Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
19-2017-1015-19-236Открита процедураВъзложена12.12.2017 г. 9:15
„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната дейност на ТП на НОИ-Сливен“
Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с електроенергийния системен оператор (ЕСО), поемане на разходите за небаланси за обекти на ТП на НОИ-Сливен  и плащане на всички използвани от крайния клиент услуги по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1  „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ-Сливен“ Обособена позиция №2 „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група  за филиала в гр. Нова Загора“
Обект и на двете обособени позиции на обществената поръчка е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.1.2018 г. 17:00
Променено: 2.3.2018 г. 11:15
19-2017-1015-19-183Публично състезаниеВъзложена21.9.2017 г. 9:52
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ-Сливен"
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Сливен, определено по вид, количество и технически характеристики, съгласно техническите спецификации, неразделна част от документацията на обществената поръчка и сглобяване  на същото. Доставеното офис обзавеждане трябва да бъде фабрично ново, да не е използвано и да не е сглобявано, включително и като мостра.
 Минималният гаранционен срок на офис обзавеждането не може да бъде по-малък от 12 месеца, считано от датата, на която е подписан без възражения от страните приемо-предавателния протокол за извършената доставка и сглобяването на офис обзавеждането.
 Източник на финансиране - бюджета на НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.11.2017 г. 17:00
Променено: 19.2.2018 г. 10:25
19-2017-1015-19-169Публично състезаниеВъзложена25.8.2017 г. 13:46
"Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ-Сливен"
Обект на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на поръчката включва периодични доставки на оригинални, фабрично нови  и неупотребявани канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Сливен, като артикулите по вид и прогнозни количества са описани в „Техническите спецификации“ по обособени позиции. Количествата посочени в техническите спецификации са прогнозни, без Възложителят да се ангажира с тяхното усвояване. Доставки на канцеларски материали, извън номенклатурата посочена в Техническите спецификации, по заявка на Възложителя, се извършват съгласно официален каталог или ценовата листа на участника, актуален към момента на подадената заявка, съдържащ цялата гама на предлаганите артикули със съответните продажни цени без включен ДДС.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.10.2017 г. 17:00
Променено: 23.11.2017 г. 14:12
19-2017-1015-19-170Открита процедураПрекратена25.8.2017 г. 13:18
"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната дейност на ТП на НОИ-Сливен"
В предмета на обществената поръчка е включена доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с електроенергийния системен оператор (ЕСО), поемане на разходите за небаланси за обекти на ТП на НОИ-Сливен  и плащане на всички използвани от крайния клиент услуги по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1  „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ-Сливен“ Обособена позиция №2 „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група  за филиала в гр. Нова Загора“
Обект и на двете обособени позиции на обществената поръчка е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2017 г. 17:00
Променено: 12.12.2017 г. 9:55
19-2017-1029-19-2410Директно възлаганеВъзложена14.7.2017 г. 10:43
"Сертифициране на чилър в административната сграда на ТП на НОИ-Сливен"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 14.7.2017 г. 10:55
19-2017-1015-19-144Публично състезаниеВъзложена4.7.2017 г. 14:45
"Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ-Сливен"
Предметът на настоящата обществена поръчка включва периодични доставки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Сливен индивидуализирани в техническата спецификация по видове устройства, параметри и прогнозни количества за 24 месеца. Доставените консумативи да са фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани, оригинални или еквивалентни. Да се доставят периодично, съобразно възникналите потребности на Възложителя, след негова заявка по факс или електронна поща до административната сграда на ТП на НОИ - Сливен. Консумативите да се доставят в оригинални фабрични опаковки с ненарушена цялост и стикер (холограмен), удостоверяващ произхода на консуматива. На опаковката ясно да е обозначен продуктовия № /продуктовия код за съответния вид консуматив (буквено цифровото съчетание).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.9.2017 г. 17:00
Променено: 23.11.2017 г. 14:11
19-2017-1015-19-145Пряко договарянеВъзложена4.7.2017 г. 14:27
"Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ-Сливен"
Доставка на природен газ за административната сграда на ТП на НОИ -Сливен, находяща се на адрес гр.Сливен, бул. "Стефан Караджа" №10.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 10.10.2017 г. 10:23
19-2017-1015-19-119Публично състезаниеПрекратена8.6.2017 г. 16:26
„Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Сливен“
Предметът на поръчката включва периодични доставки на оригинални, фабрично нови  и неупотребявани канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Сливен, като артикулите по вид и прогнозни количества са описани в „Техническите спецификации“ по обособени позиции.
Материалите са разделени по видове в следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за административната дейност  на ТП на НОИ – Сливен“ и
Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Сливен, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“.
Обособена позиция № 2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, чиито предмет е включен в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с РМС № 591 / 18.07.2016 г., обн. с ДВ № 67 / 26.08.2016 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.8.2017 г. 17:00
Променено: 15.8.2017 г. 9:49
19-2017-1015-19-60Публично състезаниеПрекратена16.3.2017 г. 13:59
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ-Сливен"
Обект на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на поръчката включва доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Сливен, определено по вид, количество и технически характеристики, съгласно техническите спецификации, неразделна част от документацията на обществената поръчка и сглобяване  на същото. Доставеното офис обзавеждане трябва да бъде фабрично ново, да не е използвано и да не е сглобявано, включително и като мостра.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.5.2017 г. 17:00
Променено: 30.6.2017 г. 8:08
19-2017-1015-19-51Открита процедураВъзложена15.3.2017 г. 15:56
"Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Сливен"
Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментна поддръжка и ремонт на принтери, копирни машини, мултифункционални устройства, скенери и др. собственост на възложителя ползвани от ТП на НОИ-Сливен. Местонахождението и вида на устройствата предмет на обществената поръчка е указано в Техническата спецификация-“Списък на наличната офис техника по тип и местонахождение”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.5.2017 г. 17:00
Променено: 18.8.2017 г. 16:31