Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
29-2018-1016-40-1504Открита процедураПрекратена27.12.2018 г. 16:19
„Технологично обезпечаване на НОИ за целите на развитие на контролната дейност, осъществено чрез доставка на хардуерно оборудване” по проект BG05M9OP001-3.016 включваща три обособени позиции:  Обособена позиция № 1: „Доставка на хардуерно оборудване“;  Обособена позиция № 2: „Доставка на лицензиран софтуер и техническо оборудване за изграждане на обучителен център“;  Обособена позиция № 3: „Доставка на преносими компютри за нуждите на НОИ“
ПО ПРОЕКТ  BG05M9OP001-3.016 „ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ЕКСПЕРТИЗАТА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 1: „Доставка на хардуерно оборудване“ "
 Предметът на настоящата поръчка е обособена позиция № 1 и включва доставка на хардуерно оборудване в изпълнение целите на проекта за  инфраструктурно обезпечаване на свързани елементи (компютърни конфигурации; специализирани сървъри;) за служители, текущо ангажирани в областта на експертизата на работоспособността, свързаните с тях поддържащи отдели, предвиденото увеличение на състава и изграждане на обучителен център на НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.7.2019 г. 17:30
Променено: 14.8.2019 г. 15:43
29-2018-1006-40-279Договаряне без предварително обявлениеВъзложена11.12.2018 г. 15:47
„Абонаментна поддръжка, инсталиране, настройка и централизация на единна работна среда на АИС Архимед" с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - "Абонаментна поддръжка на Единната електронна система Архимед eDMS"
Обособена позиция № 2 - "Инсталиране, настройка и централизация на единна работна среда на ARCHIMED EPROCESS"
Предметът на обществената поръчка по обособена позиция № 1 обхваща абонаментната поддръжка, осигуряване на безпроблемната работа и обновяване към последни актуални версии с реализирана пълна функционалност на притежаваните от НОИ модули на Единна електронна система Archimed eDMS (Архимед) в Централно управление (ЦУ) и териториалните поделения (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ).
Обхватът на поръчката по обособена позиция № 2 включва изпълнението на дейности, както следва:
Дейност 1 - Анализ; Дейност 2 - Проектиране и детайлизация
Дейност 3 - Настройка на нови функционалности; Дейност 4 - Настройка на единна работна среда; Дейност 5 - Тестване
Дейност 6 - Обучение; Дейност 7 - Внедряване.
Детайлно описание на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, се съдържа в Технически спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 19.3.2019 г. 11:33
29-2018-1016-40-187Събиране на оферти с обяваВъзложена30.11.2018 г. 13:41
„Доставка на преносими компютри за нуждите на НОИ“
Предмет на обществената поръчка е: доставка на преносими компютри
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.12.2018 г. 17:30
Променено: 7.1.2019 г. 11:53
29-2018-1007-40-1155Договаряне без предварително обявлениеВъзложена13.11.2018 г. 15:53
Абонаментна поддръжка на софтуерен продукт за управление на човешките ресурси HeRMeS, внедрен в Централно управление, 28 Териториални поделения на НОИ и Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители
Предмет на обществената поръчка е: поддръжка на вснедрените модули на софтуерен продукт HeRMeS - информационна система за управление на човешките ресурси в работно състояние, съобразно техническите спецификации на последно инсталираната версия
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 7.1.2019 г. 11:54
29-2018-1016-40-798-1Открита процедураВъзложена9.11.2018 г. 16:16
Повишаване мобилността на контролните органи на НОИ чрез закупуване на нови МПС по две обособени позиции“:
Oбособена позиция № 1 – Доставка на 28 (двадесет и осем) броя нови автомобили, среден клас;
Oбособена позиция № 2 - Доставка на 2 (два) броя нови автомобили с повишена проходимост"
 Повишаването мобилността на контролните органи на НОИ e предвидено да се осъществи чрез закупуването на нови МПС, разделено на две обособени позиции: Позиция № 1 - Доставка на 28  (двадесет и осем) броя нови леки автомобили, среден клас и Позиция № 2 – Доставка на 2 (два) броя автомобили с повишена проходимост.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.1.2019 г. 17:30
Променено: 11.4.2019 г. 16:45
29-2018-1016-40-1159Събиране на оферти с обяваВъзложена8.11.2018 г. 11:22
“Защита и резервираност на публичните мрежи и външни предоставяни услуги на НОИ от типа „отказ от услуга“ (DDoS) атаки”.
Възлагането на обществената поръчка има за цел: За удовлетворяване на настоящи нужди на Национален осигурителен институт са необходими услуги по защита на чувствителните данни и осигуряване на непрекъсваемост на достъпа до външни електронни услуги, предоставяни от НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.11.2018 г. 17:30
Променено: 18.12.2018 г. 13:51
29-2018-1016-40-1135Събиране на оферти с обяваВъзложена6.11.2018 г. 11:02
"Абонаментно и сервизно обслужване на системата за контрол на достъпа и работното време в ЦУ на НОИ, включително осигурявяне на резервни части и консумативи".
Предметът на обществената поръчка представлява реализиране на мястото на експлоатация на цялостно и напълно обезпечено с всички необходими продукти техническо решение за осигуряване от страна и за сметка на изпълнителя на заявеното пълно сервизиране и техническа поддръжка на оборудването и достигнатото технологично ниво на цялата изградена система за контрол на достъпа, както и доставката на необходимите технически средства за подмяна на заявените дефектирали
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.12.2018 г. 17:30
Променено: 11.3.2019 г. 11:03
29-2018-1016-40-1097Събиране на оферти с обяваВъзложена2.11.2018 г. 14:10
“Абонамент и доставка на печатни и електронни издания и специализирана литература през 2019 г. в ЦУ и ТП на НОИ по обособени позиции” – обособена позиция №1: „Абонамент и доставка на печатни и електронни издания“ и обособена позиция № 2: „Доставка на специализирана литература“
Предмет на обществената поръчка е: Абонамент и доставка на печатни и електронни издания и специализирана литература през 2019 г. в ЦУ и ТП на НОИ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.11.2018 г. 17:30
Променено: 7.1.2019 г. 11:56
29-2018-1016-40-1158Открита процедураВъзложена29.10.2018 г. 14:22
“Следгаранционна поддръжка на дискови масиви от висок клас и прилежащо SAN оборудване с производител IBM”
Предметът на настоящата обществена поръчка включва следгаранционна поддръжка на дискови масиви IBM 8300, DS8700, DS8880, SAN256, B40/40E, налична  дискова система и SAN оборудване от висок клас, инсталирани и функциониращи в продукционна среда в ЦУ на НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.12.2018 г. 17:30
Променено: 19.3.2019 г. 11:34
29-2018-1016-40-871Събиране на оферти с обяваВъзложена29.10.2018 г. 9:57
Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг - Проектиране на енергоспестяващи мерки по ограждащи елементи на административната сграда на НОИ с адрес гр. София, бул. Александър Стамболийски № 62-64 и извършване на СМР за изпълнението им
Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг - Проектиране на енергоспестяващи мерки по ограждащи елементи на административната сграда на НОИ с адрес гр. София, бул. Александър Стамболийски № 62-64 и извършване на СМР за изпълнението им
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.11.2018 г. 17:30
Променено: 17.7.2019 г. 15:38
29-2018-1016-40-1095Публично състезаниеВъзложена22.10.2018 г. 16:22
Отпечатване на четири статистически годишници за нуждите на ЦУ на НОИ
Обществената поръчка има за цел да осигури предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на четири статистически годишници – статистически бюлетин „Пенсии“ към 31.12.2017 г. – 10 бр., статистически бюлетин „Пенсии“ към 30.06.2018 г. – 30 бр., статистически годишник „Пенсии“ за 2017 г. – 50 бр., статистически справочник „Демография, икономика и социално осигуряване“ 2017 г. – 50 бр., общо 140 (сто и четиридесет) броя печатни издания. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.11.2018 г. 17:30
Променено: 19.3.2019 г. 14:22
29-2018-1016-40-1033Открита процедураВъзложена22.10.2018 г. 10:14
Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на централно управление и 28-те териториални поделения на националния осигурителен институт по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на централно управление и 28-те териториални поделения на националния осигурителен институт
Обособена позиция №2: Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на централно управление и 28-те териториални поделения на националния осигурителен институт
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.12.2018 г. 17:30
Променено: 25.3.2020 г. 13:42
29-2018-1016-40-916-2Открита процедураЗатворена19.10.2018 г. 17:16
“Изграждане на капацитет на служители на НОИ за подобряване на качеството на експертизата на работоспособността чрез специализирани обучения и семинари” по две обособени позиции: Обособена позиция № 2 :“Осигуряване на достъп до специализирани обучения на служителите на НОИ за подобряване на качеството на експертизата на работоспособността“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 17.7.2019 г. 15:21
29-2018-1016-40-916-1Директно възлаганеВъзложена19.10.2018 г. 17:14
: “Изграждане на капацитет на служители на НОИ за подобряване на качеството на експертизата на работоспособността чрез специализирани обучения и семинари” по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 :“Проучване и анализ на потребностите от обучения на служителите на НОИ“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 16.1.2019 г. 12:32
29-2018-1016-40-798Открита процедураПрекратена18.10.2018 г. 11:51
Повишаване мобилността на контролните органи на НОИ чрез закупуване на нови МПС по две обособени позиции: Oбособена позиция № 1 – Доставка на 28 (двадесет и осем) броя нови автомобили, среден клас и Oбособена позиция № 2 - Доставка на 2 (два) броя нови автомобили с повишена проходимост.
 Повишаването мобилността на контролните органи на НОИ e предвидено да се осъществи чрез закупуването на нови МПС, разделено на две обособени позиции: Позиция № 1 - Доставка на 28  (двадесет и осем) броя нови леки автомобили, среден клас и Позиция № 2 – Доставка на 2 (два) броя автомобили с повишена проходимост.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.11.2018 г. 17:30
Променено: 5.11.2018 г. 13:50
29-2018-1016-40-1011Публично състезаниеВъзложена16.10.2018 г. 11:41
„Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации на разположение на ЦУ на НОИ, включително осигуряване на резервни части и консумативи“
Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури следгаранционна абонаментна поддръжка и сервизно техническо обслужване на: - прецизна климатична техника с мощност до 20 kW от колонен тип; - битова климатична техника с мощност до 17 kW от колонен, стенен и стоящ тип; - канални климатични системи с прилежащите им вентилационни системи; - централна климатична система с прилежащите й охладителни тела. Климатичната техника е монтирана в сградата на ЦУ на НОИ гр. София, бул. „Александър Стамболийски“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.11.2018 г. 17:30
Променено: 2.4.2019 г. 17:32
29-2018-1016-40-581-2Директно възлаганеВъзложена12.10.2018 г. 12:32
Доставка на дискови масиви и SAN  за нуждите на НОИ по две обособени позиции: Обособена позиция № 2: „Доставка на дисков масив за съхранение на данни”
Доставка на дискови масиви и SAN  за нуждите на НОИ по две обособени позиции: Обособена позиция № 2: „Доставка на дисков масив за съхранение на данни”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 12.10.2018 г. 12:32
29-2018-1016-40-900Открита процедураВъзложена5.10.2018 г. 10:48
“Доставка на WAN оборудване за нуждите на Националния осигурителен институт”
 Доставка на нови, оригинални, нерециклирани и неупотребявани продукти притежаващи необходимите параметри и пълна функционалност, в т. ч. устройства - WAN оборудване, софтуер за управление, лицензи за ползване, услуги включително гаранция от производителя с локална поддръжка от изпълнителя, инсталиране, интегриране със съществуващото и конфигуриране на доставените и съществуващи оборудване и софтуер за нуждите на НОИ, съгласно техническите спецификации на възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2018 г. 17:30
Променено: 28.12.2018 г. 11:59
29-2018-1016-40-870Открита процедураПрекратена5.10.2018 г. 10:44
“Следгаранционно сервизно обслужване на опорната мрежова система на Националния осигурителен институт”
Предметът на настоящата обществена поръчка включва: реализиране на мястото на експлоатация на цялостно и напълно обезпечено с всички необходими продукти техническо решение за осигуряване от страна и за сметка на Изпълнителя на заявеното сервизиране на оборудването и достигнатото технологично ниво на цялата изградена мрежова среда и е подробно описан в Раздел I „Описание на предмета на обществената поръчка” от приложените към настоящата документация „Технически спецификации”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.11.2018 г. 17:30
Променено: 30.11.2018 г. 11:43
29-2018-1016-40-872Открита процедураВъзложена4.10.2018 г. 14:24
Извършване на услуги по почистване на помещенията и общите части на административната сграда на ЦУ на НОИ и ПРМ Младост към ТП на НОИ – София град
В предмета на настоящата обществена поръчка са включени услуги по почистване на помещенията на Административна сграда на Централно управление на Националния осигурителен институт (ЦУ на НОИ) с адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 62-64 и Приемна на Териториално поделение на НОИ-София-град (ТП на НОИ – София град) с адрес: гр. София, жк „Младост“ 3, бл. 47А, /клубно помещение към трафопост/. Пълният обхват на дейностите, предвидени за изпълнение са посочени в Техническата спецификация и проекта на договор – неразделна част от настоящата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.11.2018 г. 17:30
Променено: 15.1.2019 г. 15:39
29-2018-1016-40-379-2Директно възлаганеВъзложена20.9.2018 г. 11:44
"Проектиране на енергоспестяващи мерки и извършване на СМР за изпълнението им, и изграждане на СОТ в административната сграда на ЦУ на НОИ по обособени позиции“ Обособена позиция № 2: „Изграждане на сигнално-охранителна система в административната сграда на НОИ с адрес: гр. София, бул. Александър Стамболийски № 62-64
Проектиране на енергоспестяващи мерки и извършване на СМР за изпълнението им, и изграждане на СОТ в административната сграда на ЦУ на НОИ по обособени позиции“ Обособена позиция № 2: „Изграждане на сигнално-охранителна система в административната сграда на НОИ с адрес: гр. София, бул. Александър Стамболийски № 62-64
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 20.9.2018 г. 11:44
29-2018-1007-40-901Договаряне без предварително обявлениеВъзложена14.9.2018 г. 17:39
“Абонаментна поддръжка, доработване и адаптиране на програмен продукт "ИСУБ ТОРНАДО" в Централно управление на Националния осигурителен институт и 28-те Териториални поделения”
Абонаментна поддръжка, доработване и адаптиране на програмен продукт "ИСУБ ТОРНАДО" в Централно управление на Националния осигурителен институт и 28-те Териториални поделения. Продуктът осигурява  нуждите на счетоводната отчетност, служи за автоматично изготвяне на финансови отчети на възложителя и неговите поделения, генерира касовите отчети на ДОО, УчПФ, фонд "ГВРС" и др. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.9.2018 г. 17:30
Променено: 7.1.2019 г. 11:59
29-2018-1016-40-716Открита процедураПрекратена29.8.2018 г. 16:19
“Следгаранционна поддръжка на сървъри Dell Power Edge R710 – 6 броя ”
Предметът на настоящата обществена поръчка включва следгаранционна поддръжка, сервиз и замяна на всички дефектирали оригинални елементи на описаното в техническите спецификации оборудване, както и решаването на всички проблеми, възникнали в процеса на експлоатация (проблеми от техническо естество, включително и оригинално инсталирания фирмен софтуер, способстващ работата на хардуера), включително и комплексни проблеми при работата на хардуера. Поддръжката включва и инсталиране на последни версии firmware (updates) софтуер и решаване на проблеми, възникнали в резултат от работата на същия.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.10.2018 г. 17:30
Променено: 4.12.2018 г. 15:09
29-2018-1016-40-709Открита процедураВъзложена15.8.2018 г. 16:38
Доставка на резервни части за работни станции за ЦУ и ТП на НОИ по обособени позиции:
Обособена позиция №1: “Доставка на резервни части за работни станции Hewlett-Packard Compaq 6005 Pro SFF за ЦУ и ТП на НОИ”;
Обособена позиция №2: “Доставка на резервни части за работни станции Acer Vertion X2631G за ЦУ и ТП на НОИ”;
Обособена позиция №3: “Доставка на резервни части за работни станции Dell OptiPlex 7010 МТ за ЦУ на НОИ”
Обществената поръчка по обособена позиция 1 включва в предмета си придобиване и доставка на резервни части за подмяна на дефектирали такива на работни станции Hewlett-Packard Compaq 6005 Pro SFF за нуждите на Централно управление и териториалните поделения на Възложителя. Обособена позиция 2 включва в предмета си придобиване и доставка на резервни части за подмяна на дефектирали такива на работни станции Acer Vertion X2631G за нуждите на Централно управление и териториалните поделения на Възложителя. Обособена позиция 3 включва в предмета си придобиване и доставка на резервни части за подмяна на дефектирали такива на работни станции модел - Dell OptiPlex 7010 МТ за нуждите на Централно управление на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.10.2018 г. 17:30
Променено: 14.12.2018 г. 11:35
29-2018-1016-40-380-2Директно възлаганеВъзложена9.8.2018 г. 15:33
Строително-ремонтни дейности в административната сграда на ЦУ на НОИ по обособени позиции”, Обособена позиция 2: “Текущи ремонтни работи в части от административната сграда на ЦУ на НОИ - помещения на етажи I и IV
Строително-ремонтни дейности в административната сграда на ЦУ на НОИ по обособени позиции”, Обособена позиция 2: “Текущи ремонтни работи в части от административната сграда на ЦУ на НОИ - помещения на етажи I и IV
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 20.9.2018 г. 11:35
29-2018-1016-40-379Публично състезаниеВъзложена1.8.2018 г. 9:12
“Проектиране на енергоспестяващи мерки и извършване на СМР за изпълнението им, и изграждане на СОТ в административната сграда на ЦУ на НОИ по обособени позиции“ по Обособена позиция № 1 „Проектиране на енергоспестяващи мерки по ограждащи елементи на административната сграда на НОИ с адрес: гр. София, бул. Александър Стамболийски № 62-64 и извършване на СМР за изпълнението им”
"В обхвата на поръчката са включени следните дейности:
 ДЕЙНОСТ 1: Изготвяне на работен проект за изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по ограждащи елементи на цялата административна сграда на ЦУ на НОИ и Столична община  - район „Възраждане“ (условно разделена на четири блока – „А“, „Б“, „В“ и „Г“)  с адрес: гр. София 1303, бул. Ал. Стамболийски 62-64, по всички нормативно изискуеми части и допълнително определени от Възложителя части, както и осъществяване на авторски надзор по време на извършване на строителни и монтажни работи (СМР).
 ДЕЙНОСТ 2: Извършване на СМР по изготвения в Дейност 1 инвестиционен проект за изпълнение на ЕСМ, предвидени за блокове „А“, „Б“ и „В“ на сградата  с права за управление, предоставени на Националния осигурителен институт (НОИ)."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.8.2018 г. 17:30
Променено: 25.3.2020 г. 13:41
29-2018-1007-40-356Договаряне без предварително обявлениеВъзложена27.7.2018 г. 15:48
“Доставка на течни горива за МПС, за отопление на сгради и гориво за дизел - генератори на НОИ за период от 2 години”
Доставките са обособени в три отделни поръчки. По поръчка №1: Доставка на безоловен бензин - 70 000 литра и дизелово гориво - 70 000 литра за нуждите на автопарка на НОИ за период от 2 години. По поръчка №2: Доставка на гориво за отопление - 200 000 литра за нуждите на ТП на НОИ в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Силистра и Хасково за период от 2 години. По поръчка №3: Доставка на дизелово гориво - 1 500 литра за дизел - генератори за нуждите на ЦУ на НОИ, Обединен осигурителен архив - гр. Тетевен, ТП на НОИ Търговище и ТП на НОИ Стара Загора, гр. София, гр. Враца и с. Невестино за период от 2 години.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 7.1.2019 г. 11:59
29-2018-1016-40-581Открита процедураВъзложена26.7.2018 г. 11:49
„Доставка на дискови масиви и SAN  за нуждите на НОИ по две обособени позиции“
Обособена позиция № 1: „Доставка на дискови масиви и SAN“;
 Обособена позиция № 2: „Доставка на дисков масив за съхранение на данни“
В обхвата на предмета на обществената поръчка е включено доставката и гаранционната поддръжка на дискови масиви и SAN за нуждите на НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.11.2018 г. 17:30
Променено: 25.3.2020 г. 13:40
29-2018-1016-40-708Събиране на оферти с обяваВъзложена23.7.2018 г. 9:50
Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на представителни брошури на НОИ
Възлагането на обществената поръчка има за цел да се изпълни: Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на 500 (петстотин) броя представителни брошури (прогнозно количество) съгласно техническите спецификации от документацията на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.8.2018 г. 17:30
Променено: 20.9.2018 г. 16:23
29-2018-1016-40-995-1Открита процедураВъзложена18.7.2018 г. 9:47
Надграждане и усъвършенстване на системата на НОИ за съхранение и обмен на електронни документи (СЕД) с държавите-членки на ЕС (EESSI) и изграждане на система за вътрешна координация с АСП, НЗОК и НАП
Предмета на поръчката включва изграждане на хоризонтални връзки между системите на 4-те контактни точки в България: НАП, НОИ, НЗОК и АСП и надграждане и усъвършенстване на софтуерна системата на НОИ за обработка, съхранение и обмен на структурирани електронни документи (СЕД, SED) с държавите-членки на ЕС (EESSI) и изграждане на система за вътрешна  координация с АСП, НЗОК и НАП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.8.2018 г. 17:30
Променено: 30.5.2019 г. 13:32
1 - 30Напред