Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
29-2020-1016-40-801чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОПВъзложена4.11.2020 г. 16:23
Доставка на течни горива за зареждане на служебни МПС, чрез карти за безналично плащане

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 5.2.2021 г. 11:08
29-2020-1016-40-742чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОППрекратена22.10.2020 г. 16:24
„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на централно управление и 28-те териториални поделения на НОИ“. Поръчката е публикувана в СЕВОП и е отворена.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 14.1.2021 г. 10:49
29-2020-1016-40-698чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОПВъзложена19.10.2020 г. 14:56
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Централно управление и 28-те териториални поделения на НОИ“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 5.2.2021 г. 11:10
29-2020-1016-40-663чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОПВъзложена9.10.2020 г. 12:30
Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на ЦУ и ТП на НОИ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 17.12.2020 г. 11:47
29-2020-101640-578чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОППреустановена5.10.2020 г. 12:18
Доставка на течни горива за зареждане на МПС чрез карти за безналично плащане за нуждите на НОИ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 29.10.2020 г. 12:56
29-2020-1016-40-238чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОППреустановена6.7.2020 г. 17:00
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Централно управление и 28-те териториални поделения на НОИ“,
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.7.2020 г. 0:00
Променено: 14.10.2020 г. 9:55
29-2020-1016-40-204-4Директно възлаганеВъзложена12.6.2020 г. 10:51
„Доставка на настолни компютри, документни скенери, баркод четци и унищожител на магнитни носители за нуждите на НОИ“ по четири обособени позиции: за възлагане на Обособена позиция №4 - Доставка на унищожител на данни от магнитни носители – Degausser на основание на основание чл. 20, ал. 4 т. 3 във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП, част от обществена поръчка с предмет: „Доставка на настолни компютри, документни скенери, баркод четци и унищожител на магнитни носители за нуждите на НОИ“ по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на настолни компютри, Обособена позиция № 2 – Доставка на документни скенери, Обособена позиция № 3 – Доставка на баркод четци, Обособена позиция №4 - Доставка на унищожител на данни от магнитни носители – Degausser
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 10.2.2021 г. 10:24
29-2020-1016-40-204-3Директно възлаганеВъзложена12.6.2020 г. 10:50
„Доставка на настолни компютри, документни скенери, баркод четци и унищожител на магнитни носители за нуждите на НОИ“ по четири обособени позиции: за възлагане на Обособена позиция № 3 – Доставка на баркод четци ” на основание чл. 20, ал. 4 т. 3 във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП, част от обществена поръчка с предмет: „Доставка на настолни компютри, документни скенери, баркод четци и унищожител на магнитни носители за нуждите на НОИ“ по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на настолни компютри, Обособена позиция № 2 – Доставка на документни скенери, Обособена позиция № 3 – Доставка на баркод четци, Обособена позиция №4 - Доставка на унищожител на данни от магнитни носители – Degausser
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 10.2.2021 г. 10:17
29-2020-1016-40-204-2Събиране на оферти с обяваВъзложена12.6.2020 г. 10:47
„Доставка на настолни компютри, документни скенери, баркод четци и унищожител на магнитни носители за нуждите на НОИ“ по четири обособени позиции: за възлагане на Обособена позиция № 2 – Доставка на документни скенери” на основание чл. 20, ал. 3, т. 2, във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП, част от обществена поръчка с предмет: „Доставка на настолни компютри, документни скенери, баркод четци и унищожител на магнитни носители за нуждите на НОИ“ по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на настолни компютри, Обособена позиция № 2 – Доставка на документни скенери, Обособена позиция № 3 – Доставка на баркод четци, Обособена позиция №4 - Доставка на унищожител на данни от магнитни носители – Degausser
Предметът на настоящата обществена поръчка представлява еднократна окомплектована доставка и поддръжка на всички заявени от Възложителя минимални количества документни скенера -30 /тридесет/ броя, съобразно изискванията на възложителя, посочени в техническите спецификации.Минималният предложен от Участника гаранционен срок за гаранционно обслужване и сервизиране на мястото на експлоатация считано от датата на окончателно приемане на цялата доставка с двустранно подписания „Обобщаващ констативен протокол” да е не по-малък от 1 (една) година
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.6.2020 г. 17:30
Променено: 3.8.2020 г. 9:53
29-2020-1016-40-204-1Открита процедураВъзложена12.6.2020 г. 10:45
Доставка на настолни компютри, документни скенери, баркод четци и унищожител на магнитни носители за нуждите на НОИ“ по четири обособени позиции: за възлагане на  Обособена позиция № 1 Доставка на настолни компютри на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, част от обществена поръчка с предмет: „Доставка на настолни компютри, документни скенери, баркод четци и унищожител на магнитни носители за нуждите на НОИ“ по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на настолни компютри, Обособена позиция № 2 – Доставка на документни скенери, Обособена позиция № 3 – Доставка на баркод четци, Обособена позиция №4 - Доставка на унищожител на данни от магнитни носители – Degausser
Предметът на поръчката  представлява еднократна напълно окомплектована доставка и гаранционна поддръжка на всички заявени от възложителя количества конфигурации настолни персонални компютри с монитори - 620 бр. Гаранционен срок минимум 3 г. Предметът ще се реализира съобразно „Технически спецификации” на  възложителя -  условия за доставка, за тестване, за приемане, експлоатационни, гаранционни и др. условия
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.7.2020 г. 17:30
Променено: 9.2.2021 г. 10:45
29-2020-1016-40-182Открита процедураВъзложена10.6.2020 г. 16:04
"Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Централно управление и 28-те териториални поделения на НОИ"
Обект на поръчката е предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП и включва в предмета си предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Централно управление и 28-те териториални поделения на Националния осигурителен институт.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.7.2020 г. 17:30
Променено: 18.1.2021 г. 16:24
29-2020-1016-40-191Събиране на оферти с обяваВъзложена4.6.2020 г. 14:17
„Защита и резервираност на публичните мрежи и външни предоставяни услуги на НОИ от типа „отказ от услуга“ (DDoS) атаки” за нуждите на ЦУ на НОИ“
Поръчката включва в предмета си осъществяване на услуги по защита на чувствителните данни и осигуряване на непрекъсваемост на достъпа до външни електронни услуги, предоставяни от НОИ. Предлаганата услуга следва да осигури защита срещу distributed denial of service (DDoS) и защита и предотвратяване на изтичане на чувствителна информация (DLP).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.6.2020 г. 17:30
Променено: 30.7.2020 г. 9:51
29-2020-1016-40-1422Открита процедураПрекратена3.6.2020 г. 14:18
„Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и реализиращи Електронното осигурително досие”
Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на Договор № BG05SFOP001-1.008/16.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 за изпълнение на проект „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги“. При изпълнението на настоящата обществена поръчка следва да бъдат реализирани следните дейности от обхвата на Проект „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги“:
Дейност 1: „Развитие на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите, свързани с пенсиите и реализиращи Електронното осигурително досие“, включваща: Под-дейност 1.1: „Развитие на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите, свързани с пенсиите - компонент Електронно осигурително досие“; Под-дейност 1.2: „Развитие на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите, свързани с пенсиите – компонент ТПИПМВ“; Под-дейност 1.3: „Развитие на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите, свързани с пенсиите – компонент ЕПЕУ“; Под-дейност 1.4: „Развитие на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите, свързани с пенсиите – компонент „Приложно-програмен интерфейс за обмен на структурирана информация с ЕОД от съществуващи първични източници на документи и данни за пенсии“ (СПИДДП)“.
Дейност 2: „Въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите, свързани с пенсиите и реализиращи Електронното осигурително досие“ , включваща: Под-дейност 2.1: „Въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за процесите, свързани с пенсиите – компонент Електронно осигурително досие“;  Под-дейност 2.2: „Въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за процесите, свързани с пенсиите – компонент ТПИПМВ“; Под-дейност 2.3: „Въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за процесите, свързани с пенсиите – компонент ЕПЕУ“; Под-дейност 2.4: „Въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за процесите, свързани с пенсиите – компонент СПИДДП“; Под-дейност 2.5: „Обучение“."На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП възложителят уведомява, че техническите спецификации и методиката за оценка по посочената обществена поръчка са изготвени от адв. Боян Иванов – външен консултант по Договор № 1005-40-95/18.06.2019 г., сключен с възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.7.2020 г. 17:30
Променено: 23.3.2021 г. 15:42
29-2020-1016-40-283Публично състезаниеВъзложена26.5.2020 г. 9:29
„Изграждане на централна модулна климатизация в сградата на ЦУ на НОИ – блок „В“ (високо тяло)“
"ОП вк. в обх. си сл:•Първоначални дейности изброени в техническите спец;•Изграждане на ЦКС състояща се от ЕКС обслужващи високо 12 ет.сградно тяло, което е част от архитектурата състояща се и от още две ниски тела  – по изготвен и одобрен от възлож.проект, в който са застъпени дейностите по доставка, монтиране, изграждане на инсталациите, присъединяване към ел.разпределителната мрежа, зареждане с хладилен агент, изпитания, тестване и въвеждане в експлоатация-осигуряващи база за поетапно реализиране на целия проект без спиране на дейностите на ЦУи ТП на НОИ-София град;•Безплатно гар. обсл.на мястото на експлоатация на доставеното обор.и извършените монтажно-пускови дейности.•Строително възстановителни дейности породени от изпълнението на дейностите по част климатизация. Пълното описание на дейностоте е заложено в Техническите специф. на Възложителя, неразделна част от документацията за ОП.
"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.6.2020 г. 17:30
Променено: 10.12.2020 г. 16:56
29-2020-1016-40-32Директно възлаганеВъзложена18.5.2020 г. 14:57
Предоставяне на медицински услуги на работещите в НОИ” по две обособени позиции,
за възлагане на обособена позиция №2 с предмет: “Осигуряване на текущо медицинско  обслужване на служителите в Централно управление /ЦУ/ на НОИ и Териториално поделение /ТП/ на НОИ — София град“ на основание чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 18.5.2020 г. 14:57
29-2020-1016-40-…Открита процедураПреустановена18.5.2020 г. 14:56
Предоставяне на медицински услуги на работещите в НОИ” по две обособени позиции,
за възлагане на обособена позиция №1 с предмет: “ Осигуряване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в Централно управление и 28-те Териториални поделения на НОИ“ на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 9.2.2021 г. 11:24
29-2020-1006-40-6Покана до определени лицаПрекратена24.4.2020 г. 13:13
„Защита и резервираност на публичните мрежи и външни предоставяни услуги на НОИ от типа „отказ от услуга“ (DDoS) атаки” за нуждите на ЦУ на НОИ“
Предоставяне на услуга за защита и резервираност на публичните мрежи и външни предоставяни услуги на НОИ от типа „отказ от услуга“ (DDoS) атаки“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 191, ал. 1, т. 3  от Закона за обществените поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.4.2020 г. 17:30
Променено: 8.5.2020 г. 15:46
29-2020-1016-40-122Открита процедураВъзложена23.3.2020 г. 11:15
Извършване писмени и устни специализирани официални преводи за нуждите на Националния осигурителен институт
Поръчката включва в предмета си осъществяване на качествени и професионални писмени и устни преводи по време на работни срещи, семинари, обучения, командировки и други служебни мероприятия на НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.6.2020 г. 17:30
Променено: 12.4.2021 г. 16:19
29-2020-1016-40-104Събиране на оферти с обяваВъзложена28.2.2020 г. 14:22
„Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на НОИ по обособени позиции: Обособена позиция 1: Застраховане на служебните МПС на НОИ със застраховки “Пълно автокаско” и “Злополука на местата в МПС”; Обособена позиция 2: Застраховане на служебните МПС на НОИ със задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите; Обособена позиция 3: Имуществено застраховане на ДМА - сгради и  електронна техника на НОИ; Обособена позиция 4: Застраховка “Злополука” на всички служители на НОИ”
"Предмет на обществената поръчка е:  Обектът на поръчката е услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка е: Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на НОИ по обособени позиции, като обособените позиции са, както следва:
1. Обособена позиция 1: Застраховане на служебните МПС на НОИ със застраховки “Пълно автокаско” и “Злополука на местата в МПС”
В обхвата на обособена позиция 1 се включва сключване на застраховка „Пълно автокаско” и Застраховка „Злополука на местата в МПС” за моторни превозни средства (МПС) по списък (Приложение 1 към Техническите спецификации).
2. Обособена позиция 2: Застраховане на служебните МПС на НОИ със задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите. В обхвата на обособена позиция 2 се включва сключване на застраховка ""Гражданска отговорност"" на автомобилистите на МПС по списък (Приложение 2 към Техническите спецификации).
3. Обособена позиция 3: Имуществено застраховане на ДМА - сгради и  електронна техника на НОИ - В обхвата на обособена позиция 3 се включва имуществено застраховане на недвижимо имущество на НОИ - дълготрайни материални активи (ДМА), представляващи сгради и електронна техника (компютърни конфигурации, печатаща техника, сървърна техника, телефонни централи и др.), описани с отчетни стойности в Приложение 3 към Техническите спецификации.
4. Обособена позиция 4: Застраховка “Злополука” на всички служители на НОИ”. В обхвата на обособена позиция 4 се включва сключване на застраховка за риска „Злополука” на всички служители на НОИ по посочена обща численост (Приложение 4) за сметка на работодателя."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.3.2020 г. 17:30
Променено: 9.4.2020 г. 17:05