Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
29-2017-1016-40-1063Открита процедураПрекратена20.10.2017 г. 16:30
Следгаранционна поддръжка на система за архивиране на информацията в изчислителния център на Националния осигурителен институт
Обществената поръчка за следгаранционна поддръжка включва в предмета си сервиз и замяна на всички оригинални елементи на описаното в техническата спецификация оборудване, както и решаването на всички проблеми възникнали в процеса на експлоатация (проблеми от техническо естество, включително и оригинално инсталирания фирмен софтуер, способстващ работата на хардуера), както и инсталиране на последни версии firmware (updates) софтуер, и решаване на проблеми възникнали в резултат от работата на същия. Всички описани услуги са за сметка на Изпълнителя и се включват в общата цена на поръчката. Оборудването е налично и се експлоатира в Централно управление на НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.1.2018 г. 17:30
Променено: 25.1.2018 г. 10:29
29-2017-1016-40-825-1Открита процедураПрекратена20.10.2017 г. 12:39
Абонаментна поддръжка на системи за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (ДГ, АВР и UPS), монтирани в сгради на НОИ, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за осигуряване на абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградени системи за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ) в сгради на НОИ - Централно управление (ЦУ) на НОИ, териториално поделение (ТП) на НОИ - Стара Загора и отдел „Обединен осигурителен архив“- с. Невестино, област Кюстендил към ТП на НОИ – гр.Кюстендил, включително осигуряване чрез доставка на резервни части, материали и консумативи за машините и съоръженията, предмет на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.12.2017 г. 17:30
Променено: 10.1.2018 г. 13:53
29-2017-1016-40-826-1Открита процедураВъзложена20.10.2017 г. 12:38
Следгаранционно сервизно обслужване на основни сървъри Dell PowerEdge R910, Dell PowerEdge R720 и Dell PowerEdge R620
Предметът на настоящата обществена поръчка включва следгаранционна поддръжка, сервиз и замяна на всички дефектирали оригинални елементи на описаното в техническите спецификации оборудване, както и решаването на всички проблеми, възникнали в процеса на експлоатация (проблеми от техническо естество, поддръжка на оригинално инсталирания фирмен софтуер, способстващ работата на хардуера), включително и комплексни проблеми при работата на хардуера. Поддръжката включва и инсталиране на последни версии firmware (updates) софтуер и решаване на проблеми, възникнали в резултат от работата на същия.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.12.2017 г. 17:30
Променено: 11.4.2018 г. 11:19
29-2017-1016-40-995Открита процедураПрекратена17.10.2017 г. 13:40
Надграждане и усъвършенстване на системата на НОИ за съхранение и обмен на електронни документи (СЕД) с държавите-членки на ЕС (EESSI) и изграждане на система за вътрешна координация с АСП, НЗОК и НАП
В обхвата на предмета на обществената поръчка е включено разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на вътрешна система за обработване на СЕД, включително тестване на системата, в Информационната система на НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.2.2018 г. 17:30
Променено: 11.4.2018 г. 11:16
29-2017-1016-40-1026Открита процедураВъзложена12.10.2017 г. 17:05
Абонаментна поддръжка на системен и базов софтуер
Обществената поръчка включва в предмета си софтуерна осигуровка от Производителя Майкрософт за системен и базов софтуер, както и услуги по поддръжка и развойни дейности от Производителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.12.2017 г. 17:30
Променено: 11.4.2018 г. 11:16
29-2017-1016-40-1027Открита процедураВъзложена12.10.2017 г. 17:04
Доставка на 2 броя лицензи BizTalkSvr за нуждите на Националния осигурителен институт
Обществената поръчка включва в предмета си доставка на 2 (два) броя системен софтуер BizTalk - сървърни лицензи от производителя Майкрософт. Конкретните дейности и изисквания на Възложителя при изпълнение на поръчката са описани в Техническите спецификации към документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.12.2017 г. 17:30
Променено: 11.4.2018 г. 11:19
29-2017-1016-40-983Събиране на оферти с обяваВъзложена6.10.2017 г. 11:04
Абонамент и доставка на печатни и електронни издания и специализирана литература през 2018 г. в ЦУ и ТП на НОИ, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Абонамент и доставка на периодични печатни и електронни издания“ Обособена позиция № 2 „Доставка на специализирана литература
Абонамент и доставка на печатни и електронни издания и специализирана литература през 2018 г. в ЦУ и ТП на НОИ, по обособени позиции“
Обособена позиция № 1 „Абонамент и доставка на периодични печатни и електронни издания“;
Обособена позиция № 2 „Доставка на специализирана литература

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.12.2017 г. 17:30
Променено: 10.1.2018 г. 13:55
29-2017-1016-40-364-1Публично състезаниеВъзложена12.9.2017 г. 13:35
Сервизно обслужване на гласовата комуникационна система на Националния осигурителен институт
Обществената поръчка включва в предмета си осигуряване на цялостно сервизно обслужване, включително резервните части, хардуерна и софтуерна поддръжка на гласовата комуникационна системата на НОИ на територията на страната, в т.ч. свързани в мрежа телефонни централи от фамилията Alcatel-Lucent OmniPCX 4400 Enterprise CS Cristal Hardware - 7 броя (с дублирано управление) и телефонни централи от фамилията Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Common Hardware - 35 броя (с единично управление), IP телефонни апарати - 310 бр, цифрови и аналогови - 4490 бр.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.10.2017 г. 17:30
Променено: 22.11.2017 г. 11:05
29-2017-1016-40-877Публично състезаниеВъзложена1.9.2017 г. 16:21
“Доставка на офис обзавеждане за ЦУ на НОИ”
Предметът на обществената поръчка е доставка на офис обзавеждане за ЦУ на НОИ, с минимални технически характеристики, подробно описани в  Приложение №1 към Техническите спецификации, като извърши и монтаж само на корпусната мебел на офис обзавеждане, предназначено за ЦУ на НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.10.2017 г. 17:30
Променено: 1.10.2018 г. 16:19
29-2017-1016-40-827Събиране на оферти с обяваВъзложена30.8.2017 г. 14:41
“Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на НОИ по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Застраховане на служебните МПС на НОИ със застраховки „Пълно автокаско” и „Злополука на местата в МПС”;
Обособена позиция 2: Застраховане на служебните МПС на НОИ със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите;
Обособена позиция 3: Имуществено застраховане на ДМА – сгради и електронна техника на НОИ;
Обособена позиция 4: Застраховка „Злополука” на служители на ТП на НОИ ”
"
В обхвата на обособена позиция 1 се включва сключване на застраховка „Пълно автокаско” и Застраховка „Злополука на местата в МПС” за моторни превозни средства (МПС) по списък (Приложение 1). В обхвата на обособена позиция 2 се включва сключване на застраховка ""Гражданска отговорност"" на автомобилистите на МПС по списък (Приложение 2).В обхвата на обособена позиция 3 се включва имуществено застраховане на недвижимо имущество на НОИ - дълготрайни материални активи (ДМА), представляващи сгради и електронна техника (компютърни конфигурации, печатаща техника, сървърна техника, телефонни централи и др.), описани с балансови стойности в Приложение 3.В обхвата на обособена позиция 4 се включва сключване на застраховка „Злополука” на служители на ТП на НОИ по списък (Приложение 4) за сметка на работодателя, съгласно чл.108, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване и във връзка с чл.107, ал.2 от КСО."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.12.2017 г. 17:30
Променено: 10.1.2018 г. 13:56
29-2017-1016-40-840Открита процедураВъзложена15.8.2017 г. 11:40
Следгаранционна поддръжка на сървъри Dell Power Edge R710 – 6 броя и следгаранционна поддръжка на HP ProLiant DL380 G7 – 8 броя + HP ProLiant DL 580 G7 – 2 броя по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Следгаранционна поддръжка на сървъри Dell Power Edge R710 – 6 броя” и Обособена позиция №2: „Следгаранционна поддръжка на HP ProLiant DL380 G7 – 8 броя + HP ProLiant DL 580 G7 – 2 броя
Предметът пo Поз.№1 включва следгаранциона поддръжка, сервиз и замяна на всички дефектирали оригинални елементи на описаното в Табл.1.1.от Техн.спец.оборудване, както и решаването на всички проблеми възникнали в процеса на експлоатация (проблеми от техническо естество, включително и оригинално инсталирания фирмен софтуер, способстващ работата на хардуера), вкл.и комплексни проблеми при работата на хардуера.    Предметът пo Поз.№2 включва следгаранциона поддръжка, сервиз и замяна на всички дефектирали оригинални елементи на описаното в Табл.2.1от Техн.спец. оборудване, както и решаването на всички проблеми възникнали в процеса на експлоатация (проблеми от техническо естество, включително и оригинално инсталирания фирмен софтуер, способстващ работата на хардуера), вкл.и комплексни проблеми при работата на хардуера. Поддръжката и по двете позиции включва и инсталиране на последни версии firmware (updates) софтуер и решаване на проблеми възникнали в резултат от работата на същите.    
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.10.2017 г. 17:30
Променено: 10.1.2018 г. 13:56
29-2017-1016-40-825Открита процедураПрекратена11.8.2017 г. 11:15
Абонаментна поддръжка на системи за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (ДГ, АВР и UPS), монтирани в сгради на НОИ, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за осигуряване на абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградени системи за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ) в сгради на НОИ - Централно управление (ЦУ) на НОИ, териториално поделение (ТП) на НОИ - Стара Загора и отдел „Обединен осигурителен архив“- с. Невестино, област Кюстендил към ТП на НОИ – гр.Кюстендил, включително осигуряване чрез доставка на резервни части, материали и консумативи за машините и съоръженията, предмет на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.10.2017 г. 17:30
Променено: 6.11.2017 г. 13:56
29-2017-1016-40-826Открита процедураПрекратена11.8.2017 г. 11:12
Следгаранционно сервизно обслужване на основни сървъри DELL POWEREDGE R910, DELL POWEREDGE R720 И DELL POWEREDGE R620
Предметът на настоящата обществена поръчка включва следгаранционна поддръжка, сервиз и замяна на всички дефектирали оригинални елементи на описаното в техническите спецификации оборудване, както и решаването на всички проблеми, възникнали в процеса на експлоатация (проблеми от техническо естество, поддръжка на оригинално инсталирания фирмен софтуер, способстващ работата на хардуера), включително и комплексни проблеми при работата на хардуера. Поддръжката включва и инсталиране на последни версии firmware (updates) софтуер и решаване на проблеми, възникнали в резултат от работата на същия.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.10.2017 г. 17:30
Променено: 6.11.2017 г. 13:57
29-2017-1016-40-82-1Публично състезаниеВъзложена28.7.2017 г. 13:51
Доставка и монтаж на самозатварящи се пожароустойчиви врати в административната сграда на ЦУ на НОИ
Предмет на обществената поръчка е доставка и монтаж на самозатварящи се еднокрили врати с граница на огнеустойчивост EI 60 и двукрила врати с граница на огнеустойчивост EI 90 в сградата на ЦУ на НОИ гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64. Вратите  са за складови и архивни помещения в сутерена – 13 бр. (съгласно приложен чертеж) и работно помещение на четвърти етаж № 414, общо 14 бр. еднокрили врати с граница на огнеустойчивост EI 60  и работно помещение – печатна база на първи етаж и 1 бр. двукрила врата с граница на огнеустойчивост EI 90.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.9.2017 г. 17:30
Променено: 10.1.2018 г. 13:57
29-2017-1016-40-288-1Открита процедураВъзложена24.7.2017 г. 16:02
Следгаранционна абонаментна поддръжка на 2 броя високопроизводителни принтерни системи Xerox Docu Print 180 EPS
Следгаранционното абонаментно техническо обслужване следва да обхваща:
• текуща поддръжка веднъж месечно, осигуряваща непрекъснат работен процес на техниката, включваща проверки на състоянието, а при необходимост настройки и замяна на части и възли (с нови такива), чийто живот се измерва както във време, така и в количество изработена продукция.
• поддръжка при сервизно повикване от страна на възложителя – извършване на сервизни дейности за отстраняване на възникнали проблеми в работния процес на техниката, включващи проверки на състоянието, настройки и замяна на части и възли (с нови такива), чийто живот се измерва както във време, така и в количество изработена продукция.
• поддръжка по заявка на възложителя – превантивна ремонтна дейност непосредствено преди пикови натоварвания, например месечни разпечатки.
• разширена удължена техническа поддръжка в моменти на пиково натоварване.
• лицензни вноски за производствения софтуер.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.9.2017 г. 17:30
Променено: 10.1.2018 г. 13:57
29-2017-1016-40-674Открита процедураВъзложена19.7.2017 г. 11:31
Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на Национален осигурителен институт
Услугата включва свързване към обществена електронна съобщителна мрежа за осигуряване достъп до (предоставяне на) фиксирани електронни далекосъобщителни услуги, заедно с всички включени в стандартите допълнителни гласови и други услуги на собствената комуникационна система на НОИ от предприятие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.9.2017 г. 17:30
Променено: 10.1.2018 г. 13:57
29-2017-1016-40-668Публично състезаниеВъзложена20.6.2017 г. 16:34
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за Централно управление на Националния осигурителен институт
Предметът на поръчката включва: Обособена позиция № 1 Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса. Обособена позиция № 2 Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса включени в списъка по чл. 12, ал.1, т. 1 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.10.2017 г. 17:30
Променено: 1.10.2018 г. 16:20
29-2017-1016-40-632Събиране на оферти с обяваВъзложена15.6.2017 г. 9:14
Доставка на мобилни телефонни апарати
Изпълнителят следва да изпълни обществена поръчка включваща периодична доставка след предварителна заявка от страна на Възложителя. В срока на действие на договора, Възложителят не е длъжен да усвои прогнозното количество от 150 броя
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.8.2017 г. 17:30
Променено: 10.1.2018 г. 13:58
29-2017-1016-40-628Открита процедураПрекратена14.6.2017 г. 16:39
Централизирана доставка на копирна хартия и картон (различни видове) за ЦУ и ТП на НОИ
В обхвата на предмета на обществената поръчка е включено извършването на периодични доставки на хартия, след представени писмени заявки от Възложителя, до адресите на централно управление (ЦУ) териториални поделения (ТП) и обединени осигурителни архиви (ООА) на НОИ (Приложение 1 към техническите спецификации).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.2.2018 г. 17:30
Променено: 19.4.2018 г. 13:02
29-2017-1016-40-631Открита процедураВъзложена14.6.2017 г. 16:38
Миграция на ARIS сървъра към платформа с функционалност за уеб-базиран достъп и обща среда за работа и осигуряване на абонаментна поддръжка
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща миграция на ARIS сървъра на НОИ към такъв с функционалност за уеб-базиран достъп на до 60 потребители и обща среда за работа, и осигуряване на абонаментна поддръжка на новата функционалност и на притежаваните от НОИ лицензи в новата среда на системата ARIS.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.8.2017 г. 17:30
Променено: 10.1.2018 г. 13:59
29-2017-1016-40-633Публично състезаниеВъзложена13.6.2017 г. 10:50
Изработка и доставка на очила за работа с видеодисплей за нуждите на работещите в НОИ
Целта на настоящата поръчка е да бъде избран изпълнител, който да осъществи изработката и доставката на очила за работа с видеодисплей за нуждите на работещите в Националния осигурителен институт, съгласно Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.9.2017 г. 17:30
Променено: 1.10.2018 г. 16:21
29-2017-1016-40-630Открита процедураВъзложена13.6.2017 г. 10:50
Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа на лицензиран оператор по стандарти GSM и UMTS или еквивалент с национално покритие
"Предметът на настоящата поръчка е осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM и UMTS/LTE или еквивалент с национално покритие, заедно с определен пакет от допълнителни гласови и негласови услуги, както и свързани доставки, позволяващи реализацията на връзки в корпоративна група от мобилната мрежа на Участника, както и връзки към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България и в чужбина (обществени телефонни мрежи) за крайните потребители на Възложителя.
Предоставянето на далекосъобщителни услуги включва всички услуги по стандарт GSM и UMTS/ LTE (телефонни разговори; съобщения чрез SMS и MMS; предаване на данни; достъп до мобилен Интернет) и други при необходимост."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.10.2017 г. 17:30
Променено: 10.1.2018 г. 13:59
29-2017-1016-40-634Открита процедураВъзложена13.6.2017 г. 10:49
Доставка на резервни части за работни станции за ЦУ и ТП на НОИ
Предмета на поръчката включва доставка на резервни части за работни станции за ЦУ и ТП на НОИ по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на резервни части за работни станции Dell OptiPlex 7010 МТ за ЦУ на НОИ; Обособена позиция 2: Доставка на резервни части за работни станции Lenovo ThinkCentre M72e SFF за ТП на НОИ;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.9.2017 г. 17:30
Променено: 10.1.2018 г. 14:00
29-2017-1016-40-366-1Събиране на оферти с обяваВъзложена7.6.2017 г. 14:15
Доставка на настолни IP телефонни апарати за нуждите на НОИ
Изпълнителят следва да изпълни обществена поръчка включваща периодична доставка след предварителна заявка от страна на Възложителя с уточнено количество на нови настолни IP телефонни апарати, с неразпечатани оригинални опаковки, включително всички необходими аксесоари (батерии, захранващи кабели, оригинална документация, и други) към тях за пълна функционалност при експлоатация с необходимия хардуер и софтуер, така че да бъдат работоспособни и да изпълняват функциите, заложени в настоящата документация на поръчката, както и гаранционни карти с гаранционния срок минимум 24 месеца от датата на доставка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.6.2017 г. 17:30
Променено: 19.7.2017 г. 10:24
29-2017-1029-40-3628Директно възлаганеВъзложена1.6.2017 г. 15:31
Извършване на медицинско обслужване на персонала в ЦУ и ТП на НОИ - София-град
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 6.7.2017 г. 14:07
29-2017-1016-40-499Публично състезаниеПрекратена29.5.2017 г. 9:15
Текущи ремонтни работи в части от административната сграда на Централно управление на Националния осигурителен институт
Обществената поръчка включва в предмета си следните дейности: Демонтиране на съществуващия балатум или ламиниран паркет на пода и полагане на нов ламиниран паркет, изпълняване на гипсова шпакловка грундиране и  боядисване с латекс на стени и тавани, полагане зад радиатори на изолация от минерална вата, вкл. облицовка с гипсокартон и боядисване. Съществуващите осветителни тела се подменят с LED панел. На прозорците се монтират вертикални, текстилни щори. Съществуващите врати се подменят с нови интериорни – фалцови,  уплътнени, МДФ – релефни с клавирни панти с каса и плаващи первази.. На две от помещенията се монтират стенни вентилатори, а на едно от тях и охранителна метална решетка на прозореца. Демонтира се налична преграда от алуминиева дограма от едно помешение и се монтира в друго. Частично се променят трасета и излази на битовата електрическа инсталация и СКС. Тониране на стъкла с фолио. Топлоизолации с вата и XPS по  подове, окачени тавани и стени от гипсокартон.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.12.2017 г. 17:30
Променено: 11.12.2017 г. 16:39
29-2017-1016-40-462Публично състезаниеЗатворена12.5.2017 г. 11:32
"Осигуряване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в Централно управление и 28-те Териториални поделения на НОИ"
Обществената поръчка включва в обхвата си осигуряване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в Национален осигурителен институт - Централното управление (ЦУ) и 28-те Териториални поделения (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ). Вида на профилактичните прегледи е определен съгласно Приложение №5 към чл. 8 от Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, чл. 9 от Наредба №7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и на база обобщен анализ на проведените през 2016 год. профилактични медицински прегледи и изследвания, в системата на НОИ за 2016 год. и предложение на обслужващата служба по трудова медицина.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.8.2017 г. 17:30
Променено: 10.1.2018 г. 14:00
29-2017-1016-40-423Събиране на оферти с обяваВъзложена3.5.2017 г. 16:53
Отпечатване и доставка на брошури
Предметът на настоящата поръчка включва графичен дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на четири информационни издания – една брошури и три диплянки на НОИ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.6.2017 г. 17:30
Променено: 1.10.2018 г. 16:21
29-2017-1016-40-364Публично състезаниеПрекратена3.5.2017 г. 16:22
Сервизно обслужване на гласовата комуникационна система на Националния осигурителен институт
Обществената поръчка включва в предмета си осигуряване на цялостно сервизно обслужване, включително резервните части, хардуерна и софтуерна поддръжка на гласовата комуникационна системата на НОИ на територията на страната, в т.ч. свързани в мрежа телефонни централи от фамилията Alcatel-Lucent OmniPCX 4400 Enterprise CS Cristal Hardware - 7 броя (с дублирано управление) и телефонни централи от фамилията Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Common Hardware - 35 броя (с единично управление), IP телефонни апарати - 310 бр, цифрови и аналогови - 4490 бр.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.8.2017 г. 17:30
Променено: 29.8.2017 г. 15:58
29-2017-1016-40-367Открита процедураВъзложена27.4.2017 г. 15:44
Модернизиране на гласовата комуникационна система в съществуващата инфраструктура на НОИ /втори етап/
Обществената поръчка включва в предмета си изпълнение на втори етап от приложения проект на модернизиране/IP централизация на гласовата комуникационна система в съществуващата инфраструктура на НОИ на територията на страната, с която тя се трансформира от множество свързани в мрежа Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise системи в една централизирана комуникационна система, осигуряваща по-гъвкаво управление на ресурсите и оптимизация на разходите за поддръжка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.8.2017 г. 17:30
Променено: 6.11.2017 г. 10:26
1 - 30Напред