Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
29-2014-1209Договаряне без обявление по ЗОПВъзложена22.12.2014 г. 16:57
„Абонаментна поддръжка и развитие на Административната информационна система на НОИ – Архимед”
Абонаментна поддръжка и развитие на Административната информационна система на НОИ – Архимед
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.1.2015 г. 17:00
Променено: 18.2.2016 г. 13:27
29-2014-1169Открита процедура по ЗОППрекратена11.12.2014 г. 14:10
“Осигуряване на резервни части за сървърни конфигурации Dell Power Edge за ЦУ и ТП на НОИ”
С Решение № Р-095 от 17.12.2014 г. на Главния секретар на НОИ е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на резервни части  за сървърни конфигурации Dell Power Edge за ЦУ и ТП на НОИ ”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 17.00 ч. на 14.01.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 14.01.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 15.01.2015 г. в 14.00 часа в сградата на НОИ – бул. Ал. Стамболийски № 62-64. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2014-0269
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.1.2015 г. 17:00
Променено: 16.3.2015 г. 15:23
29-2014-1142Открита процедура по ЗОПВъзложена2.12.2014 г. 13:32
“Абонаментно поддържане, доработка и адаптиране на модули от информационна система HeRMeS, ползвани в Централно управление, 28 Териториални поделения на НОИ и фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”
Абонаментно поддържане, доработка и адаптиране на модули от информационна система HeRMeS, ползвани в Централно управление, 28 Териториални поделения на НОИ и фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.12.2014 г. 17:00
Променено: 6.3.2015 г. 11:38
29-2014-1033Открита процедура по ЗОПВъзложена20.11.2014 г. 14:30
"Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Централно управление и териториалните поделения на Националния осигурителен институт"
С Решение № Р-087 от 01.12.2014 г. на Главния секретар на НОИ е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на ЦУ и ТП на НОИ”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 17.00 ч. на 13.01.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 13.01.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 14.01.2015 г. в 14.00 часа в сградата на НОИ – бул. Ал. Стамболийски № 62-64. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2014-0259
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.1.2015 г. 17:00
Променено: 18.2.2016 г. 13:28
29-2014-1085Публична покана по ЗОПВъзложена19.11.2014 г. 13:51
„Абонамент и доставка на периодични печатни и електронни издания и специализирана литература за системата на НОИ през 2015 г. по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Абонамент и доставка на периодични печатни и електронни издания“
Обособена позиция № 2: "Доставка на специализирана литература"
Централно управление на Националния осигурителен институт възлага обществена поръчка, чрез публична покана съгласно чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава "осма" от ЗОП, с предмет: Абонамент и доставка на периодични печатни и електронни издания и специализирана литература за системата на НОИ през 2015 г. по две обособени позиции”: Обособена позиция № 1 – „Абонамент и доставка на периодични печатни и електронни издания”; Обособена позиция № 2 – „Доставка на специализирана литература". Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 04.12.2014 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 04.12.2014 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под  №9036764 от 27.11.2014 г. Документацията за участие е безплатна и може да бъде изтеглена от интернет страницата на НОИ - www.noi.bg в "Профил на купувача".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.12.2014 г. 17:30
Променено: 6.3.2015 г. 11:37
29-2014-1061Договаряне без обявление по ЗОППрекратена3.11.2014 г. 16:55
„Абонаментно поддържане, доработка и адаптиране на модули от информационна система HeRMeS, ползвани в Централно управление, 28 Териториални поделения на НОИ и фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
Абонаментно поддържане, доработка и адаптиране на модули от информационна система HeRMeS, ползвани в Централно управление, 28 Териториални поделения на НОИ и фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.11.2014 г. 17:00
Променено: 6.3.2015 г. 11:37
29-2014-815Открита процедура по ЗОПВъзложена3.11.2014 г. 15:28
“Разработка и изграждане на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни (ИСЕОДД) и съпътстващи обучения”
Предметът на обществената поръчка включва разработване и внедряване на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с Националния осигурителен институт (НОИ) за изплащане на паричните обезщетения от ДОО и съпътстващи обучения на служители, в изпълнение на проект: „Разработване и внедряване на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с Националния осигурителен институт (НОИ) за изплащане на паричните обезщетения от ДОО”, който се осъществява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 14-32-15 от 15.08.2014 година по Оперативна програма „Административен капацитет”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество с определен срок за кандидатстване, Приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронно управление”, Подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, Бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Конкретните дейности и изисквания на Възложителя при изпълнение на поръчката са описани в Техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.12.2014 г. 17:00
Променено: 16.3.2015 г. 15:24
29-2014-924Открита процедура по ЗОПВъзложена30.10.2014 г. 15:39
"Изготвяне на проект за основен ремонт на ВиК инсталацията в административната сграда на ЦУ на НОИ"
С Решение № Р-076 от 04.11.2014 г. на Главния секретар на НОИ е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на проект за основен ремонт на В и К инсталацията в административната сграда на ЦУ на НОИ”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 17.00 ч. на 03.12.2014 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 03.12.2014 г. Офертите ще бъдат отворени на 04.12.2014 г. в 14.00 часа в сградата на НОИ – бул. Ал. Стамболийски № 62-64. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2014-0243
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.12.2014 г. 17:00
Променено: 16.3.2015 г. 15:24
29-2014-936Открита процедура по ЗОПЗатворена29.10.2014 г. 14:57
“Обучения за професионална компетентност на служителите в Националния осигурителен институт за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания”
Обществена поръчка „Обучения за професионална компетентност на служителите в Националния осигурителен институт за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания” е по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в НОИ за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания”, по бюджетно перо 5.2. „Разходи за обучения/семинари – по приложен опис”, бюджетен ред 1 от бюджета на проекта.
Предметът на обществената поръчка включва разработването и провеждането на обучение за професионална компетентност на служителите в Националния осигурителен институт за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания до административните услуги, предоставяни от НОИ. Обучението е предназначено за служители в приемните на териториалните поделения (ТП) и централно управление (ЦУ) на Националния осигурителен институт, чиято работа е свързана с прякото обслужване на клиенти (в т.ч. приемане и заверяване на документи, консултации, справки и други административни услуги).
Предметът на обществената поръчка включва организиране и провеждане на обучителни курсове на 300 (триста) служители на Възложителя, разпределени в 30 (тридесет) групи (средно по 10 служители от всяко териториално поделение на Националния осигурителен институт и 20 служители на Централно управление), посочени в Приложение № 1, неразделна част от техническите спецификации. Обученията ще се провеждат в София и населените места на съответните териториални поделения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.1.2015 г. 17:00
Променено: 6.3.2015 г. 11:33
29-2014-935Открита процедура по ЗОППрекратена8.10.2014 г. 16:07
“Проектиране на централна модулна климатизация в сървърни и комуникационни помещения в административната сграда на Централно управление на Националния осигурителен институт”
"Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за проектиране на климатизация за сървърни помещения, телефонна централа, помещение „Специален регистър и защита на класифицираната информация“ и помещение за гарантирано безпаузово електрозахранване (UPS), намиращо се в административната сграда на ЦУ на НОИ.
Обществената поръчка включва в обхвата си изготвяне на проекти по отделните части, с което се цели цялостно проектиране на климатизацията на описаните помещения, като към всички части се изготвят обяснителни записки, изчисления, чертежи, спецификации, количествени и количествено-стойностни сметки. При проектирането да се предвидят всички дейности по изграждането и въвеждането в експлоатация на централна модулна климатична система на горе посочените помещения.
Цялостното проектиране обхваща минимум и не само следните части: Част “ОВК”, част „Електротехническа“, част „ВиК“, част „Конструктивна“, част „Архитектурна“."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.11.2014 г. 17:30
Променено: 6.3.2015 г. 11:32
29-2014-786Договаряне без обявление по ЗОПВъзложена2.10.2014 г. 13:17
"Инсталиране и внедряване на нови функционални модули към системата за управление на човешките ресурси HeRMes"
С Решение № 69 от 03.10.2014 г. на главния секретар на НОИ на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне без обявление с предмет: "„Инсталиране и внедряване на нови функционални модули към системата за управление на човешките ресурси HeRMes“. Решението е публикувано в Портала за обществени поръчки под № 00145-2014-0233.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.10.2014 г. 17:00
Променено: 6.3.2015 г. 11:31
29-2014-863Открита процедура по ЗОПВъзложена2.10.2014 г. 11:52
“Абонаментна поддръжка на климатична техника на ЦУ на НОИ, включително доставка на резервни части"
С Решение № P-072 от 14.10.2014 г. на главния секретар на НОИ е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на климатична техника на Централно управление на Националния осигурителен институт, включително доставка на резервни части”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 17.00 ч. на 03.11.2014 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 13.11.2014 г. Офертите ще бъдат отворени на 14.11.2014 г. в 14.00 часа в сградата на НОИ – бул. "Ал. Стамболийски" № 62-64. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2014-0235
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.11.2014 г. 17:30
Променено: 14.4.2015 г. 17:38
29-2014-0813Открита процедура по ЗОПВъзложена1.10.2014 г. 14:57
„Текущ ремонт в административната сграда на Централно управление на Националния осигурителен институт по обособени позиции: Обособена позиция № 1 ”Вътрешни ремонтни дейности в работни помещения и общи части в административната сграда на ЦУ на НОИ”, Обособена позиция № 2 ”Ремонт на покривните пространства на административната сграда на ЦУ на НОИ”
С Решение № P-066 от 01.10.2014 г. на главния секретар на НОИ е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт в административната сграда на Централно управление на Националния осигурителен институт по обособени позиции: Обособена позиция 1: Вътрешни ремонтни дейности в работни помещения и общи части в административната сграда на ЦУ на НОИ; Обособена позиция 2: Ремонт на покривните пространства на  административната сграда на ЦУ на НОИ”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 17.00 ч. на 17.10.2014 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 28.10.2014 г. Офертите ще бъдат отворени на 29.10.2014 г. в 14.00 часа в сградата на НОИ – бул. "Ал. Стамболийски" № 62-64. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2014-0232.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2014 г. 17:00
Променено: 18.2.2016 г. 13:27