Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
01-2021-1007-01-282Директно възлаганеВъзложена10.11.2021 г. 11:02
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград
Предметът на настоящата процедура е абонаментна поддръжка на монтираната в сградата на ТП на НОИ - Благоевград система за видеонаблюдение и осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 10.11.2021 г. 11:02
01-2021-1007-01-281Директно възлаганеВъзложена10.11.2021 г. 10:49
Абонаментна поддръжка и на системата за орхана със сигнално-охранителна техника (СОТ), включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Благоевгра
Абонаментна поддръжка и на системата за орхана със сигнално-охранителна техника (СОТ), включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 10.11.2021 г. 10:53
01-2020-Ц1015-01-33Открита процедураВъзложена14.5.2020 г. 13:41
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Благоевград и прилежащи площи
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно, периодично и основно комплексно почистване на ползваните работни помещения и прилежащи площи в постоянни работни места /ПРМ/ на ТП на НОИ – Благоевград,  в градовете Петрич, Сандански, Гоце Делчев и Разлог. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.7.2020 г. 17:00
Променено: 2.10.2020 г. 11:26
01-2020-1015-01-41Открита процедураВъзложена13.4.2020 г. 15:56
Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП на НОИ - Благоевград
Настоящата обществена поръчка се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Електроенергиен Системен Оператор ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси на обект: административната сграда на ТП на НОИ гр. Благоевград, ул. „Тракия“ № 1, включително и изнесените работни места /ИРМ/ в гр. Разлог, пл. „Преображение” № 1, ет. 6, гр. Сандански, бул. „Свобода” № 3, който да предложи най-изгодни условия за доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ – Благоевград.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.7.2020 г. 17:00
Променено: 23.12.2020 г. 13:52
01-2019-1015-01-210Публично състезаниеВъзложена12.12.2019 г. 15:20
Обръщане с посока на отваряне по посока на движение при евакуация на входната врата на административната сграда, в която се помещава ТП на НОИ - Благоевград
Изпълнението на поръчката включва обръщане с посока на отваряне по посока на движение при евакуация на входната врата на административната сграда, в която се помещава ТП на НОИ – Благоевград
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.1.2020 г. 17:00
Променено: 27.7.2020 г. 17:01
01-2019-1015-01-176Пряко договарянеВъзложена25.10.2019 г. 11:39
"Доставка на платка за централната климатична система за охлаждане /чилър/ в административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград
"Настоящата  процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка и монтаж на платка за централната климатична система за охлаждане (чилър) със съответните тестови изпитвания, 72-часова проба, въвеждане в експлоатация и гаранционни условия на чилърната система съгласно инструкциите на производителя. Демонтажните и монтажни работи ще се извършат на място (ТП на НОИ - Благоевград). Конкретните технически изисквания и спецификации са  посочени в документацията на обществената поръчка.
"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2019 г. 17:00
Променено: 5.2.2020 г. 14:08
01-2019-1005-01-24Директно възлаганеВъзложена15.10.2019 г. 16:43
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград
Предметът на настоящата процедура е абонаментна поддръжка на монтираната в сградата на ТП на НОИ - Благоевград система за видеонаблюдение и осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 15.10.2019 г. 16:43
01-2019-1015-01-138Открита процедураПрекратена14.8.2019 г. 15:07
"Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП на НОИ - Благоевград"
Настоящата обществена поръчка се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Електроенергиен Системен Оператор ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси на обект: ТП на НОИ гр. Благоевград, ул. „Тракия“ № 1, включително и изнесени работни места /ИРМ/ в гр. Разлог, пл. „Преображение” № 1, ет. 6, гр. Сандански, бул. „Свобода” № 3, който да предложи най-изгодни условия за доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ – Благоевград .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.11.2019 г. 17:00
Променено: 20.12.2019 г. 15:56
01-2019-1015-01-88Публично състезаниеВъзложена7.6.2019 г. 13:37
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград"
Предметът на настоящата обществена поръчка се състои в извършване на доставка, включително разтоварване и монтаж, на офис обзавеждане, предвидено да се изпълни по видове, брой и специфични изисквания съгласно Техническите спецификации от документацията за участие. Доставката следва да бъде осъществена в срок от 1 (един) месец, считано от датата на влизане в сила на договора, като офис обзавеждането следва да бъде доставено и монтирано в административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград, находяща се на адрес: гр. Благоевград, ул. "Тракия" № 1. Вид и брой на офис обзавеждането, предмет на обществената поръчка: 1. бюро - 5 (пет) броя; 2. контейнер за бюро - 10 (десет) броя; 3. работен стол - 40 (четиридесет) броя; 4. посетителски стол - 10 (десет) броя; 5. директорски стол - 1 (един) брой; 6. стелаж-етажерка - 2 (два) броя; 7. метален шкаф за документи - 2 (два) броя; 8. помощно бюро - 3 (три) броя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.7.2019 г. 17:00
Променено: 19.11.2019 г. 14:35
01-2019-1015-01-80Открита процедураПрекратена17.5.2019 г. 14:14
"Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП на НОИ - Благоевград"
Настоящата обществена поръчка е с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Електроенергиен Системен Оператор ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси на обект: ТП на НОИ гр. Благоевград, ул. „Тракия“ № 1, включително и изнесени работни места /ИРМ/ в гр. Разлог, пл. „Преображение” № 1, ет. 6, гр. Сандански, бул. „Свобода” № 3.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.7.2019 г. 17:00
Променено: 15.7.2019 г. 15:10
01-2019-1015-01-71Открита процедураВъзложена23.4.2019 г. 11:54
"Осигуряване  охрана в сградата на ТП на НОИ - Благоевград, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на сигнално-охранителна дейност"
Настоящата обществена поръчка включва осигуряване на охрана в сградата на ТП на НОИ - Благоевград, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на сигнално-охранителна дейност.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.6.2019 г. 17:00
Променено: 12.9.2019 г. 9:23
01-2018-1015-01-147Събиране на оферти с обяваВъзложена27.11.2018 г. 16:38
"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ - Благоевград"
Настоящата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП е за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация /ДДД/ на помещения в сградата на ТП на НОИ – Благоевград за срок от 24 (двадесет и четири) месеца с цел унищожаване или намаляване на числеността на вредителите (патогенни микроорганизми, членестоноги и гризачи), които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората и животните по смисъла на Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр.7 от 19.01.2018 г.).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.1.2019 г. 17:00
Променено: 20.2.2019 г. 10:36
01-2018-1015-01-128Публично състезаниеВъзложена19.11.2018 г. 16:18
"Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Благоевград, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
"Срокът на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договора.
В работните помещения в административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград и офисите в гр. Сандански, гр. Петрич, гр. Разлог и гр. Гоце Делчев са монтирани климатици-сплит система, стенен тип, подробно описани в Приложение №1, както и чилър (водоохлаждащ агрегат), включително и конвектори за охлаждане и отопление. Чилърът е монтиран на покрива на административната сграда на управлението, а конвекторите - в работните помещения.
Климатична техника се намира на следните адреси: Административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград, ул. Тракия №1; офиса в гр. Сандански- бул.”Свобода”№3; офиса в гр. Петрич - ул.”Цар Борис III” №15; офиса в гр. Разлог - пл.”Преображение”№1 и офиса в гр. Гоце Делчев - ул.”Търговска” №20.
"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.12.2018 г. 17:00
Променено: 26.2.2019 г. 16:21
01-2018-1015-01-145Открита процедураВъзложена7.11.2018 г. 16:05
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград по обособени позиции"
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №1; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №2. Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Благоевград, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, необходими за обезпечаване работата на служителите. Видовете, техническите характеристики и съответните прогнозни количества на канцеларските материали са описани в Приложение № 1 и Приложение № 2 от техническите спецификации. Обособена позиция № 1 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, чиито предмет е включен в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки               
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.12.2018 г. 17:00
Променено: 15.3.2019 г. 10:58
01-2018-1005-01-21Директно възлаганеВъзложена31.10.2018 г. 14:37
Изготвяне от външен експерт на Технически спецификации във връзка с провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет "Изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград"
На основание чл.44, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.29, ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за провеждане и възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на Технически спецификации за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 31.10.2018 г. 14:37
01-2018-1015-01-110Открита процедураПрекратена12.9.2018 г. 11:51
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград по обособени позиции"
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №1; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №2. Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Благоевград, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, необходими за обезпечаване работата на служителите. Видовете, техническите характеристики и съответните прогнозни количества на канцеларските материали са описани в Приложение № 1 и Приложение № 2 от техническите спецификации. Обособена позиция № 1 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, чиито предмет е включен в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.10.2018 г. 17:00
Променено: 31.10.2018 г. 11:22
01-2018-1015-01-112Публично състезаниеПрекратена31.8.2018 г. 13:43
"Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград"
Предметът на настоящата обществена поръчка се състои в осъществяване на абонаментно и сервизно обслужване на наличната офис техника, находяща се в административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград и в изнесените работни места в градовете Петрич, Сандански, Гоце Делчев и Разлог, включително осигуряване на резервни части за същата в случай на възникнала необходимост, предвидено да се изпълнява по видове, брой на устройствата, местонахождение и специфични изисквания съгласно Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.10.2018 г. 17:00
Променено: 11.6.2019 г. 16:20
01-2018-1015-01-85Публично състезаниеВъзложена25.6.2018 г. 16:04
"Доставка и монтаж на ламинат в помещенията в ПРМ град Гоце Делчев при ТП на НОИ - Благоевград"
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка и монтаж на ламинат в ползваните от Възложителя помещения в сграда, находяща се в гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, за осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите в изнесените работни места в град Гоце Делчев, предвидено да се изпълнява по видове, специфични характеристики, начин на монтаж и ориентировъчни количества съгласно Техническите спецификации от документацията за участие.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.7.2018 г. 17:00
Променено: 15.10.2018 г. 14:04
01-2018-1015-01-86Публично състезаниеВъзложена22.6.2018 г. 9:50
"Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ - Благоевград"
Настоящата обществена поръчка е с предмет периодични доставки на оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Благоевград, по видове и прогнозни количества, съгласно Техническите спецификации от документацията за участие.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.7.2018 г. 17:00
Променено: 15.10.2018 г. 13:54
01-2018-1005-01-8Директно възлаганеВъзложена14.6.2018 г. 15:28
Изготвяне от външен експерт на Технически спецификации във връзка с провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на ламинат в помещенията в ПРМ град Гоце Делчев при ТП на НОИ - Благоевград"
На основание чл.44, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.29, ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за провеждане и възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на Технически спецификации за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на ламинат в помещенията в ПРМ град Гоце Делчев при ТП на НОИ - Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 14.6.2018 г. 16:51
01-2018-1015-01-71Публично състезаниеВъзложена7.6.2018 г. 16:03
"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград"
"Настоящата обществена поръчка е с предмет доставка, монтаж, демонтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на инверторни климатици за нуждите на ТП на НОИ – Благоевград.
Възлагането на поръчката има за цел да се осигурят оптимални параметри на микроклимата в изнесените работни места /ИРМ/ в гр. Петрич и гр. Сандански, както и в сървърното помещение в административната сграда на ТП на НОИ – Благоевград. Цели се още постигането на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите, ползващи услугите на НОИ.
В резултат на изпълнението на настоящата поръчка ще бъдат задоволени специфични нужди на Възложителя по подмяна на амортизирана климатична техника в работните административни помещения"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.7.2018 г. 17:00
Променено: 15.10.2018 г. 14:05
01-2018-1015-01-51Събиране на оферти с обяваВъзложена13.4.2018 г. 10:25
"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград"
Настоящата обществена поръчка включва отпечатването и доставката на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ – Благоевград, индивидуализирано по формат и вид хартия.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.5.2018 г. 17:00
Променено: 12.7.2018 г. 11:17
01-2018-1015-01-41Открита процедураВъзложена20.3.2018 г. 13:35
"Предостявяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Благоевград и прилежащи площи"
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно и периодично  и основно комплексно почистване на ползваните работни помещения и прилежащи площи в постоянни работни места /ПРМ/ на ТП на НОИ – Благоевград,  в градовете Петрич, Сандански, Гоце Делчев и Разлог
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.5.2018 г. 17:00
Променено: 15.8.2018 г. 14:04
01-2017-171Публично състезаниеПрекратена3.10.2017 г. 15:19
"Доставка на офис обзавеждане  за ТП на НОИ - Благоевград"
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на офис обзавеждане за  ТП на НОИ - Благоевград включващо бюра, контейнери и офис столове.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.11.2017 г. 17:00
Променено: 9.11.2017 г. 15:31
01-2017-154Публично състезаниеВъзложена1.9.2017 г. 13:30
Доставка на канцеларски материали, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Благоевград, по обособени позиции.
Предметът  на настоящата обществена поръчка е доставка на канцеларски материали, необходими за осъществяване на дейностите на ТП на НОИ – Благоевград, описани по видове и прогнозни количества в обособени позиции в Приложение № 1 и Приложение № 2 към техническите спецификации в документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.10.2017 г. 17:00
Променено: 23.11.2017 г. 16:20
01-2017-116Пряко договарянеВъзложена29.6.2017 г. 11:43
"Предоставяне на В и К услуги за ТП на НОИ - Благоевград"
Предмет на настоящата обществена поръчка включва доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на води за ТП на НОИ - Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 15.9.2017 г. 14:18
01-2017-117Публично състезаниеВъзложена29.6.2017 г. 10:58
"Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства и друга офис техника, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Благоевград"
Предмет на настоящата обществена поръчка е "Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства и друга офис техника, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.7.2017 г. 17:00
Променено: 26.9.2017 г. 13:54
01-2017-62Открита процедураВъзложена18.5.2017 г. 13:51
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград
Предметът на настоящата поръчка включва избор на изпълнител за доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, с качество и по ред съгласно предвиденото в ЗЕ и останалите приложими нормативни актове, които уреждат обществените отношение свързани с доставката на електрическа енергия, в т.ч. Наредбите към ЗЕ, ПТЕЕ и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, избор на координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Електроенергиен Системен оператор ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси на обектите на възложителя
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.6.2017 г. 17:00
Променено: 1.9.2017 г. 13:17
01-2017-54Събиране на оферти с обяваВъзложена24.3.2017 г. 9:54
"Отпечатване и доставка на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград"
Предмет на настоящата обществена поръчка е "Отпечатване и доставка на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.4.2017 г. 17:00
Променено: 20.6.2017 г. 15:06
01-2017-50Открита процедураВъзложена24.3.2017 г. 9:47
Осигуряване на физическа охрана, охрана със СОТ и видеонаблюдение на административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград"
Предмет на настоящата обществена поръчка е "Осигуряване на физическа охрана, охрана със СОТ и видеонаблюдение на административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград"
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на дневна физическа, невъоръжена охрана, охрана със СОТ и видеонаблюдение на административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград /собственост на НОИ гр. София/, находяща се на ул. Тракия № 1. Охраната на административната сграда да се извършва съобразно изискванията на ЗЧОД, с надеждна техника и квалифицирани служители, обучени съобразно ЗЧОД, като се осигурява професионализъм, бдителност, конфиденциеалности култура на обслужване. Сградата на ТП на НОИ - Благоевград се съостои от приземен етаж, с разположено котелно помещение /мазе/, първи, втори и трети етаж, с обща застроена площ приблизително 1705 кв. м., с 50 работни помещения и един вход. Сградата разполага с пожароизвестителна система и СОТ, които са собственост на Възложителя. Необходимо е сигналите от монтираната СОТ система да са изведени в дежурен център/мониторинг и реагирането да се извършва от специализирани патрули. Охраната на сградата се осъществява 24 часа в денонощието, както следва:
- дневна физическа, невъоръжена охрана от един пост, жива охрана, с един охранител на смяна от 06:30 ч. до 18:30 ч. в работни дни;
- охрана с видеонаблюдение в работни дни за времето от 08:00 ч. до 17:00 ч.;
- охрана със СОТ се осъществява денонощтно в почивни и празнични дни, а в работните дни за времето от 18:30 ч. до 06:30 ч., като при нужда се реагира с физическа сила на изпълнителя;
- охранители осъществяват и пропусквателен режим на служителите в сградата от 08:00 ч. до 18:30 ч., а за посетители в приемната от 08:00 ч. до 16:30 ч. ;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.5.2017 г. 17:00
Променено: 21.7.2017 г. 13:57
1 - 30Напред