Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
01-2017-171Публично състезаниеПрекратена3.10.2017 г. 15:19
"Доставка на офис обзавеждане  за ТП на НОИ - Благоевград"
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на офис обзавеждане за  ТП на НОИ - Благоевград включващо бюра, контейнери и офис столове.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.11.2017 г. 17:00
Променено: 9.11.2017 г. 15:31
01-2017-154Публично състезаниеВъзложена1.9.2017 г. 13:30
Доставка на канцеларски материали, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Благоевград, по обособени позиции.
Предметът  на настоящата обществена поръчка е доставка на канцеларски материали, необходими за осъществяване на дейностите на ТП на НОИ – Благоевград, описани по видове и прогнозни количества в обособени позиции в Приложение № 1 и Приложение № 2 към техническите спецификации в документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.10.2017 г. 17:00
Променено: 23.11.2017 г. 16:20
01-2017-116Пряко договарянеВъзложена29.6.2017 г. 11:43
"Предоставяне на В и К услуги за ТП на НОИ - Благоевград"
Предмет на настоящата обществена поръчка включва доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на води за ТП на НОИ - Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 15.9.2017 г. 14:18
01-2017-117Публично състезаниеВъзложена29.6.2017 г. 10:58
"Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства и друга офис техника, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Благоевград"
Предмет на настоящата обществена поръчка е "Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства и друга офис техника, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.7.2017 г. 17:00
Променено: 26.9.2017 г. 13:54
01-2017-62Открита процедураВъзложена18.5.2017 г. 13:51
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград
Предметът на настоящата поръчка включва избор на изпълнител за доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, с качество и по ред съгласно предвиденото в ЗЕ и останалите приложими нормативни актове, които уреждат обществените отношение свързани с доставката на електрическа енергия, в т.ч. Наредбите към ЗЕ, ПТЕЕ и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, избор на координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Електроенергиен Системен оператор ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси на обектите на възложителя
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.6.2017 г. 17:00
Променено: 1.9.2017 г. 13:17
01-2017-54Събиране на оферти с обяваВъзложена24.3.2017 г. 9:54
"Отпечатване и доставка на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград"
Предмет на настоящата обществена поръчка е "Отпечатване и доставка на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.4.2017 г. 17:00
Променено: 20.6.2017 г. 15:06
01-2017-50Открита процедураВъзложена24.3.2017 г. 9:47
Осигуряване на физическа охрана, охрана със СОТ и видеонаблюдение на административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград"
Предмет на настоящата обществена поръчка е "Осигуряване на физическа охрана, охрана със СОТ и видеонаблюдение на административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград"
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на дневна физическа, невъоръжена охрана, охрана със СОТ и видеонаблюдение на административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград /собственост на НОИ гр. София/, находяща се на ул. Тракия № 1. Охраната на административната сграда да се извършва съобразно изискванията на ЗЧОД, с надеждна техника и квалифицирани служители, обучени съобразно ЗЧОД, като се осигурява професионализъм, бдителност, конфиденциеалности култура на обслужване. Сградата на ТП на НОИ - Благоевград се съостои от приземен етаж, с разположено котелно помещение /мазе/, първи, втори и трети етаж, с обща застроена площ приблизително 1705 кв. м., с 50 работни помещения и един вход. Сградата разполага с пожароизвестителна система и СОТ, които са собственост на Възложителя. Необходимо е сигналите от монтираната СОТ система да са изведени в дежурен център/мониторинг и реагирането да се извършва от специализирани патрули. Охраната на сградата се осъществява 24 часа в денонощието, както следва:
- дневна физическа, невъоръжена охрана от един пост, жива охрана, с един охранител на смяна от 06:30 ч. до 18:30 ч. в работни дни;
- охрана с видеонаблюдение в работни дни за времето от 08:00 ч. до 17:00 ч.;
- охрана със СОТ се осъществява денонощтно в почивни и празнични дни, а в работните дни за времето от 18:30 ч. до 06:30 ч., като при нужда се реагира с физическа сила на изпълнителя;
- охранители осъществяват и пропусквателен режим на служителите в сградата от 08:00 ч. до 18:30 ч., а за посетители в приемната от 08:00 ч. до 16:30 ч. ;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.5.2017 г. 17:00
Променено: 21.7.2017 г. 13:57
01-2017-51Публично състезаниеПрекратена23.3.2017 г. 11:14
"Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства и друга офис техника, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Благоевград"
Предмет на настоящата обществена поръчка е "Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства и друга офис техника, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.4.2017 г. 17:00
Променено: 16.5.2017 г. 16:48