Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
19-2019-1015-19-107Публично състезаниеВъзложена18.6.2019 г. 13:13
„Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба и доставка на резервни части и консумативи, за нуждите на ТП на НОИ-Сливен“
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ-Сливен“. Абонаментната поддръжка включва всички дейности, свързани с функционални проверки, техническо обслужване и ремонтни дейности, чрез които се осигурява безопасно и безаварийно използване на асансьора според предназначението му, в съответствие с нормите на действащото българско законодателство, включително осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.10.2019 г. 17:00
Променено: 11.12.2019 г. 14:37
19-2019-1015-19-101Открита процедураПрекратена31.5.2019 г. 9:39
"Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП на НОИ-Сливен"
В предмета на обществената поръчка е включена доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с електроенергийния системен оператор (ЕСО), поемане на разходите за небаланси за обекти на ТП на НОИ - Сливен  и плащане на всички използвани от крайния клиент услуги по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1  „Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ-Сливен“
Обособена позиция №2 „Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за филиала в гр. Нова Загора“
Обект и на двете обособени позиции на обществената поръчка е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.11.2019 г. 17:00
Променено: 6.2.2020 г. 16:12
19-2019-1006-19-11Договаряне без предварително обявлениеВъзложена14.5.2019 г. 11:28
"Доставка на природен газ за нуждите на административната сграда на ТП на НОИ-Сливен"
Доставка на заявени количества природен газ, който ще се ползва за отопление на административната сграда на ТП на НОИ - Сливен.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 27.9.2019 г. 10:57
19-2019-1015-19-86Публично състезаниеВъзложена10.5.2019 г. 8:36
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ - Сливен“
Обектът на поръчката е доставка по чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Предметът на настоящата поръчка включва извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 3 (три) броя нови инверторни климатици, съгласно всички изискванията на Възложителя подробно описани в Техническите спецификации, част от документацията за обществената поръчка. В предмета на поръчката се включва и демонтаж, за сметка на изпълнителя, на 3 (три) броя налични климатици от местата, на  които ще се монтират доставените нови климатици.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.9.2019 г. 17:00
Променено: 29.11.2019 г. 15:44
19-2019-1015-19-85Събиране на оферти с обяваВъзложена9.5.2019 г. 9:48
"Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли"
Предметът на поръчката включва абонамента поддръжка и осигуряване на резервни части за 2 броя газови котли кондензен тип, марка WOLF, модел CGB-100 с монтирани на тях 2 броя разширителни съдове и циркулационни помпи. Единият газов котел е новоинсталиран и подлежи на поддръжка по настоящата поръчка от 19.01.2021 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.6.2019 г. 17:00
Променено: 30.9.2019 г. 16:16
19-2019-1015-19-79Открита процедураВъзложена2.5.2019 г. 13:31
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ-Сливен“
Обект на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Предметът на поръчката включва периодични доставки на оригинални, фабрично нови и неупотребявани канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Сливен, като артикулите по вид и прогнозни количества са описани в „Техническите спецификации“.
Количествата, посочени в техническите спецификации са прогнозни, без Възложителят да се ангажира с тяхното усвояване.
Количествата и видовете канцеларски материали се доставят на отделни заявки – в зависимост от моментните потребности на ТП на НОИ – Сливен. Възложителят може да заявява канцеларски материали при изчерпване на прогнозните количества от договорените видове, по единични цени от ценовото предложение на избрания за изпълнител участник, до изчерпване на сумата по договора или до изтичане на срока му.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.9.2019 г. 17:00
Променено: 29.11.2019 г. 10:36
19-2019-1015-19-78Открита процедураВъзложена2.5.2019 г. 13:29
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ-Сливен, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“
Обект на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Предметът на поръчката включва периодични доставки на оригинални, фабрично нови и неупотребявани канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Сливен, като артикулите по вид и прогнозни количества са описани в „Техническите спецификации“.
Обществената поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Сливен, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“ е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, чиито предмет е включен в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, утвърден с РМС №591/18.07.2016 г., обн. с ДВ №67/26.08.2016 г.
В процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица. Когато в процедура за възлагане на запазена поръчка са подадени заявления за участие и/или оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат заявленията за участие и/или офертите на лицата, за които поръчката е запазена. Заявленията за участие и/или офертите на останалите лица се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, за които поръчката е запазена.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.9.2019 г. 17:00
Променено: 18.11.2019 г. 17:23