Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
29-2015-1016-40-615Договаряне без обявление по ЗОПВъзложена18.12.2015 г. 10:26
"Абонаментна поддръжка и развитие на Единна електронна система Archimed EDMS в ЦУ и ТП на НОИ"
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща абонаментната поддръжка и развитие на Единна електронна система Archimed EDMS в ЦУ и ТП на НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.1.2016 г. 17:00
Променено: 23.2.2016 г. 10:02
29-2015-1016-40-523Публична покана по ЗОПВъзложена20.11.2015 г. 13:56
"Доставка и гаранционна поддръжка на пътнически микробус за Националния осигурителен институт"
Предметът на поръчката включва доставката на нов, неупотребяван пътнически микробус с 16+1 места (шестнадесет места за пътници и едно за водач на МПС) съгласно техническите спецификации и техническата му поддръжка в рамките на гаранционния срок.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.12.2015 г. 17:00
Променено: 23.2.2016 г. 10:03
29-2015-1016-40-452Открита процедура по ЗОППрекратена10.11.2015 г. 15:05
„Доставка на on-line UPS 60kVA за нуждите на НОИ и батерии за съществуващ UPS ”
Възлагането на обществената поръчка се организира със заповед на главния секретар на Националния осигурителен институт, в съответствие с чл. 3, ал. 2, т. 2 и чл. 14, ал. 7 от Закона за обществените поръчки, по реда на „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 2 и стойност под определената в чл. 14, ал. 2 от Закона за обществените поръчки“, утвърдени със заповед №1292/21.12.2013 г. на управителя на Националния осигурителен институт.
Обществената поръчка се възлага чрез избор по документи.
Във връзка с възлагането на поръчката кандидатите представят копия на валидни удостоверения за сигурност и разрешение за достъп до класифицирана информация в регистратурата за класифицирана информация на дирекция „Сигурност" на Централно управление на НОИ, на адрес: гр. София 1303, бул. Александър Стамболийски №62-64 в срок до 3 работни дни от датата на публикуване на условията за участие, техническата спецификация и образците на документи за участие във възлагането на поръчката на Интернет страницата на НОИ (www.noi.bg) в рубриката „Профил на купувача“ или от получаването им, в случай че същите са изпратени до възможни изпълнители от утвърдения от възложителя доклад за маркетингово проучване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 23.2.2016 г. 10:03
29-2015-1016-40-468Възложена9.11.2015 г. 10:59
"Проектиране и извършване на СМР с цел смяна на предназначение на сграда № 6 в ООА Невестино"
Обществената поръчка включва в обхвата си следните дейности: 1. Изготвяне на инвестиционен проект, включително одобрение и издаване на разрешение за строеж от община Невестино. 2. Строително-монтажни работи за преустройство на сградата, включително необходимите инсталации за ползването на сградата по предназначение - архивохранилище.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.1.2016 г. 17:00
Променено: 10.10.2016 г. 14:17
29-2015-1016-40-434Открита процедура по ЗОПЗатворена29.10.2015 г. 13:25
„Доставка, инсталиране, настройка и гаранционна поддръжка на защитна стена в ЦУ и ТП на НОИ за реализация на високо интелигентна и резервирана защита от Интернет”
Обществената поръчка включва доставка, инсталиране, настройка и гаранционна подръжка (On site – от производителя) на хардуерен Fire Wall – 2 бр. (за краткост FW) и прилежащ към него специализиран софтуер. Същият трябва да бъде инсталиран в зоните за защита DMZ и да поеме функциите на съществуващото решение, базирано на Check Point Ver.4.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.12.2015 г. 17:00
Променено: 23.2.2016 г. 10:04
29-2015-1016-40-408Договаряне без обявление по ЗОПВъзложена28.10.2015 г. 10:43
„Абонаментна поддръжка на софтуерен продукт за управление на човешките ресурси HeRMes, внедрен в ЦУ и 28 териториални поделения на НОИ и фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
Абонаментна поддръжка на софтуерен продукт за управление на човешките ресурси HeRMes, внедрен в ЦУ и 28 териториални поделения на НОИ и фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.12.2015 г. 17:00
Променено: 18.2.2016 г. 13:26
29-2015-1016-40-425Възложена27.10.2015 г. 11:22
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за Централно управление на Националния осигурителен институт"
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на Централно управление на Националния осигурителен институт, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса , съгласно Приложение № 1 (“Списък на  канцеларските материали по видове и прогнозни количества”) и представен от изпълнителя каталог на предлаганите от него канцеларски материали и офис принадлежности.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.12.2015 г. 17:00
Променено: 10.10.2016 г. 14:17
29-2015-1016-40-373Открита процедура по ЗОППрекратена21.10.2015 г. 9:51
"Доставка на хардуерен load-балансер за ЦУ на НОИ"
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка и гаранционна поддръжка на хардуерен load-балансер 2 бр. и прилежащ към него специализиран софтуер.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.12.2015 г. 17:00
Променено: 23.2.2016 г. 10:05
29-2015-1016-40-338Публична покана по ЗОПВъзложена12.10.2015 г. 16:13
„ Абонамент и доставка на периодични печатни и електронни издания и специализирана литература за системата на НОИ през 2016 г. по обособени позиции “
"Абонамент и доставка на периодични печатни и електронни издания и специализирана литература за системата на НОИ през 2016 г. по две обособени позиции”
обособена позиция № 1 – „Абонамент и доставка на периодични печатни и електронни издания” 
обособена позиция № 2 – „Доставка на специализирана литература
"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.11.2015 г. 17:00
Променено: 18.2.2016 г. 13:26
29-2015-1016-40-247Открита процедура по ЗОПВъзложена17.9.2015 г. 12:12
„Доставка и доокомплектоване на WAN и LAN оборудване за ЦУ и ТП на НОИ“
"Поръчката включва доставка, гаранционна поддръжка, инсталиране и конфигуриране на WAN и LAN оборудване.
 Доокомплектоването е за 2 бр. маршрутизатори Cisco 6500 собственост на НОИ."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.11.2015 г. 17:00
Променено: 18.2.2016 г. 13:25
29-2015-1016-40-249Публична покана по ЗОПВъзложена8.9.2015 г. 15:40
„Предпечатна подготовка и отпечатване на информационни и представителни брошури на НОИ“
Предметът на на стоящата обществена поръчка  включва  изработката на графичен дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на две брошури на НОИ, както следва:           -Представителна брошура на НОИ с текст на български и английски език;                                                                                  -Информационна брошура за подаване на данни в НОИ за изплащане на парични обезщетения от ДОО от осигурители и самоосигуряващи се лица;                                                                          
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.9.2015 г. 17:00
Променено: 23.11.2015 г. 13:51
29-2015-1016-40-226Открита процедура по ЗОППрекратена7.9.2015 г. 11:36
"Реконструкция на В и К инсталации в административната сграда на ЦУ на НОИ"
Обществената поръчка включва в предмета си следните дейности: Строителни и монтажни работи по подмяна на амортизирани инсталации – водопроводни и канализационни тръби, арматури и прибори, както и възстановяване на нарушени при ремонта повърхностни покрития – подове, стени и тавани, подмяна на фаянсови плочки, боядисване и др., без да се променя предназначението на обекта. При изпълнението на ремонтните дейности ще се спазва изготвения и съгласуван технически проект.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.12.2015 г. 17:00
Променено: 23.2.2016 г. 10:06
29-2015-1016-40-185Открита процедура по ЗОПВъзложена2.9.2015 г. 11:17
„Доставка на компютри и лаптопи за ЦУ и ТП на НОИ“
Предметът на настоящата обществена поръчка представлява доставка и безплатно гаранционно поддържане на настолни и мобилни персонални компютри за нуждите на централно управление (ЦУ) и териториалните поделения (ТП) на НОИ, както следва:
1.1 Настолни персонални компютри конфигурация 1- 300 бр.
1.2 Настолни персонални компютри конфигурация 2- 40 бр.
1.3 Mобилни персонални компютри конфигурация 3- 40 бр.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.10.2015 г. 17:00
Променено: 18.2.2016 г. 13:25
29-2015-1016-40-220Открита процедура по ЗОПВъзложена25.8.2015 г. 13:23
„Доставка на UPS-и с интелигентна мрежова възможност за защита и управление на shutdown процеси на сървъри в ТП на НОИ“
"Предметът на настоящата обществената поръчка включва1.Доставка, монтаж, инсталация, конфигурация, настройка, тестови изпитания, въвеждане в експлоатация и безплатни гаранционно поддържане, сервизна поддръжка и ремонт на мястото на експлоатация на хардуерни и софтуерни технически средства;
2.Обучение на персонал на Възложителя за обслужване и ремонт на доставените технически средства, оборудване, софтуерни продукти, целите системи за гарантирано безпаузово електрозахранване, наблюдение и автоматизиран контрол на консуматорите, които напълно интегрират съществуващите UPS-и и инфраструктура на обектите , планиране, оразмеряване и конфигуриране на защитни Shut Down последователности за ползваните консуматори;
3.Предоставяне на консултантска помощ, експертна подкрепа и пълно съдействие на Възложителя по специфични за поддържаното оборудване технологични, хардуерни и/или софтуерни проблеми, както и при технологично обновяване, развитие или добавяне/ интегриране на нови технически средства, включително от друг производител при възникване на необходимост и заявка от Възложителя.
 "
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.11.2015 г. 17:00
Променено: 18.2.2016 г. 13:24
29-2015-1016-40-155Публична покана по ЗОПВъзложена19.8.2015 г. 11:56
„Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на НОИ по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Застраховане на служебните МПС на НОИ със застраховки „Пълно автокаско” и „Злополука на местата в МПС”;
Обособена позиция 2: Застраховане на служебните МПС на НОИ със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите;
Обособена позиция 3: Имуществено застраховане на ДМА – сгради и електронна техника на НОИ;
Обособена позиция 4: Застраховка „Злополука” на служители на ТП на НОИ”.
Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел да бъдат сключени договори за застрахователна услуга, а именно предоставяне на застрахователна закрила върху имуществени и неимуществени интереси на Националния осигурителен институт (НОИ) чрез поемане на риск от настъпване на застрахователни събития, съгласно условията на настоящата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.9.2015 г. 17:00
Променено: 23.11.2015 г. 13:51
29-2015-1016-40-190Открита процедура по ЗОПВъзложена18.8.2015 г. 10:22
„Доставка на системен и базов софтуер и лицензи“
Предметът на настоящата обществената поръчка включва доставка на системен и базов софтуер и лицензи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2015 г. 17:00
Променено: 26.2.2016 г. 17:22
29-2015-1016-40-112Открита процедура по ЗОПВъзложена27.7.2015 г. 10:36
„Изработка и доставка на очила за работа с видеодисплей за нуждите на работещите в Националния осигурителен институт (Централно управление и 28-те Териториални поделения на НОИ)”
Предметът на настоящата обществената поръчка включва изработка и доставка на на очила за работа с видеодисплей за нуждите на работещите в Националния осигурителен институт -Централно управление и 28-те Териториални поделения на НОИ, съгласно Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.9.2015 г. 17:00
Променено: 18.2.2016 г. 13:23
29-2015-1016-40-44Открита процедура по ЗОПЗатворена24.7.2015 г. 9:43
„Изготвяне на проект и изпълнение на разрушаване на съществуваща сграда и изграждане на прилежаща инфраструктура в поземлен имот в гр. Варна, курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“, собственост на НОИ“
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща изготвяне на инвестиционен технически проект, геодезично заснемане на поземлен имот, собственост на Националния осигурителен институт, находящ се в гр. Варна, курортен комплекс “Св.Св. Константин и Елена” и изпълнение на строителни дейности, свързани с премахването на съществуваща сграда, включително и основите ѝ и свързаните с това третиране и управление на строителните отпадъци, изкореняване и извозване на дървесните видове и храсти в имота, подравняване на опразнения терен и изпълнение на нова ограда по границите на имота.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2015 г. 17:00
Променено: 23.2.2016 г. 10:06
29-2015-142-1Открита процедура по ЗОПВъзложена23.7.2015 г. 15:30
“Доставка на хартия за Централно управление и Териториалните поделения на Националния осигурителен институт”
Настоящата обществена поръчка включва в обхвата си извършването на периодични доставки след представена писмена заявка от Възложителя на копирна хартия, формат А4, копирна хартия, формат А3, цветна хартия, формат А4, картон, формат А4 и цветен картон, формат А4 до Централно управление и Териториалните поделения на НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.9.2015 г. 17:00
Променено: 18.2.2016 г. 13:23
29-2015-1016-40-24Публична покана по ЗОПВъзложена23.7.2015 г. 15:25
„Доставка на нови настолни телефонни апарати за нуждите на Националния осигурителен институт”
Предметът на поръчката се изразява в извършване на периодична доставка на нови настолни телефонни апарати за нуждите на НОИ, след предварителна заявка от страна на Възложителя с уточнени видове и количества, по единични цени от приетата ценова оферта на избрания за Изпълнител, за срок от една година или до изчерпване на прогнозната стойност на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.8.2015 г. 0:00
Променено: 23.11.2015 г. 13:50
29-2015-1016-40-62Открита процедура по ЗОПВъзложена23.7.2015 г. 10:20
"Сервизно обслужване на гласовата комуникационна система на НОИ"
Предметът на поръчката е осигуряване от страна на Изпълнителя на цялостно сервизно обслужване, включително резервните части, хардуерна и софтуерна поддръжка на гласовата комуникационна системата на НОИ на територията на страната, в т.ч свързани в мрежа телефонни централи от фамилията Alcatel-Lucent OmniPCX 4400 Enterprise CS Cristal hardware – 7 броя (с дублирано управление) и телефонни централи от фамилията OmniPCX Enterprise OXE R8.0 -36 броя (с единично управление), IP телефонни апарати – 183 бр, цифрови и аналогови – 4490 бр., операторски конзоли – 3 бр.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.9.2015 г. 17:00
Променено: 23.11.2015 г. 13:50
29-2015-1016-40-1Открита процедура по ЗОПВъзложена9.7.2015 г. 12:04
"Следгаранционна поддръжка на UPS-и, включително извършване на профилактика, ремонтни дейности и осигуряване на резервни части и батерии"
Предметът на настоящата обществена поръчка е осигуряване на мястото на експлоатация от страна на Изпълнителя на следгаранционно абонаментно сервизно поддържане/обслужване съгласно изискванията на Възложителя, приложимите специфични проектно заложени конструктивни, производствени, технологични и широко възприетите изисквания/характеристики за сервизна поддръжка и ремонт на сервизираните непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.8.2015 г. 17:00
Променено: 27.10.2015 г. 15:46
29-2015-522Открита процедура по ЗОПВъзложена26.6.2015 г. 11:39
Доставка на канцеларски материали за Централно управление на Националния осигурителен институт, по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №2
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на Националния осигурителен институт, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, съгласно Приложение № 1, съответно Приложение №2 (“Списък на  канцеларските материали по видове и прогнозни количества”) и представен от изпълнителя каталог на предлаганите от него канцеларски материали по обособена позиция №1.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.8.2015 г. 17:00
Променено: 18.2.2016 г. 13:22
29-2015-487Открита процедура по ЗОПВъзложена23.6.2015 г. 10:39
"Доставка, инсталиране, настройка и гаранционна поддръжка на защитна стена в ЦУ и ТП на НОИ за реализация на високо интелигентна и резервирана защита от Интернет"
Поръчката включва доставка, инсталиране, настройка и гаранционна подръжка (On site – от производителя) на хардуерен Fire Wall – 2 бр. (за краткост FW) и прилежащ към него специализиран софтуер. Същият трябва да бъде инсталиран в зоните за защита DMZ и да поеме функциите на съществуващото решение, базирано на Check Point Ver.4.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.8.2015 г. 17:00
Променено: 23.11.2015 г. 13:49
29-2015-478Открита процедура по ЗОПВъзложена19.6.2015 г. 14:43
„Доставка на хардуерен load-балансер за ЦУ на НОИ”
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка и гаранционна поддръжка на хардуерен load-балансер 2 бр. и прилежащ към него специализиран софтуер.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.8.2015 г. 17:00
Променено: 23.11.2015 г. 13:49
29-2015-341-1Открита процедура по ЗОППрекратена18.6.2015 г. 9:27
„Проектиране и изграждане на стационарни пожарогасителни инсталации в административната сграда на ЦУ на НОИ”
"С цел осигуряване бърза защита от възникнал пожар по време на работа на сървърните техника, както и съпътстващите ги машини, монтирани в сървърните помещения на ЦУ на НОИ, е планирана реализацията на обществена поръчка за изграждане на стационарни пожарогасителни инсталации (СПГИ).
Обществената поръчка включва в обхвата си всички дейности, свързани с противопожарно обследване на обектите, изготвяне и съгласуване на техническа документация, доставка на съоръженията, изграждането и пускане в експлоатация на нови СПГИ; изготвяне и съгласуване на план-график за изпълнение на дейностите по изграждане на СПГИ; строително монтажни работи (СМР) по демонтаж на стари и монтаж на нови съоръжения; пусково-наладъчни работи, включително настройки и тестване; лабораторни измервания и изпитания на новомонтираните СПГИ; извършване на 72-часови проби и въвеждане в експлоатация след съгласуване на изготвените екзекутивни чертежи за новите СПГИ от компетентни институции, както и гаранционна поддръжка (съгласно план за периодична поддръжка) и сервизно техническо обслужване на доставените и монтирани нови СПГИ.
"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.7.2015 г. 17:00
Променено: 27.10.2015 г. 15:46
29-2015-813Договаряне без обявление по ЗОПВъзложена12.6.2015 г. 15:43
Текущ ремонт в административната сграда на ЦУ на НОИ - допълнителни СМР при ремонта на покривните пространства на блок "В"- високо тяло (над дванадесети етаж)
"Обществената поръчка включва в обхвата си следните дейности:
Строително-монтажни работи за демонтиране, изгребване, пренасяне до кота терен, товарене, транспортиране до депо и изхвърляне на циментово-пясъчен разтвор наличен върху покривната стоманено-бетонова покривна плоча. 
"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 23.11.2015 г. 13:48
29-2015-458Открита процедура по ЗОПВъзложена8.6.2015 г. 11:52
"Осигуряване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в Централното управление и 28-те Териториални поделения на Националния осигурителен институт"
Обществената поръчка включва в предмета си осигуряване на профилактични медицински прегледи на работещите в Национален осигурителен институт - Централното управление (ЦУ) и 28-те Териториални поделения (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ). Вида на профилактичните прегледи е определен съгласно Приложение №5 към чл. 8 от Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, чл. 9 от Наредба №7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и на база обобщен анализ на проведените през 2014 год. профилактични медицински прегледи и изследвания, обобщен анализ на временната неработоспособност в системата на НОИ за 2014 год. и предложение на обслужващата служба по трудова медицина.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.7.2015 г. 17:00
Променено: 27.10.2015 г. 15:45
29-2015-396Открита процедура по ЗОПВъзложена29.5.2015 г. 9:49
"Доставка на външни дискове за изнесен backup в ЦУ на НОИ"
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка и гаранционна поддръжка на външни  (автономни) твърди дискове за архивиране на файлова информация за нуждите на Възложителя - Централно управление (ЦУ) на Националния осигурителен институт (НОИ).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.7.2015 г. 17:00
Променено: 23.11.2015 г. 13:48
29-2015-346Открита процедура по ЗОПВъзложена20.5.2015 г. 11:56
Доставка на сървърни конфигурации за нуждите на НОИ
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка и гаранционна поддръжка на сървърни конфигурции и аксесоари към тях, състоящи се от хардуерни и софтуерни компоненти.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.6.2015 г. 17:00
Променено: 23.11.2015 г. 13:47
1 - 30Напред