Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
19-2020-1015-19-62Открита процедураВъзложена11.6.2020 г. 7:49
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Сливен и прилежащи площи“
Поръчката обхваща извършване на текущо, периодично и извънредно почистване:
1. Текущо почистване: ежедневно хигиенизиране, включва ежедневно повтаряеми дейности, осигуряващи постоянното равнище на хигиена в помещенията. Под „ежедневна” се разбира дейност, извършвана всеки работен ден за страната.
2. Периодично почистване: включва различни видове дейности, извършвани с различна регулярност. Те осигуряват трайна обработка и постигане на по-високо равнище на чистота. Възложителят определя честотата на извършване на тези дейности.
3. Извънредно почистване: почистване на помещения в сгради на Възложителя при създали се изключителни обстоятелства. Под изключителни обстоятелства се разбира, обстоятелства предизвикани от непредвидими за Възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установените дейности на Възложителя и пр.
Подробно описание на гореизброените видове дейности, които следва да се извършат се съдържа в Техническа спецификация “Описание на дейностите в обхвата на услугата. Изисквания към съдържанието, периодичността, начина на изпълнение” - приложение №1.
Избраният за изпълнител е необходимо да извършва услугата с квалифициран персонал, собствена и/или наета техника, специализирани почистващи препарати и консумативи, в указаната от възложителя регулярност в горепосочената Техническа спецификация – приложение №1 и с оглед на неговите изисквания посочени в Техническа спецификация „Изисквания към изпълнителя на обществената поръчка“ – приложение №3.
Обектите, които ще бъдат почиствани са подробно описани по вид, адрес, площ и др. в Техническа спецификация „Списък на обектите“ – приложение №2.
Общият размер на площите, които следва да се почистват е 2 206 м².

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.10.2020 г. 17:00
Променено: 21.12.2020 г. 12:10
19-2020-1015-19-58Открита процедураВъзложена5.6.2020 г. 13:42
„Предоставяне на услуги по охрана на сгради на ТП на НОИ – Сливен“
Обект на обществената поръчка е предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Предмет на настоящата обществена поръчка е:
- физическа охрана и осигуряване на пропусквателен режим в административната сграда на ТП на НОИ – Сливен
- охрана със СОТ на административната сграда на ТП на НОИ - Сливен, бул. “Ст. Караджа” №10 – партер (служебен вход), приемна за граждани, целите 3-ти, 4-ти, и 5-ти етажи, гаражна клетка и котелно помещение (разгърната застроена площ 1842, кв. м)
- охрана със СОТ на филиала в гр. Нова Загора, ул. “Васил Левски” №31 - част от 2-ри етаж на сградата (разгърната застроена площ 116 кв. м).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.8.2020 г. 17:00
Променено: 23.3.2021 г. 8:41
19-2020-1015-19-48Публично състезаниеВъзложена28.5.2020 г. 16:04
„Изграждане на самостоятелна алармена система против проникване в сървърното помещение в ТП на НОИ - Сливен“
Обект на обществената поръчка е строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
 Предметът на настоящата обществена поръчка включва в обхвата си изграждане и пускане в експлоатация на самостоятелна алармена система против проникване в сървърното помещение. което се намира на четвъртия етаж в административната сграда на ТП на НОИ - Сливен, находяща се на адрес гр. Сливен, бул. Стефан Караджа №10 и е с площ 28,13 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.7.2020 г. 17:00
Променено: 18.8.2020 г. 9:49
19-2020-Ц1015-19-33Публично състезаниеВъзложена11.5.2020 г. 9:14
"Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации в ТП на НОИ-Сливен"
Обект на обществената поръчка е предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
           Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации (в това число 17 климатика, 1 чилър, ведно с 54 термовентилаторни конвектори и 1 вентилационна система), включително осигуряване на резервни части и консумативи за тях. Климатиците и климатичните инсталации са собственост на възложителя, с изключение на климатиците находящи се в архивохранилището ни, които се ползват от ТП на НОИ - Сливен. Видът, модела и местонахождението на всяко от устройствата, предмет на обществената поръчка, са подробно описани в Техническите спецификации – Списък на наличната климатична техника по вид, модел и местонахождение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.6.2020 г. 17:00
Променено: 17.8.2020 г. 10:43
19-2020-1015-19-41Открита процедураВъзложена11.3.2020 г. 11:09
"Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП на НОИ-Сливен"
В предмета на обществената поръчка е включена доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с електроенергийния системен оператор (ЕСО), поемане на разходите за небаланси за обекти на ТП на НОИ - Сливен и плащане на всички използвани от крайния клиент услуги.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.5.2020 г. 17:00
Променено: 13.8.2020 г. 13:23