Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
01-2019-1015-01-210Публично състезаниеВъзложена12.12.2019 г. 15:20
Обръщане с посока на отваряне по посока на движение при евакуация на входната врата на административната сграда, в която се помещава ТП на НОИ - Благоевград
Изпълнението на поръчката включва обръщане с посока на отваряне по посока на движение при евакуация на входната врата на административната сграда, в която се помещава ТП на НОИ – Благоевград
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.1.2020 г. 17:00
Променено: 27.7.2020 г. 17:01
01-2019-1015-01-176Пряко договарянеВъзложена25.10.2019 г. 11:39
"Доставка на платка за централната климатична система за охлаждане /чилър/ в административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград
"Настоящата  процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка и монтаж на платка за централната климатична система за охлаждане (чилър) със съответните тестови изпитвания, 72-часова проба, въвеждане в експлоатация и гаранционни условия на чилърната система съгласно инструкциите на производителя. Демонтажните и монтажни работи ще се извършат на място (ТП на НОИ - Благоевград). Конкретните технически изисквания и спецификации са  посочени в документацията на обществената поръчка.
"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2019 г. 17:00
Променено: 5.2.2020 г. 14:08
01-2019-1005-01-24Директно възлаганеВъзложена15.10.2019 г. 16:43
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград
Предметът на настоящата процедура е абонаментна поддръжка на монтираната в сградата на ТП на НОИ - Благоевград система за видеонаблюдение и осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 15.10.2019 г. 16:43
01-2019-1015-01-138Открита процедураПрекратена14.8.2019 г. 15:07
"Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП на НОИ - Благоевград"
Настоящата обществена поръчка се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Електроенергиен Системен Оператор ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси на обект: ТП на НОИ гр. Благоевград, ул. „Тракия“ № 1, включително и изнесени работни места /ИРМ/ в гр. Разлог, пл. „Преображение” № 1, ет. 6, гр. Сандански, бул. „Свобода” № 3, който да предложи най-изгодни условия за доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ – Благоевград .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.11.2019 г. 17:00
Променено: 20.12.2019 г. 15:56
01-2019-1015-01-88Публично състезаниеВъзложена7.6.2019 г. 13:37
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград"
Предметът на настоящата обществена поръчка се състои в извършване на доставка, включително разтоварване и монтаж, на офис обзавеждане, предвидено да се изпълни по видове, брой и специфични изисквания съгласно Техническите спецификации от документацията за участие. Доставката следва да бъде осъществена в срок от 1 (един) месец, считано от датата на влизане в сила на договора, като офис обзавеждането следва да бъде доставено и монтирано в административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград, находяща се на адрес: гр. Благоевград, ул. "Тракия" № 1. Вид и брой на офис обзавеждането, предмет на обществената поръчка: 1. бюро - 5 (пет) броя; 2. контейнер за бюро - 10 (десет) броя; 3. работен стол - 40 (четиридесет) броя; 4. посетителски стол - 10 (десет) броя; 5. директорски стол - 1 (един) брой; 6. стелаж-етажерка - 2 (два) броя; 7. метален шкаф за документи - 2 (два) броя; 8. помощно бюро - 3 (три) броя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.7.2019 г. 17:00
Променено: 19.11.2019 г. 14:35
01-2019-1015-01-80Открита процедураПрекратена17.5.2019 г. 14:14
"Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП на НОИ - Благоевград"
Настоящата обществена поръчка е с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Електроенергиен Системен Оператор ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси на обект: ТП на НОИ гр. Благоевград, ул. „Тракия“ № 1, включително и изнесени работни места /ИРМ/ в гр. Разлог, пл. „Преображение” № 1, ет. 6, гр. Сандански, бул. „Свобода” № 3.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.7.2019 г. 17:00
Променено: 15.7.2019 г. 15:10
01-2019-1015-01-71Открита процедураВъзложена23.4.2019 г. 11:54
"Осигуряване  охрана в сградата на ТП на НОИ - Благоевград, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на сигнално-охранителна дейност"
Настоящата обществена поръчка включва осигуряване на охрана в сградата на ТП на НОИ - Благоевград, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на сигнално-охранителна дейност.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.6.2019 г. 17:00
Променено: 12.9.2019 г. 9:23