Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
19-2015-64Открита процедура по ЗОПВъзложена13.11.2015 г. 10:03
„Доставка на канцеларски материали – хартиени изделия по вид и предполагаеми количества, за нуждите на ТП на НОИ – Сливен“
Обществената поръчка обхваща периодични доставки на оригинални, фабрично нови  и неупотребявани канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Сливен, като артикулите по вид и прогнозни количества са описани в „Техническите спецификации“.
Количествата посочени в техническите спецификации са прогнозни, без Възложителят да се ангажира с тяхното усвояване.
Количеството и видовете канцеларски материали се доставят по отделни заявки – в зависимост от моментните потребности на ТП на НОИ – Сливен. Възложителят може да заявява канцеларски материали при изчерпване на прогнозните количества от договорените видове, по единични цени от ценовото предложение на избрания за изпълнител участник, до изчерпване на сумата по договора или до изтичане на срока му.
Възложителят прилага чл.16г от ЗОП, тъй като стоките, от предмета на  обществената поръчка, са включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.Поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.2.2016 г. 16:00
Променено: 20.4.2016 г. 8:55
19-2015-35Публична покана по ЗОППрекратена1.10.2015 г. 9:24
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ-Сливен"
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Сливен“. Доставеното и монтирано от Изпълнителя офис обзавеждане, следва да е фабрично ново, да не е използвано и сглобявано, включително и като мостра.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.10.2015 г. 16:30
Променено: 10.2.2016 г. 8:41
19-2015-9Открита процедура по ЗОППрекратена3.8.2015 г. 10:38
"Текущ ремонт на покрива и козирката на административната сграда на ТП на НОИ-Сливен"
Текущият  ремонт на покрива и козирката  на административната сграда на ТП на НОИ - Сливен се изразява в изпълнението на няколко дейности по ремонт на  Мълниезащитна инсталация, Покрив на административната сграда, Покривен борд, Фасадна козирка на административната сграда и Вътрешни вертикални клонове за отвеждане на дъждовни води. СМР са подробно описани в ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА и количествено - стойностна сметка неразделна част от договора.Срокът за изпълнение на поръчката е 25 работни дни, съгласно националния календар.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.8.2015 г. 16:00
Променено: 10.2.2016 г. 8:42
19-2015-2Открита процедура по ЗОПВъзложена6.7.2015 г. 10:36
"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Сливен"
Обществената поръчка обхваща периодични доставки на оригинални, фабрично нови  и неупотребявани канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Сливен, като артикулите по вид и прогнозни количества са описани в „Техническите спецификации“ по обособени позиции. Количествата посочени в техническите спецификации са прогнозни, без Възложителят да се ангажира с тяхното усвояване.
    Обособени позиции в обществената поръчка са следните:
    Обособена позиция 1: “Канцеларски материали по вид  и  предполагаеми  количества за нуждите на ТП на НОИ - Сливен“
    Обособена позиция 2:  “Папки по вид  и  предполагаеми  количества за нуждите на ТП на НОИ - Сливен“
    Обособена позиция 3: “Хартиени изделия по вид и предполагаеми  количества за нуждите на ТП на НОИ – Сливен“
Възложителят прилага чл.16г от ЗОП, тъй като определени стоки, част от предмета на  обществената поръчка, са включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Възложителят е отделил тези стоки в обособени позиции №2 и №3. Тези обособени позиции са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.9.2015 г. 16:00
Променено: 24.2.2016 г. 16:37
19-2015-67Открита процедура по ЗОПВъзложена7.5.2015 г. 14:22
"Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Сливен"
ТП на НОИ - Сливен разполага с различна по вид копирна и принтерна техника, за работата, на която е необходимо да бъдат доставени оригинални или еквивалентни  консумативи, при условие че тези консумативи са фабрично нови,  неупотребявани и нерециклирани, съгласно Техническите спецификации – “Списък на консумативите необходими за работата на ТП на НОИ - Сливен и предполагаеми количества за 24 месеца”, неразделна част от предложението на участника.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.7.2015 г. 16:00
Променено: 6.10.2015 г. 14:40
19-2015-58Открита процедура по ЗОППрекратена1.4.2015 г. 13:42
"Текущ ремонт на покрива на административната сграда на ТП на НОИ - Сливен"
Текущият  ремонт на покрива на административната сграда на ТП на НОИ - Сливен се изразява в изпълнението на няколко дейности по ремонт на  Мълниезащитна инсталация, Покрив на административната сграда, Покривен борд, Фасадна козирка на административната сграда и Вътрешни вертикални клонове за отвеждане на дъждовни води. СМР са подробно описани в ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА и количествено - стойностна сметка неразделна част от договора.Срокът за изпълнение на поръчката е 25 работни дни, съгласно националния календар.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.6.2015 г. 16:00
Променено: 10.7.2015 г. 16:25
19-2015-56Открита процедураВъзложена31.3.2015 г. 10:29
"Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Сливен"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.5.2015 г. 16:00
Променено: 22.2.2017 г. 13:49