Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
29-2016-1016-40-1146-1Събиране на оферти с обяваВъзложена20.12.2016 г. 16:25
Абонамент и доставка на периодични печатни и електронни издания за ЦУ и ТП на НОИ през 2017 г.
1. Доставка през календарната 2017 година на печатни издания, подробно описани по заглавия и количества в Приложение № 1 към техническите спецификации, до съответните адреси на Централно управление и Териториални поделения на НОИ (ЦУ на НОИ и ТП на НОИ), описани в Приложение № 2 към техническите спецификации;
2. Предоставяне през календарната 2017 година на електронни издания, подробно описани по заглавия и количества в Приложение № 1 към техническите спецификации, чрез предоставяне на оторизиран пълен достъп;
3. Предоставяне, по заявка на Възложителя, на допълнителен абонамент за периодични печатни и електронни издания през календарната 2017 година, извън описаните в Приложение № 1, при предложените условия (търговска отстъпка от цената) от участника, избран за изпълнител.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.12.2016 г. 17:30
Променено: 16.2.2017 г. 17:15
29-2016-1016-40-1280Публично състезаниеВъзложена29.11.2016 г. 16:26
Извършване писмени и устни специализирани официални преводи за нуждите на Националния осигурителен институт
Поръчката включва в предмета си осъществяване на качествени и професионални писмени и устни преводи по време на работни срещи, семинари, обучения, командировки и други служебни мероприятия на НОИ. Конкретните дейности и изисквания на Възложителя при изпълнение на обществената поръчка са описани в техническите спецификации към документацията за участие.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.3.2017 г. 17:30
Променено: 31.5.2017 г. 15:06
29-2016-1016-40-1189Покана до определени лицаПрекратена29.11.2016 г. 16:25
Доставка на дизелово гориво за зареждане на дизел-генератори в ЦУ на НОИ и ООА – Враца и Невестино
Обществената поръчка включва в предмета си изпълнение на периодични доставки чрез специализиран транспорт (автомобилни цистерни) на дизелово гориво и зареждането му в резервоарите на дизел-генератори, разположени в Централно управление (ЦУ) на НОИ, Обединен осигурителен архив (ООА) – Враца и ООА – Невестино
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.12.2016 г. 17:30
Променено: 20.12.2016 г. 16:38
29-2016-1016-40-1274Договаряне без предварително обявлениеВъзложена25.11.2016 г. 10:14
Развитие на системата за управление на човешките pecypcu HeRMes, чрез разработване u внедряване на нови функционалности
Развитие на системата за управление на човешките ресурси HeRMeS, чрез разработване и внедряване на нови функционалности
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 22.12.2016 г. 9:36
29-2016-1016-40-1272Публично състезаниеВъзложена24.11.2016 г. 10:56
Доставка на резервни части за работни станции Hewlett-Packard Compaq 6005 Pro SFF за ЦУ и ТП на НОИ
Предметът на настоящата обществена поръчка включва придобиване и доставка на резервни части за подмяна на дефектирали такива на работни станции Hewlett-Packard Compaq 6005 Pro SFF за нуждите на Възложителя - Централно управление и териториалните поделения на Националния осигурителен институт.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.1.2017 г. 17:30
Променено: 22.3.2017 г. 10:13
29-2016-1016-40-1239Открита процедураОтворена16.11.2016 г. 11:25
Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Централно управление и 28-те териториални поделения на Националния осигурителен институт по обособени позиции, както следва:
-Обособена позиция №1: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Централно управление и 28-те териториални поделения на Националния осигурителен институт.
-Обособена позиция №2: Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Централно управление и 28-те териториални поделения на Националния осигурителен институт
"Обособена позиция №1 включва в предмета си предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Централно управление и 28-те териториални поделения на Националния осигурителен институт. Обособена позиция №2 включва в предмета си  предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Централно управление и 28-те териториални поделения на Националния осигурителен институт.
 Конкретните дейности и изисквания на Възложителя при изпълнение на всяка обособена позиция от обществената поръчка са описани в техническите спецификации към документацията за участие."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.2.2017 г. 17:30
Променено: 17.2.2017 г. 16:22
29-2016-1016-40-1191Договаряне без предварително обявлениеВъзложена9.11.2016 г. 15:34
Абонаментна поддръжка на софтуерен продукт за управление на човешките ресурси HeRMeS, внедрен в ЦУ, 28 ТП на НОИ и фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”
Поръчката включва поддръжка на внедрените модули на софтуерен продукт  HeRMeS - информационната система за управление на човешките ресурси в работно състояние, съобразно техническите спецификации на последно инсталираната версия.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 2.6.2017 г. 16:04
29-2016-1016-40-1184Публично състезаниеВъзложена4.11.2016 г. 15:08
Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в административната сграда на ЦУ на НОИ, включително осигуряване на резервни части и консумативи
"Обществената поръчка включва абонаментната поддръжка на 7 (седем) броя асансьорни уредби, монтирани в сградата на ЦУ на НОИ на адрес: гр. София, бул. “Александър Стамболийски” № 62-64, както следва:- асансьорна уредба марка “KONE” - 4 броя с по 13 спирки;
 - асансьорна уредба марка “ALEX” - 3 броя, съответно с 2, 3 и 13 спирки.
"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.1.2017 г. 17:30
Променено: 14.6.2017 г. 10:08
29-2016-1016-40-1146Събиране на оферти с обяваВъзложена19.10.2016 г. 14:28
"Абонамент и доставка на печатни и електронни издания и специализирана литература за 2017 г. в ЦУ и ТП на НОИ, по обособени позиции"
Обособена позиция № 1 – „Абонамент и доставка на периодични печатни и електронни издания” 
Обособена позиция № 2 – „Доставка на специализирана литература”. "в системата на НОИ”
"Абонамент и доставка на печатни и електронни издания и специализирана литература за 2017 г. в ЦУ и ТП на НОИ, по обособени позиции”
 Обособена позиция № 1 – „Абонамент и доставка на периодични печатни и електронни издания” 
 Обособена позиция № 2 – „Доставка на специализирана литература"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.12.2016 г. 17:30
Променено: 16.2.2017 г. 17:17
29-2016-1016-40-1131Публично състезаниеВъзложена13.10.2016 г. 13:55
Осигуряване на свързаност на ТП на НОИ, техните изнесени офиси, отдалечени работни места и архивохранилища през мрежата на Интернет доставчик
Обществената поръчка включва в предмета си осигуряване на свързаност на Териториалните поделения, техните офиси, отдалечени работни места и архивохранилища към Централно управление на Националния осигурителен институт през мрежата на интернет доставчик
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.11.2016 г. 17:30
Променено: 11.5.2020 г. 13:54
29-2016-1016-40-1078Публично състезаниеПредстои публикуване6.10.2016 г. 15:20
Изграждане на стационарна пожарогасителна система в административната сграда на ЦУ на НОИ, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64“ в системата на НОИ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 6.10.2016 г. 15:20
29-2016-1016-40-1095Открита процедураПрекратена4.10.2016 г. 16:26
Доставка на WAN и LAN оборудване за нуждите на НОИ
Изпълнителят следва да изпълни обществена поръчка за доставка на ново, оригинално и неупотребявано WAN и LAN оборудване, гаранционна поддръжка, инсталиране и конфигуриране на оборудването за нуждите на НОИ, съгласно техническите спецификации на възложителя. Устройствата трябва да бъдат хардуерни компоненти, притежаващи необходимата пълна функционалност и софтуерни компоненти, за да могат да извършват заложените в Техническите спецификации на възложителя, функции и допълнителни такива, ако са необходими за успешното внедряване в съществуващата система на НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.12.2016 г. 17:30
Променено: 2.6.2017 г. 16:04
29-2016-1016-40-873Договаряне без предварително обявлениеВъзложена29.8.2016 г. 13:58
Абонаментна поддръжка, доработване и адаптиране на програмен продукт „Исуб Торнадо“ в системата на НОИ.
Абонаментна поддръжка, доработване и адаптиране на програмен продукт „Исуб Торнадо“ в Централно управление на НОИ и 28 - те Териториални поделения на НОИ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 2.6.2017 г. 16:04
29-2016-1016-40-906Открита процедураВъзложена29.8.2016 г. 12:04
Доставка на дисков масив за Централно управление на НОИ.
Поръчката включва доставка и гаранционна поддръжка на 1 брой дисков масив от висок клас в ЦУ на НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.11.2016 г. 17:30
Променено: 6.2.2017 г. 11:54
29-2016-1016-40-958Открита процедураВъзложена19.8.2016 г. 10:12
Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служителите на Националния осигурителен институт.
Изпълнителят следва да осигурява самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служителите на Националния осигурителен институт.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.11.2016 г. 17:30
Променено: 22.3.2017 г. 11:17
29-2016-1016-40-909Открита процедураВъзложена10.8.2016 г. 11:32
Доставка на консумативи за ЦУ и ТП на НОИ по обособени позиции”
Обособена позиция №1: “Доставка на оригинални консумативи за офис техника Lexmark, Develop и HP инсталирана в ЦУ и ТП на НОИ”
Обособена позиция №2: “Доставка на оригинални консумативи за офис техника Xerox инсталирана в ЦУ и ТП на НОИ”
Обособена позиция №3: “Доставка на оригинални консумативи за офис техника инсталирана в ЦУ на НОИ
Обособена позиция №1 включва в предмета си периодични доставки на оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани консумативи за директно използване и подлежащи на износване модули за офис техника Lexmark, Develop и HP инсталирана на място на експлоатация в Централно управление и териториалните поделения на Националния осигурителен институт. Обособена позиция №2 включва в предмета си периодични доставки на оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани консумативи за директно използване и подлежащи на износване модули за офис техника Xerox, инсталирана в Централно управление и териториалните поделения на Националния осигурителен институт. Обособена позиция №3 включва в предмета си периодични доставки на оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани консумативи за директно използване и подлежащи на износване модули за офис техника различна по модел, тип и производител, инсталирана само в Централно управление на Националния осигурителен институт.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.1.2017 г. 17:30
Променено: 22.3.2017 г. 10:14
29-2016-1016-40-786-1Събиране на оферти с обяваПрекратена8.8.2016 г. 14:17
Доставка на дизелово гориво за зареждане на дизел-генератори в Централно управление на Националния осигурителен институт и Обединен осигурителен архив - Враца и Невестино
Обществената поръчка включва в предмета си изпълнение на периодични доставки чрез специализиран транспорт (автомобилни цистерни) на дизелово гориво и зареждането му в резервоарите на дизел-генератори, разположени в Централно управление (ЦУ) на НОИ, Обединен осигурителен архив (ООА) – Враца и ООА – Невестино
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.9.2016 г. 17:30
Променено: 13.9.2016 г. 15:57
29-2016-1016-40-872Публично състезаниеВъзложена27.7.2016 г. 11:20
Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации на разположение на ЦУ на НОИ, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури следгаранционна абонаментна поддръжка и сервизно техническо обслужване на:
- прецизна климатична техника сплит система с мощност до 20 kW от колонен тип;
- битова климатична техника сплит система с мощност до 17 kW от колонен, стенен и стоящ тип;
- канални климатични системи с прилежащите им вентилационни системи;
- централна климатична система с прилежащите й охладителни тела.
Климатичната техника е монтирана в сградата на ЦУ на НОИ гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.10.2016 г. 17:30
Променено: 17.3.2017 г. 14:11
29-2016-1016-40-797Открита процедураВъзложена8.7.2016 г. 11:07
Доставка на сървърни конфигурации за ЦУ и ТП на НОИ
Поръчката включва доставка и гаранционна поддръжка на 2 броя сървърни конфигурации, сървърен рак и захранващи PDU модули.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.8.2016 г. 17:30
Променено: 2.6.2017 г. 16:05
29-2016-1016-40-795Публично състезаниеОтворена6.7.2016 г. 14:12
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатична техника за ЦУ и ТП на НОИ, по обособени позиции
Поръчката включва четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Климатична техника сплит система за Североизточен район – областите Добрич, Силистра, Търговище, Велико Търново, Габрово, Русе и Шумен”; Обособена позиция № 2: „Климатична техника сплит система за Югоизточен район – областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Бургас, Кърджали и Стара Загора”; Обособена позиция № 3: „Климатична техника сплит система за Западен район – ЦУ на НОИ, ТП на НОИ – София-град,София-област, Благоевград, Кюстендил, Видин, Враца и Перник”;Обособена позиция № 4: „Прецизни климатици“ за сървърни помещения в ЦУ на НОИ”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.9.2016 г. 17:30
Променено: 28.10.2016 г. 12:26
29-2016-1016-40-789Събиране на оферти с обяваВъзложена4.7.2016 г. 11:28
"Осигуряване на комплексно обслужване от Служба no трудова медицина на работещите в Националния осигурителен институт (Централно управление и 28-те Териториални поделения)"
"Предметът на обществената поръчка включва осъществяване на комплексно обслужване на служителите на НОИ (ориентировъчно 3630) от служба по трудова медицина, включващо осигуряване на всички нормативно определени задължения, съгласно чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и др.
                                                              "
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.8.2016 г. 17:30
Променено: 2.6.2017 г. 16:05
29-2016-1016-40-786Открита процедураВъзложена1.7.2016 г. 14:29
"Доставка на течни горива за МПС, за отопление на сгради и за дизел-генератори в ЦУ и ТП на НОИ по обособени позиции"
В обхвата на настоящата процедура са включени 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на течни горива за зареждане на моторните превозни средства на Националния осигурителен институт”; Обособена позиция № 2 - „Доставка на гориво за отопление на териториални поделения на Националния осигурителен институт”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.9.2016 г. 17:00
Променено: 26.1.2017 г. 12:13
29-2016-1016-40-721Публично състезаниеВъзложена23.6.2016 г. 15:43
"Доставка на резервни части за работни станции за ЦУ и ТП на НОИ по обособени позиции"
Предмета на поръчката включва доставка на резервни части за работни станции за ЦУ и ТП на НОИ по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на резервни части за работни станции Fujitsu-Siemens Esprimo P5925, P2760 и P9900; Обособена позиция 2: Доставка на резервни части за работни станции Hewlett-Packard Compaq 6005 Pro SFF.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.8.2016 г. 17:00
Променено: 2.11.2016 г. 11:26
29-2016-1016-40-735Публично състезаниеПрекратена17.6.2016 г. 17:09
"Осигуряване на свързаност на ТП на НОИ, техните изнесени офиси, отдалечените работни места и архивохранилищата през мрежата на Интернет доставчик"
Обществената поръчка включва в предмета си осигуряване на свързаност на Териториалните поделения, техните офиси, отдалечени работни места и архивохранилища към Централно управление на Националния осигурителен институт през мрежата на интернет доставчик
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.9.2016 г. 17:30
Променено: 2.6.2017 г. 16:06
29-2016-1016-40-625Публично състезаниеВъзложена14.6.2016 г. 11:42
Доставка, зареждане/монтаж на консумативи и консумативни резервни части за отпечатване на 3 500 000 броя копия от високопроизводителна принтерна система Xerox DocuPrint180 ЕPS
"Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнението на следните дейности:
1. Доставка, зареждане/монтаж на консумативи и консумативни резервни части (TONER, FUSER OIL, P/R BELT,DEVELOPER), за отпечатването на  3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) броя копия от високопроизводителни принтерни системи Xerox DocuPrint 180 EPS. Доставените консумативи трябва да са нови (нерециклирани), да осигуряват качествен и непрекъснат процес на работа на високопроизводителна принтерна система Xerox DocuPrint 180 EPS.
2.Изнасяне на отпадъчните материали от производствения процес (бутилки с отпадъчен тонер и девелопер, филтри, електронни и електрически компоненти и пр.).
3.Избраният изпълнител  следи за необходимостта от доставка на необходимите количества консумативи и консумативни рвзервни части, с оглед осигуряване на непрекъснатата работа на високопроизводителните принтерни системи Xerox DocuPrint 180 EPS”.
4. Избраният изпълнител  следи  и организира периодичното изнасяне на отпадъчните материали.
5. Доставка на консумативи с техническите характеристики, които отговарят на експлоатационните изисквания за работа на високо-производителни системи Xerox Docu Print 180 EPS, което ще осигури непрекъсната работа на системите."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.7.2016 г. 17:00
Променено: 2.6.2017 г. 16:06
29-2016-1016-40-624Открита процедураВъзложена14.6.2016 г. 10:20
Разширяване на системата ARIS с нови функционалности и провеждане на специализирани обучения
Обектът на поръчката по всички обособени позиции е услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Обособена позиция № 1 включва в предмета си разширяване на инсталираната в НОИ система ARIS, чрез разработване на специализиран отчет в софтуерния продукт ARIS Business Architect 9.8 за генериране на вътрешни процедури, както и провеждане на обучение на служители на Възложителя за използването и надграждането на новата функционалност на системата ARIS. Обособена позиция № 2 включва в предмета си провеждане от изпълнителя на специализирано обучение за развиване и усъвършенстване на знанията и уменията на 10 (десет) експерти – служители на НОИ за работа със система ARIS, относно анализ и оптимизация на бизнес процесите със софтуер ARIS Business Architect 9.8. Обособена позиция № 3 включва в предмета си провеждане от изпълнителя на специализирано обучение за развиване и усъвършенстване знанията и уменията на 5 (пет) експерти – служители на НОИ за работа със системата ARIS чрез провеждане на специализирано обучение „Описание на функционални изисквания със софтуер ARIS Business Architect 9.8“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.8.2016 г. 17:00
Променено: 2.6.2017 г. 16:06
29-2016-1016-40-623Публично състезаниеВъзложена13.6.2016 г. 15:55
"Проектиране и реконструкция на абонатна станция и част от отоплителна инсталация, обслужваща ниските тела на административната сграда на ЦУ на НОИ"
"Обществената поръчка включва в обхвата си следните дейности:
1. изготвяне и съгласуване от представители на Възложителя и “Топлофикация София” АД на проектната документация за доставката, монтажа и пускането в експлоатация на новите съоръжения и оборудване;
2. изготвяне и съгласуване на план-график за изпълнение на дейностите;
3. строително-монтажни работи (СМР) по демонтаж на излязло от употреба оборудване, преустройство на тръбопроводи и монтаж на нови съоръжения (абонатна станция);
4.преустройство на клонове от топлопреносната мрежа чрез подмяна на тръбопроводи;
5. пусково-наладъчни работи, включително настройки и тестване;
6. извършване на 72-часова проба;
7. въвеждане в експлоатация на съоръженията."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.7.2016 г. 17:00
Променено: 2.6.2017 г. 16:07
29-2016-1016-40-627Събиране на оферти с обяваВъзложена13.6.2016 г. 15:34
“Разширение на системата Rittal за следене на параметрите на работната среда и отдалечено уведомяване”
По т.I. "ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА" от "ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА" от документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.7.2016 г. 17:00
Променено: 2.6.2017 г. 16:07
29-2016-1016-40-628Публично състезаниеВъзложена13.6.2016 г. 15:31
"Обновяване, конфигуриране и разширение на хардуера и софтуера, необходими за обединяване и модернизиране на отделните възли от гласовата комуникационна система в съществуващата инфраструктура на НОИ"
Предметът на поръчката е проектиране на цялостна IP централизация и реализация на детайлно описан обособен първоначален етап от централизация (IP централизация) на гласовата комуникационна система в съществуващата инфраструктура на НОИ на територията на страната, с която тя се трансформира от множество свързани в мрежа Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise системи в една централизирана комуникационна система, осигуряваща по-гъвкаво управление на ресурсите и оптимизация на разходите за поддръжка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.7.2016 г. 17:00
Променено: 10.10.2016 г. 14:12
29-2016-1016-40-632Събиране на оферти с обяваОтворена13.6.2016 г. 15:30
"Доставка и гаранционна поддръжка на лек автомобил за  ЦУ на НОИ"
Доставка и гаранционна поддръжка на лек автомобил за ЦУ на НОИ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.11.2016 г. 17:00
Променено: 31.10.2016 г. 16:11
1 - 30Напред