническите спецификации“.
Количествата посочени в техническите спецификации са прогнозни, без Възложителят да се ангажира с тяхното усвояване.
Количеството и видовете канцеларски материали се доставят на отделни заявки – в зависимост от моментните потребности на ТП на НОИ – Сливен. Възложителят може да заявява канцеларски материали при изчерпване на прогнозните количества от договорените видове, по единични цени от ценовото предложение на избрания за изпълнител участник, до изчерпване на сумата по договора или до изтичане на срока му.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.7.2018 г. 17:00
Променено: 14.9.2018 г. 16:18
19-2018-1015-19-50Публично състезаниеВъзложена13.3.2018 г. 10:41
"Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Сливен"
Обект на обществената поръчка е предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1,т. 3 от ЗОП.
         Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментна поддръжка и ремонт на принтери, копирни машини, мултифункционални устройства и скенери (общо 51 броя, от които 32 лазерни принтери, 7 мултифункционални устройства, 2 копирни машини и 10 скенера) собственост на възложителя ползвани от ТП на НОИ-Сливен. Местонахождението и вида на устройствата предмет на обществената поръчка е указано в Техническите спецификации - “Списък на наличната офис техника по тип и местонахождение
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.5.2018 г. 17:00
Променено: 7.8.2018 г. 17:25