Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
28-2016-1015-28-145Открита процедураВъзложена28.11.2016 г. 13:41
Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ –Ямбол
Предмет на настоящата обществена поръчка е да бъде осъществен избор на външен  изпълнител за извършване на доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение за нуждите на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Ямбол (ТП на НОИ – Ямбол) от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и поемане на разходите за небаланси за срок от 4 (четири) години. Прогнозното потребление на Възложителя за 48 месеца е 641 032 кВтч, като същото е изчислено въз основа на потребната електроенергия от ТП на НОИ-Ямбол за последните 12 месеца: октомври 2015г. – септември 2016г., съгласно Приложение №1 от Техническите спецификации. Под доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ –Ямбол, следва да се разбира доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение за административни сгради на ТП на НОИ-Ямбол с административен адрес : град Ямбол, улица „Г.С. Раковски” №9 и град Ямбол,улица „Бяло море” №1 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.1.2017 г. 16:30
Променено: 21.3.2017 г. 11:34
28-2016-1015-28-155Договаряне без предварително обявлениеВъзложена25.11.2016 г. 14:50
Предоставяне на BuК ycлуги за нуждите на ТП на НОИ — Ямбол
Предоставяне на BuК ycлyги - доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води с прогнозно количество 2544 кубически метра за срок от 48 месеца считано от 08.01.2017г. или от дата на подписване на договора, ако е след тази дата за нуждите на ТП на НОИ-Ямбол : административни сгради с адрес град Ямбол, ул. "Г.С.Раковски"№9 и град Ямбол, ул. "Бяло Море"№1. Възложителят си запазва правото, в хода на изпълнение на поръчката, при възникнала необходимост да включва и/или изключва  обекти за предоставяне на В и К услуги, попадащи в обособената територия на оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, съгласно „Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК Оператор “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Ямбол, утвърдени с Решение № ОУ-09/11.08.2014 г. на ДКЕВР (http://www.vik-yambol.com/index.php?mPath=17),(http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-ou09-2014.pdf).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 20.1.2017 г. 16:52
28-2016-1007-28-103Директно възлаганеВъзложена21.10.2016 г. 16:58
Изготвяне от външен експерт на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ -Ямбол"
Предмет на настоящото директно възлагане е възлагане на външен експерт изготвянето на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ -Ямбол"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 21.10.2016 г. 17:26
28-2016-1015-28-129Открита процедураВъзложена6.10.2016 г. 11:04
Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на HOИ - Ямбол
Предмет на настоящата обществената поръчка включва доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на HOИ – Ямбол по следните обособени позиции:Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на HOИ Ямбол,  съгласно Приложение № 1 и Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на HOИ - Ямбол, съгласно Приложение № 2. 
На основание чл.80 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/ поради наличие на части включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП, Възложителят ги отделя в Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на HOИ - Ямбол, съгласно Приложение №2, като запазени за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Възложителят в процеса на изпълнение на сключените договори заявява периодично, според моментните си потребности, необходимите артикули  канцеларски материали,  които ще се заплащат по предложените в офертата на избрания изпълнител единични цени до изчерпване на сумата от 7500 /седем хиляди и петстотин/ лева без ДДС за Обособена позиция №1 и до изчерпване на сумата от 4 500 /четири хиляди и петстотин/ лева без ДДС за Обособена позиция №2  или до изтичане на 24 месеца от влизането в сила на сключените договори по настоящата обществена поръчка. Възложителят заявява периодично възникналите потребности от канцеларски материали чрез  електронна поща,  или факс. Доставките на канцеларски материали по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2 се извършват в посочения в офертата на съответния Изпълнител срок, но не по-късно от 5 работни дни, считано от деня следващ получаване на заявката в работно време за ТП на НОИ-Ямбол. Всички разходи за доставката са за сметка на Изпълнителя. Доставяните канцеларските материали следва да бъдат фабрично нови, неупотребявани,  с технически характеристики съобразно Приложение №1 за Обособена позиция №1 и съобразно Приложение №2 за Обособена позиция №2, както и техническите спецификации на поръчката. Доставяните канцеларски материали по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2, трябва да отговаря на съответния български държавен стандарт или еквивалентен на него. Канцеларските материали по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2 следва да се доставят опаковани по подходящ  начин в оригинални опаковки, с ненарушена цялост, като върху същите трябва да бъде отбелязана датата на производство и срок на годност. Канцеларските материали  по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2 следва към датата на доставката да имат минимум ½ оставащ период на годност, но не по-малко от 3 месеца от датата на доставката.
Oтварянето и оповестяването на ценовите предложения ще се извърши на 14.12.2016 г. в 10:00 часа в стая № 403 на етаж 4 в сградата на ТП на НОИ - Ямбол, находяща се на адрес: град Ямбол улица „Георги Сава Раковски“ № 9. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2016 г. 16:30
Променено: 14.2.2017 г. 16:43
28-2016-1015-28-59Публично състезаниеВъзложена26.7.2016 г. 9:46
Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ-Ямбол, включително осигуряване на  резервни части и консумативи
Възлагането  на  обществената  поръчка  има  за  цел  да  бъде  сключен  договор  зa абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ — Ямбол, включително осигуряване на  резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.8.2016 г. 16:30
Променено: 20.1.2017 г. 16:53
28-2016-1015-28-60Събиране на оферти с обяваВъзложена15.7.2016 г. 10:41
Извършване на ycлyги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ — Ямбол
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) на сградите на ТП на НОИ-Ямбол се извършва с цел намаляване на числеността на преносители, причинители, резервоари на инфекции и вредни организми до степен, безопасна за здравето на човека
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.7.2016 г. 16:30
Променено: 20.1.2017 г. 16:52
28-2016-1015-28-38Възложена1.4.2016 г. 14:32
„Ремонт на 2 броя секционни климатични камери (СКК), инсталирани в административната сграда на ТП на НОИ-Ямбол, обхващащ части от СКК- филтърна, вентилационна, охладителна, отоплителна и универсални секции
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел  да бъде сключен договор за ремонт на 2 броя секционни климатични камери (СКК), инсталирани в административната сграда на ТП на НОИ-Ямбол, обхващащ части от СКК- филтърна, вентилационна, охладителна, отоплителна и универсални секции, съгласно описаното в техническите спецификации и пълното описание предмета на поръчката. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.5.2016 г. 16:30
Променено: 5.7.2016 г. 10:35