Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
28-2015-1015-28-86Публична покана по ЗОПВъзложена9.12.2015 г. 13:40
Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ-Ямбол
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел  да бъде сключен договор за периодично отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ-Ямбол, съгласно описаното в техническите спецификации публичаната покана и приложенията към нея. Предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и на основание чл.16г. ал.1 от ЗОП, Възложителят обявява, че поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.12.2015 г. 16:30
Променено: 29.12.2015 г. 14:54
28-2015-1015-28-37Открита процедура по ЗОПВъзложена16.9.2015 г. 23:12
Абонаментна поддръжка на климатична техника, с включен ремонт и резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Ямбол
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел  да бъде сключен договор за абонаментно поддържане на климатичната техника /водоохлаждащ агрегат- чилър, климатици и конвектори/, с включен ремонт и резервни част за нуждите на ТП на НОИ-Ямбол, съгласно описаното в техническите спецификации и пълното описание предмета на поръчката. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.10.2015 г. 16:30
Променено: 18.12.2015 г. 16:45
28-2015-1015-28-19Открита процедура по ЗОПВъзложена1.9.2015 г. 17:26
Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на административните сгради на ТП на НОИ-Ямбол
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите на базата на частично налични строителни книжа и обследване за енергийна ефективност, съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност и Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективностсертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, на административни сгради на ТП на НОИ -Ямбол с административен адрес:  гр. Ямбол, ул. „Г.С. Раковски” №9 и  гр. Ямбол,ул. „Бяло море” №1.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.10.2015 г. 16:30
Променено: 18.12.2015 г. 16:44
28-2015-1015-28-14Открита процедура по ЗОПВъзложена26.8.2015 г. 20:54
Абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация, монтирана в сградата на ТП на НОИ-Ямбол, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Предмет на настоящата обществена поръчка  е абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация, монтирана в сградата на ТП на НОИ-Ямбол, включително осигуряване на резервни части и консумативи за срок от 12 (дванадесет) месеца. Елементите на отоплителната инсталация и  дейностите осигуряващи абонаментната подръжка са подробно описани в техническите спецификации и пълното описание предмета на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.10.2015 г. 16:30
Променено: 18.12.2015 г. 16:43
28-2015-1015-28-4Открита процедура по ЗОПВъзложена12.8.2015 г. 10:41
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Ямбол
Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Ямбол за срок от 24 (двадесет и четири) месеца. Видовете и броя офис техника е съгласно техническите спецификации и пълното описание предемета на поръчката
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.9.2015 г. 16:30
Променено: 18.12.2015 г. 16:42
28-2015-1015-28-5Открита процедура по ЗОПВъзложена28.7.2015 г. 13:38
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Ямбол
Периодични доставки на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Ямбол
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.9.2015 г. 0:00
Променено: 18.12.2015 г. 16:40
28-2015-64Открита процедура по ЗОПВъзложена23.6.2015 г. 14:05
Предоставяне на услуги по физическа охрана пропускателен режим и обслужване на СОТ и видео наблюдение, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Ямбол
Поръчката обхваща осъществяване на :
- дневна невъоръжена физическа охрана всеки работен ден от 07:00 ч. до 19:00 ч.;
- дневен пропускателен режим от 08:00 ч  до 17.00 ч., в работни дни;
- охрана чрез СОТ след 19:00ч. до 07:00 ч. на следващия работен ден, както и денонощно в неработни дни;
- денонощно видео наблюдение, чрез инсталираните камери и придружаващи ги устройства за видеозапис;
- ремонт и подмяна на резервни части на инсталираната СОТ, система за контрол на достъпа и система за видео наблюдение - собственост на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.8.2015 г. 0:00
Променено: 13.10.2015 г. 13:43
28-2015-32Открита процедура по ЗОПВъзложена9.4.2015 г. 13:51
 "Комплексно почистване на административни сгради на ТП на НОИ-Ямбол”
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за комплексно почистване на ползваните помещения от ТП на НОИ-Ямбол в административни сгради  с адрес: град Ямбол, улица „Г.С.Раковсик”№9 и град Елхово, улица „Търговска” №63
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.5.2015 г. 16:30
Променено: 13.10.2015 г. 13:42