Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
01-2018-1015-01-147Събиране на оферти с обяваВъзложена27.11.2018 г. 16:38
"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ - Благоевград"
Настоящата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП е за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация /ДДД/ на помещения в сградата на ТП на НОИ – Благоевград за срок от 24 (двадесет и четири) месеца с цел унищожаване или намаляване на числеността на вредителите (патогенни микроорганизми, членестоноги и гризачи), които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората и животните по смисъла на Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр.7 от 19.01.2018 г.).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.1.2019 г. 17:00
Променено: 20.2.2019 г. 10:36
01-2018-1015-01-128Публично състезаниеВъзложена19.11.2018 г. 16:18
"Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Благоевград, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
"Срокът на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договора.
В работните помещения в административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград и офисите в гр. Сандански, гр. Петрич, гр. Разлог и гр. Гоце Делчев са монтирани климатици-сплит система, стенен тип, подробно описани в Приложение №1, както и чилър (водоохлаждащ агрегат), включително и конвектори за охлаждане и отопление. Чилърът е монтиран на покрива на административната сграда на управлението, а конвекторите - в работните помещения.
Климатична техника се намира на следните адреси: Административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград, ул. Тракия №1; офиса в гр. Сандански- бул.”Свобода”№3; офиса в гр. Петрич - ул.”Цар Борис III” №15; офиса в гр. Разлог - пл.”Преображение”№1 и офиса в гр. Гоце Делчев - ул.”Търговска” №20.
"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.12.2018 г. 17:00
Променено: 26.2.2019 г. 16:21
01-2018-1015-01-145Открита процедураВъзложена7.11.2018 г. 16:05
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград по обособени позиции"
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №1; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №2. Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Благоевград, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, необходими за обезпечаване работата на служителите. Видовете, техническите характеристики и съответните прогнозни количества на канцеларските материали са описани в Приложение № 1 и Приложение № 2 от техническите спецификации. Обособена позиция № 1 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, чиито предмет е включен в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки               
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.12.2018 г. 17:00
Променено: 15.3.2019 г. 10:58
01-2018-1005-01-21Директно възлаганеВъзложена31.10.2018 г. 14:37
Изготвяне от външен експерт на Технически спецификации във връзка с провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет "Изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград"
На основание чл.44, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.29, ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за провеждане и възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на Технически спецификации за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 31.10.2018 г. 14:37
01-2018-1015-01-110Открита процедураПрекратена12.9.2018 г. 11:51
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград по обособени позиции"
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №1; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №2. Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Благоевград, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, необходими за обезпечаване работата на служителите. Видовете, техническите характеристики и съответните прогнозни количества на канцеларските материали са описани в Приложение № 1 и Приложение № 2 от техническите спецификации. Обособена позиция № 1 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, чиито предмет е включен в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.10.2018 г. 17:00
Променено: 31.10.2018 г. 11:22
01-2018-1015-01-112Публично състезаниеПрекратена31.8.2018 г. 13:43
"Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград"
Предметът на настоящата обществена поръчка се състои в осъществяване на абонаментно и сервизно обслужване на наличната офис техника, находяща се в административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград и в изнесените работни места в градовете Петрич, Сандански, Гоце Делчев и Разлог, включително осигуряване на резервни части за същата в случай на възникнала необходимост, предвидено да се изпълнява по видове, брой на устройствата, местонахождение и специфични изисквания съгласно Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.10.2018 г. 17:00
Променено: 11.6.2019 г. 16:20
01-2018-1015-01-85Публично състезаниеВъзложена25.6.2018 г. 16:04
"Доставка и монтаж на ламинат в помещенията в ПРМ град Гоце Делчев при ТП на НОИ - Благоевград"
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка и монтаж на ламинат в ползваните от Възложителя помещения в сграда, находяща се в гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, за осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите в изнесените работни места в град Гоце Делчев, предвидено да се изпълнява по видове, специфични характеристики, начин на монтаж и ориентировъчни количества съгласно Техническите спецификации от документацията за участие.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.7.2018 г. 17:00
Променено: 15.10.2018 г. 14:04
01-2018-1015-01-86Публично състезаниеВъзложена22.6.2018 г. 9:50
"Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ - Благоевград"
Настоящата обществена поръчка е с предмет периодични доставки на оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Благоевград, по видове и прогнозни количества, съгласно Техническите спецификации от документацията за участие.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.7.2018 г. 17:00
Променено: 15.10.2018 г. 13:54
01-2018-1005-01-8Директно възлаганеВъзложена14.6.2018 г. 15:28
Изготвяне от външен експерт на Технически спецификации във връзка с провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на ламинат в помещенията в ПРМ град Гоце Делчев при ТП на НОИ - Благоевград"
На основание чл.44, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.29, ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за провеждане и възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на Технически спецификации за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на ламинат в помещенията в ПРМ град Гоце Делчев при ТП на НОИ - Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 14.6.2018 г. 16:51
01-2018-1015-01-71Публично състезаниеВъзложена7.6.2018 г. 16:03
"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград"
"Настоящата обществена поръчка е с предмет доставка, монтаж, демонтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на инверторни климатици за нуждите на ТП на НОИ – Благоевград.
Възлагането на поръчката има за цел да се осигурят оптимални параметри на микроклимата в изнесените работни места /ИРМ/ в гр. Петрич и гр. Сандански, както и в сървърното помещение в административната сграда на ТП на НОИ – Благоевград. Цели се още постигането на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите, ползващи услугите на НОИ.
В резултат на изпълнението на настоящата поръчка ще бъдат задоволени специфични нужди на Възложителя по подмяна на амортизирана климатична техника в работните административни помещения"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.7.2018 г. 17:00
Променено: 15.10.2018 г. 14:05
01-2018-1015-01-51Събиране на оферти с обяваВъзложена13.4.2018 г. 10:25
"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград"
Настоящата обществена поръчка включва отпечатването и доставката на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ – Благоевград, индивидуализирано по формат и вид хартия.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.5.2018 г. 17:00
Променено: 12.7.2018 г. 11:17
01-2018-1015-01-41Открита процедураВъзложена20.3.2018 г. 13:35
"Предостявяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Благоевград и прилежащи площи"
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно и периодично  и основно комплексно почистване на ползваните работни помещения и прилежащи площи в постоянни работни места /ПРМ/ на ТП на НОИ – Благоевград,  в градовете Петрич, Сандански, Гоце Делчев и Разлог
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.5.2018 г. 17:00
Променено: 15.8.2018 г. 14:04