Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
19-2020-1015-19-62Открита процедураВъзложена11.6.2020 г. 7:49
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Сливен и прилежащи площи“
Поръчката обхваща извършване на текущо, периодично и извънредно почистване:
1. Текущо почистване: ежедневно хигиенизиране, включва ежедневно повтаряеми дейности, осигуряващи постоянното равнище на хигиена в помещенията. Под „ежедневна” се разбира дейност, извършвана всеки работен ден за страната.
2. Периодично почистване: включва различни видове дейности, извършвани с различна регулярност. Те осигуряват трайна обработка и постигане на по-високо равнище на чистота. Възложителят определя честотата на извършване на тези дейности.
3. Извънредно почистване: почистване на помещения в сгради на Възложителя при създали се изключителни обстоятелства. Под изключителни обстоятелства се разбира, обстоятелства предизвикани от непредвидими за Възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установените дейности на Възложителя и пр.
Подробно описание на гореизброените видове дейности, които следва да се извършат се съдържа в Техническа спецификация “Описание на дейностите в обхвата на услугата. Изисквания към съдържанието, периодичността, начина на изпълнение” - приложение №1.
Избраният за изпълнител е необходимо да извършва услугата с квалифициран персонал, собствена и/или наета техника, специализирани почистващи препарати и консумативи, в указаната от възложителя регулярност в горепосочената Техническа спецификация – приложение №1 и с оглед на неговите изисквания посочени в Техническа спецификация „Изисквания към изпълнителя на обществената поръчка“ – приложение №3.
Обектите, които ще бъдат почиствани са подробно описани по вид, адрес, площ и др. в Техническа спецификация „Списък на обектите“ – приложение №2.
Общият размер на площите, които следва да се почистват е 2 206 м².

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.10.2020 г. 17:00
Променено: 21.12.2020 г. 12:10
19-2020-1015-19-58Открита процедураВъзложена5.6.2020 г. 13:42
„Предоставяне на услуги по охрана на сгради на ТП на НОИ – Сливен“
Обект на обществената поръчка е предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Предмет на настоящата обществена поръчка е:
- физическа охрана и осигуряване на пропусквателен режим в административната сграда на ТП на НОИ – Сливен
- охрана със СОТ на административната сграда на ТП на НОИ - Сливен, бул. “Ст. Караджа” №10 – партер (служебен вход), приемна за граждани, целите 3-ти, 4-ти, и 5-ти етажи, гаражна клетка и котелно помещение (разгърната застроена площ 1842, кв. м)
- охрана със СОТ на филиала в гр. Нова Загора, ул. “Васил Левски” №31 - част от 2-ри етаж на сградата (разгърната застроена площ 116 кв. м).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.8.2020 г. 17:00
Променено: 23.3.2021 г. 8:41
19-2020-1015-19-48Публично състезаниеВъзложена28.5.2020 г. 16:04
„Изграждане на самостоятелна алармена система против проникване в сървърното помещение в ТП на НОИ - Сливен“
Обект на обществената поръчка е строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
 Предметът на настоящата обществена поръчка включва в обхвата си изграждане и пускане в експлоатация на самостоятелна алармена система против проникване в сървърното помещение. което се намира на четвъртия етаж в административната сграда на ТП на НОИ - Сливен, находяща се на адрес гр. Сливен, бул. Стефан Караджа №10 и е с площ 28,13 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.7.2020 г. 17:00
Променено: 18.8.2020 г. 9:49
19-2020-Ц1015-19-33Публично състезаниеВъзложена11.5.2020 г. 9:14
"Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации в ТП на НОИ-Сливен"
Обект на обществената поръчка е предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
           Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации (в това число 17 климатика, 1 чилър, ведно с 54 термовентилаторни конвектори и 1 вентилационна система), включително осигуряване на резервни части и консумативи за тях. Климатиците и климатичните инсталации са собственост на възложителя, с изключение на климатиците находящи се в архивохранилището ни, които се ползват от ТП на НОИ - Сливен. Видът, модела и местонахождението на всяко от устройствата, предмет на обществената поръчка, са подробно описани в Техническите спецификации – Списък на наличната климатична техника по вид, модел и местонахождение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.6.2020 г. 17:00
Променено: 17.8.2020 г. 10:43
19-2020-1015-19-41Открита процедураВъзложена11.3.2020 г. 11:09
"Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП на НОИ-Сливен"
В предмета на обществената поръчка е включена доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с електроенергийния системен оператор (ЕСО), поемане на разходите за небаланси за обекти на ТП на НОИ - Сливен и плащане на всички използвани от крайния клиент услуги.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.5.2020 г. 17:00
Променено: 13.8.2020 г. 13:23
19-2019-1015-19-107Публично състезаниеВъзложена18.6.2019 г. 13:13
„Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба и доставка на резервни части и консумативи, за нуждите на ТП на НОИ-Сливен“
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ-Сливен“. Абонаментната поддръжка включва всички дейности, свързани с функционални проверки, техническо обслужване и ремонтни дейности, чрез които се осигурява безопасно и безаварийно използване на асансьора според предназначението му, в съответствие с нормите на действащото българско законодателство, включително осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.10.2019 г. 17:00
Променено: 11.12.2019 г. 14:37
19-2019-1015-19-101Открита процедураПрекратена31.5.2019 г. 9:39
"Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП на НОИ-Сливен"
В предмета на обществената поръчка е включена доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с електроенергийния системен оператор (ЕСО), поемане на разходите за небаланси за обекти на ТП на НОИ - Сливен  и плащане на всички използвани от крайния клиент услуги по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1  „Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ-Сливен“
Обособена позиция №2 „Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за филиала в гр. Нова Загора“
Обект и на двете обособени позиции на обществената поръчка е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.11.2019 г. 17:00
Променено: 6.2.2020 г. 16:12
19-2019-1006-19-11Договаряне без предварително обявлениеВъзложена14.5.2019 г. 11:28
"Доставка на природен газ за нуждите на административната сграда на ТП на НОИ-Сливен"
Доставка на заявени количества природен газ, който ще се ползва за отопление на административната сграда на ТП на НОИ - Сливен.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 27.9.2019 г. 10:57
19-2019-1015-19-86Публично състезаниеВъзложена10.5.2019 г. 8:36
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ - Сливен“
Обектът на поръчката е доставка по чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Предметът на настоящата поръчка включва извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 3 (три) броя нови инверторни климатици, съгласно всички изискванията на Възложителя подробно описани в Техническите спецификации, част от документацията за обществената поръчка. В предмета на поръчката се включва и демонтаж, за сметка на изпълнителя, на 3 (три) броя налични климатици от местата, на  които ще се монтират доставените нови климатици.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.9.2019 г. 17:00
Променено: 29.11.2019 г. 15:44
19-2019-1015-19-85Събиране на оферти с обяваВъзложена9.5.2019 г. 9:48
"Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли"
Предметът на поръчката включва абонамента поддръжка и осигуряване на резервни части за 2 броя газови котли кондензен тип, марка WOLF, модел CGB-100 с монтирани на тях 2 броя разширителни съдове и циркулационни помпи. Единият газов котел е новоинсталиран и подлежи на поддръжка по настоящата поръчка от 19.01.2021 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.6.2019 г. 17:00
Променено: 30.9.2019 г. 16:16
19-2019-1015-19-79Открита процедураВъзложена2.5.2019 г. 13:31
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ-Сливен“
Обект на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Предметът на поръчката включва периодични доставки на оригинални, фабрично нови и неупотребявани канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Сливен, като артикулите по вид и прогнозни количества са описани в „Техническите спецификации“.
Количествата, посочени в техническите спецификации са прогнозни, без Възложителят да се ангажира с тяхното усвояване.
Количествата и видовете канцеларски материали се доставят на отделни заявки – в зависимост от моментните потребности на ТП на НОИ – Сливен. Възложителят може да заявява канцеларски материали при изчерпване на прогнозните количества от договорените видове, по единични цени от ценовото предложение на избрания за изпълнител участник, до изчерпване на сумата по договора или до изтичане на срока му.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.9.2019 г. 17:00
Променено: 29.11.2019 г. 10:36
19-2019-1015-19-78Открита процедураВъзложена2.5.2019 г. 13:29
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ-Сливен, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“
Обект на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Предметът на поръчката включва периодични доставки на оригинални, фабрично нови и неупотребявани канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Сливен, като артикулите по вид и прогнозни количества са описани в „Техническите спецификации“.
Обществената поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Сливен, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“ е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, чиито предмет е включен в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, утвърден с РМС №591/18.07.2016 г., обн. с ДВ №67/26.08.2016 г.
В процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица. Когато в процедура за възлагане на запазена поръчка са подадени заявления за участие и/или оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат заявленията за участие и/или офертите на лицата, за които поръчката е запазена. Заявленията за участие и/или офертите на останалите лица се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, за които поръчката е запазена.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.9.2019 г. 17:00
Променено: 18.11.2019 г. 17:23
19-2018-1015-19-224Пряко договарянеВъзложена6.11.2018 г. 11:46
„Извършване на ремонт на 2 работни помещения в административната сграда на ТП на НОИ-Сливен“
Обект на обществената поръчка е строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а" от ЗОП – изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по Приложение №1 от ЗОП.
  Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на ремонт на 2 работни помещения в административната сграда на ТП на НОИ - Сливен, находяща се на адрес: гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ №10, съгласно указаното в техническите спецификации. Ремонтът основно включва: начукване на мазилка – 7 м2, грундиране – 7 м2, направа на вароциментна мазилка - 7 м2, направа на шпакловка - 7 м2, боядисване с латекс - 24 м2 и др. на таваните на двете помещения. Целта на ремонта е създаване на безопасни условия за труд и възстановяване възможността за използване на двете работни помещения от служителите на ТП на НОИ - Сливен.
  
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.1.2019 г. 17:00
Променено: 19.2.2019 г. 10:06
19-2018-1015-19-214Открита процедураВъзложена22.10.2018 г. 14:03
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения и сгради на ТП на НОИ-Сливен и прилежащи площи“
Предметът на поръчката включва текущо, периодично и извънредно почистване. Подробно описание на изброените видове дейности, които следва да се извършат се съдържа в Техническа спецификация “Описание на дейностите в обхвата на услугата. Изисквания към съдържанието, периодичността, начина на изпълнение” - приложение №1.
Избраният за изпълнител е необходимо да извършва услугата с квалифициран персонал, собствена и/или наета техника, специализирани почистващи препарати и консумативи, в указаната от Възложителя регулярност в горепосочената Техническа спецификация – приложение №1 и с оглед на неговите изисквания посочени в Техническа спецификация „Изисквания към изпълнителя на обществената поръчка“ – приложение №3.
Обектите, които ще бъдат почиствани са подробно описани по вид, адрес, площ и др. в Техническа спецификация „Списък на обектите“ – приложение №2.
Общият размер на площите, които следва да се почистват е 2 206 м².
Източник на финансиране - бюджета на НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.1.2019 г. 17:00
Променено: 25.4.2019 г. 14:23
19-2018-1015-19-202Публично състезаниеВъзложена20.9.2018 г. 15:56
"Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване - СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Сливен"
Предметът на настоящата обществена поръчка включва в обхвата си изграждане и пускане в експлоатация на самостоятелна алармена система против проникване в Контролния пункт за класифицирана информация (КПКИ). Контролния пункт е разположен на петия етаж в административната сграда на ТП на НОИ - Сливен, находяща се на адрес гр. Сливен, бул. Стефан Караджа №10 и е с площ 17,64 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.11.2018 г. 17:00
Променено: 13.12.2018 г. 15:04
19-2018-1015-19-194Събиране на оферти с обяваВъзложена18.9.2018 г. 10:45
"Доставка на офис обзавеждане"
Предметът на поръчката включва доставка на офис обзавеждане - шумоизолиращи прегради – общо 12 бр., по вид, технически характеристики и количество, съгласно Техническите спецификации и монтаж на същото. Основната цел на описаното в Техническите спецификации офис обзавеждане е да разграничава работните места, чрез шумоизолиращи прегради, за да се осигури тиха и спокойна среда при обслужване на граждани в приемната на ТП на НОИ-Сливен. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.9.2018 г. 17:00
Променено: 5.11.2018 г. 16:37
19-2018-1015-19-103Публично състезаниеПрекратена30.5.2018 г. 16:34
„Извършване на ремонт на 2 работни помещения в административната сграда на ТП на НОИ-Сливен, находяща се на адрес: гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ №10“
      Обект на обществената поръчка е строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а" от ЗОП – изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по Приложение №1 от ЗОП.
      Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на ремонт на 2 работни помещения в административната сграда на ТП на НОИ - Сливен, находяща се на адрес: гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ №10, съгласно указаното в техническите спецификации. Ремонтът основно включва: начукване на мазилка – 7 м2, грундиране – 7 м2, направа на вароциментна мазилка - 7 м2, направа на шпакловка - 7 м2, боядисване с латекс - 24 м2 и др. на таваните на двете помещения. Целта на ремонта е създаване на безопасни условия за труд и възстановяване възможността за използване на двете работни помещения от служителите на ТП на НОИ - Сливен.
     Участниците могат да извършат оглед на помещенията всеки работен ден от 8,30 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа до изтичане крайния срок за подаване на оферти.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.9.2018 г. 17:00
Променено: 13.9.2018 г. 12:44
19-2018-1015-19-101Открита процедураВъзложена30.5.2018 г. 14:31
"Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ-Сливен"
Обект на обществената поръчка е предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Предмет на настоящата обществена поръчка е:
- физическа охрана и осигуряване на пропусквателен режим в административната сграда на ТП на НОИ – Сливен
- охрана със СОТ на административната сграда на ТП на НОИ - Сливен, бул. “Ст. Караджа” №10 – партер (служебен вход), приемна за граждани, целите 3-ти, 4-ти, и 5-ти етажи, гаражна клетка и котелно помещение  (разгърната застроена площ 1842, кв. м)
- охрана със СОТ на филиала в гр. Нова Загора, ул. “Васил Левски” №31 - част от 2-ри етаж на сградата (разгърната застроена площ 116 кв. м).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.7.2018 г. 17:00
Променено: 17.10.2018 г. 9:46
19-2018-1015-19-56Публично състезаниеВъзложена20.3.2018 г. 9:47
"Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ-Сливен, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации – общо 65 броя, от които 1 чилър, 1 вентилационна система, 10 климатика и 53 термовентилаторни конвектори, включително осигуряване на резервни части и консумативи. Климатиците и климатичните инсталации са собственост на възложителя или се ползват от ТП на НОИ-Сливен. Местонахождението, вида и модела на всяко от устройствата предмет на обществената поръчка са указани в Техническите спецификации - “Списък на наличната климатична техника по вид и местонахождение”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.5.2018 г. 17:00
Променено: 7.8.2018 г. 15:24
19-2018-1015-19-51Открита процедураВъзложена15.3.2018 г. 14:27
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Сливен“
Предметът на поръчката включва периодични доставки на оригинални, фабрично нови и неупотребявани канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Сливен, като артикулите по вид и прогнозни количества са описани в „Техническите спецификации“.
Количествата посочени в техническите спецификации са прогнозни, без Възложителят да се ангажира с тяхното усвояване.
Количеството и видовете канцеларски материали се доставят на отделни заявки – в зависимост от моментните потребности на ТП на НОИ – Сливен. Възложителят може да заявява канцеларски материали при изчерпване на прогнозните количества от договорените видове, по единични цени от ценовото предложение на избрания за изпълнител участник, до изчерпване на сумата по договора или до изтичане на срока му.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.7.2018 г. 17:00
Променено: 14.9.2018 г. 16:18
19-2018-1015-19-50Публично състезаниеВъзложена13.3.2018 г. 10:41
"Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Сливен"
Обект на обществената поръчка е предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1,т. 3 от ЗОП.
         Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментна поддръжка и ремонт на принтери, копирни машини, мултифункционални устройства и скенери (общо 51 броя, от които 32 лазерни принтери, 7 мултифункционални устройства, 2 копирни машини и 10 скенера) собственост на възложителя ползвани от ТП на НОИ-Сливен. Местонахождението и вида на устройствата предмет на обществената поръчка е указано в Техническите спецификации - “Списък на наличната офис техника по тип и местонахождение
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.5.2018 г. 17:00
Променено: 7.8.2018 г. 17:25
19-2017-1015-19-236Открита процедураВъзложена12.12.2017 г. 9:15
„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната дейност на ТП на НОИ-Сливен“
Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с електроенергийния системен оператор (ЕСО), поемане на разходите за небаланси за обекти на ТП на НОИ-Сливен  и плащане на всички използвани от крайния клиент услуги по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1  „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ-Сливен“ Обособена позиция №2 „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група  за филиала в гр. Нова Загора“
Обект и на двете обособени позиции на обществената поръчка е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.1.2018 г. 17:00
Променено: 2.3.2018 г. 11:15
19-2017-1015-19-183Публично състезаниеВъзложена21.9.2017 г. 9:52
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ-Сливен"
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Сливен, определено по вид, количество и технически характеристики, съгласно техническите спецификации, неразделна част от документацията на обществената поръчка и сглобяване  на същото. Доставеното офис обзавеждане трябва да бъде фабрично ново, да не е използвано и да не е сглобявано, включително и като мостра.
 Минималният гаранционен срок на офис обзавеждането не може да бъде по-малък от 12 месеца, считано от датата, на която е подписан без възражения от страните приемо-предавателния протокол за извършената доставка и сглобяването на офис обзавеждането.
 Източник на финансиране - бюджета на НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.11.2017 г. 17:00
Променено: 19.2.2018 г. 10:25
19-2017-1015-19-169Публично състезаниеВъзложена25.8.2017 г. 13:46
"Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ-Сливен"
Обект на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на поръчката включва периодични доставки на оригинални, фабрично нови  и неупотребявани канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Сливен, като артикулите по вид и прогнозни количества са описани в „Техническите спецификации“ по обособени позиции. Количествата посочени в техническите спецификации са прогнозни, без Възложителят да се ангажира с тяхното усвояване. Доставки на канцеларски материали, извън номенклатурата посочена в Техническите спецификации, по заявка на Възложителя, се извършват съгласно официален каталог или ценовата листа на участника, актуален към момента на подадената заявка, съдържащ цялата гама на предлаганите артикули със съответните продажни цени без включен ДДС.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.10.2017 г. 17:00
Променено: 23.11.2017 г. 14:12
19-2017-1015-19-170Открита процедураПрекратена25.8.2017 г. 13:18
"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната дейност на ТП на НОИ-Сливен"
В предмета на обществената поръчка е включена доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с електроенергийния системен оператор (ЕСО), поемане на разходите за небаланси за обекти на ТП на НОИ-Сливен  и плащане на всички използвани от крайния клиент услуги по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1  „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ-Сливен“ Обособена позиция №2 „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група  за филиала в гр. Нова Загора“
Обект и на двете обособени позиции на обществената поръчка е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2017 г. 17:00
Променено: 12.12.2017 г. 9:55
19-2017-1029-19-2410Директно възлаганеВъзложена14.7.2017 г. 10:43
"Сертифициране на чилър в административната сграда на ТП на НОИ-Сливен"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 14.7.2017 г. 10:55
19-2017-1015-19-144Публично състезаниеВъзложена4.7.2017 г. 14:45
"Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ-Сливен"
Предметът на настоящата обществена поръчка включва периодични доставки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Сливен индивидуализирани в техническата спецификация по видове устройства, параметри и прогнозни количества за 24 месеца. Доставените консумативи да са фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани, оригинални или еквивалентни. Да се доставят периодично, съобразно възникналите потребности на Възложителя, след негова заявка по факс или електронна поща до административната сграда на ТП на НОИ - Сливен. Консумативите да се доставят в оригинални фабрични опаковки с ненарушена цялост и стикер (холограмен), удостоверяващ произхода на консуматива. На опаковката ясно да е обозначен продуктовия № /продуктовия код за съответния вид консуматив (буквено цифровото съчетание).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.9.2017 г. 17:00
Променено: 23.11.2017 г. 14:11
19-2017-1015-19-145Пряко договарянеВъзложена4.7.2017 г. 14:27
"Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ-Сливен"
Доставка на природен газ за административната сграда на ТП на НОИ -Сливен, находяща се на адрес гр.Сливен, бул. "Стефан Караджа" №10.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 10.10.2017 г. 10:23
19-2017-1015-19-119Публично състезаниеПрекратена8.6.2017 г. 16:26
„Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Сливен“
Предметът на поръчката включва периодични доставки на оригинални, фабрично нови  и неупотребявани канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Сливен, като артикулите по вид и прогнозни количества са описани в „Техническите спецификации“ по обособени позиции.
Материалите са разделени по видове в следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за административната дейност  на ТП на НОИ – Сливен“ и
Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Сливен, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“.
Обособена позиция № 2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, чиито предмет е включен в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с РМС № 591 / 18.07.2016 г., обн. с ДВ № 67 / 26.08.2016 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.8.2017 г. 17:00
Променено: 15.8.2017 г. 9:49
19-2017-1015-19-60Публично състезаниеПрекратена16.3.2017 г. 13:59
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ-Сливен"
Обект на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на поръчката включва доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Сливен, определено по вид, количество и технически характеристики, съгласно техническите спецификации, неразделна част от документацията на обществената поръчка и сглобяване  на същото. Доставеното офис обзавеждане трябва да бъде фабрично ново, да не е използвано и да не е сглобявано, включително и като мостра.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.5.2017 г. 17:00
Променено: 30.6.2017 г. 8:08
1 - 30Напред