Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
28-2017-1015-28-150Публично състезаниеВъзложена18.12.2017 г. 16:59
Изготвяне  на  инвестиционен  проект  за  реновиране  на  съществуваща окачена  фасада, включително  външна  дограма, топлоизолация  на  външни  стени  и покрив  на  административната  сграда  на  ТП  на  НОИ- Ямбол
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел да бъде изготвен   инвестиционен проект за реновиране на съществуваща окачена фасада, включително външна дограма, топлоизолация на външни стени и  покрив на административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол във фаза работен проект. Инвестиционния проект трябва да включва следните части:
1. Част „Архитектурна“;
2. Част „Конструктивна“;
3. Част „Енергийна ефективност“;
4. Част „Пожарна безопасност“;
5. Част „ План за безопасност и здраве“;
6. Част „ План за управление на строителните отпадъци“ /ПУСО/;
7. Част „ Проектно - сметна документация“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.1.2018 г. 17:00
Променено: 18.9.2018 г. 14:28
28-2017-1015-28-147Събиране на оферти с обяваВъзложена7.12.2017 г. 11:00
Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Ямбол
Настоящият приложен ред за събиране на оферти  има за цел да бъде сключен договор за срок от 24 месеца за предоставяне на услуга по отпечатване  и доставка  на  формуляри  и  бланки, необходими  за административната  дейност  на  ТП  на  НОИ  - Ямбол. Вида формуляри и бланки, прогнозен обем и характеристики са подробно описани в техническата спецификация
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.12.2017 г. 16:30
Променено: 21.6.2018 г. 15:17
28-2017-1007-28-120-1Директно възлаганеВъзложена27.10.2017 г. 14:36
Изготвяне от външно лице на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет „Изготвяне  на  инвестиционен  проект  за  реновиране  на  съществуваща окачена  фасада, включително  външна  дограма, топлоизолация  на  външни  стени  и покрив  на  административната  сграда  на  ТП  на  НОИ- Ямбол“
Предмет на настоящото директно възлагане е възлагане на външно лице изготвянето на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет  "Изготвяне  на  инвестиционен  проект  за  реновиране  на  съществуваща окачена  фасада, включително  външна  дограма, топлоизолация  на  външни  стени  и покрив  на  административната  сграда  на  ТП  на  НОИ- Ямбол“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 4.12.2017 г. 12:19
28-2017-1015-28-113Публично състезаниеВъзложена18.10.2017 г. 18:42
Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сградите на ТП на НОИ – Ямбол, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Така определеният предмет включва:1.Извършване от Изпълнителя на абон. обслужване на климатици и климатични инсталации, обхващащо следните дейности:1.1.Първоначален преглед на климатиците и климат. инсталации;1.2.Сезонни техн. прегледи и ежемесечни  прегледи на чилър в периодите на охлаждане;1.3.Сезонни техн. прегледи на конвекторите в периодите на охлаждане;1.4.Сезонни техн. прегледи и ежемесечни  прегледи на климатици, монтирани в сървърно помещение;1.5.Сезонни техн.прегледи на климатици монтирани в работни помещения на ТП на НОИ-Ямбол;2.Извършване от Изпълнителя на серв. обслужване на климатиците и климат.инсталации обхващащо следните дейности:2.1.Серв. обслужване на климатици и климат. инсталации без влагане на резервни части и/или консумативи, за възстановяване техн. им изправност и годност за експлоатация;2.2.Сервизно обслужване на   климатици и климатични инсталации с влагане на резервни части и/или консумативи за възстановяване техн. им изправност и годност за експлоатация;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2017 г. 16:30
Променено: 15.1.2018 г. 13:25
28-2017-1015-28-99Открита процедураПрекратена25.8.2017 г. 17:16
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Ямбол
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за срок от 24 месеца за предоставяне на услуги по абонаментно и сервизно обслужване, включително осигуряване на резервни части на офис техника, находяща се в административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол с адрес: град Ямбол, улица „Г.С. Раковски”№ 9. Така определеният предмет включва :
1.Извършване от Изпълнителя на абонаментно обслужване на офис техниката посочена в Техническата спецификация обхващащо следните дейности:1.1.Първоначален преглед на офис техниката.1.2. Ежемесечна текуща поддръжка, осигуряваща техническа изправност и годност за експлоатация на офис техниката.1.3.Пълна профилактика, извършвана веднъж на всеки шест месеца на офис техниката посочена в Техническата спецификация, считано от месеца на сключване на договора или  при повикване от страна на Възложителя в случай на отпечатване  на над 20 000 копия за копирните и принтерни машини. 2. Извършване от Изпълнителя на сервизно обслужване на офис техниката посочена в Техническата спецификация обхващащо следните дейности:2.1. Сервизно обслужване без влагане на резервни части, за възстановяване техническа изправност и годност за експлоатация на офис техниката.2.2. Сервизно обслужване с влагане на резервни части, за възстановяване техническа изправност и годност за експлоатация на офис техниката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.10.2017 г. 16:30
Променено: 7.6.2019 г. 17:37
28-2017-1015-28-91Публично състезаниеПрекратена11.8.2017 г. 15:48
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими  за административната дейност на ТП на НОИ-Ямбол
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за периодична доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими  за административната дейност на ТП на НОИ-Ямбол. Предметът на поръчката включва периодични доставки  на фабрично нови, оригинални, неупотребявани и нерециклирани консумативи  или  с еквивалентен продуктов номер с изключение на тези за лазерен принтер Xerox Docu Print N24, индивидуализирани по видове, работни параметри и прогнозно количество за 24 месеца в техническата спецификация, част от документация за поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.9.2017 г. 16:30
Променено: 7.6.2019 г. 17:36
28-2017-1015-28-60Открита процедураПрекратена6.7.2017 г. 13:57
Предоставяне на услуги по охрана за административната сграда на ТП на НОИ - Ямбол, абонаментна поддръжка на монтираните в нея системи за СОТ и видеонаблюдение, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за срок от 24 месеца за предоставяне на услуги по охрана за административната сграда на ТП на НОИ - Ямбол, абонаментна поддръжка на монтираните в нея системи за СОТ и видеонаблюдение, включително осигуряване на резервни части и консумативи, с адрес град Ямбол, улица „Г.С. Раковски”№ 9. Предметът на обществената поръчка  включва организиране и осъществяване в административната сграда на ТП на НОИ-Ямбол:
 - дневна невъоръжена физическа охрана, всеки работен ден от 06:00 ч. до 19:00 ч.;
 - дневен пропускателен режим от 08:00 ч  до 17.00 ч., в работни дни;
 - осъществяване на охрана чрез СОТ от 19:00ч. до 06:00 ч. на следващия работен ден, както и денонощно в неработни дни;
- денонощно видео наблюдение, чрез инсталираните камери и придружаващи ги устройства за видеозапис;
- осъществяване при необходимост на ремонт и подмяна на  части и/или консумативи за инсталираната СОТ, система за контрол на достъпа и система за видео наблюдение - собственост на Възложителя;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.8.2017 г. 16:30
Променено: 4.2.2019 г. 10:41
28-2017-1007-28-51Директно възлаганеВъзложена26.5.2017 г. 15:28
Изготвяне от външно лице на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет „Изпълнение на част от енергоспестяващи мерки за административната сграда на ТП на НОИ- Ямбол"
Предмет на настоящото директно възлагане е възлагане на външно лице изготвянето на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет „Изпълнение на част от енергоспестяващи мерки за административната сграда на ТП на НОИ- Ямбол"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 26.5.2017 г. 15:28
28-2017-1007-28-50Директно възлаганеВъзложена26.5.2017 г. 15:12
Изготвяне от външно лице на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет „Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ - Ямбол"
Предмет на настоящото директно възлагане е възлагане на външно  лице изготвянето на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет „Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ - Ямбол"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 26.5.2017 г. 15:12
28-2017-1015-28-41Публично състезаниеВъзложена6.4.2017 г. 10:54
Предоставяне на услуга по почистване на помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за срок от 24 месеца за почистване на административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол с адрес: град Ямбол, улица „Г.С. Раковски”№ 9. Услугата обхваща почистване на различни помещения и обекти в тях, в различна периодичност както следва : ежедневно почистване, почистване два пъти седмично,  почистване в края на всеки месец, периодично почистване в края на всяко шестмесечие и извънредно почистване подробно описани в Техническата спецификация  от документацията за участие. Изпълнителят следва да извършва услугата със собствени персонал, машини, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията, изискванията и обема посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.4.2017 г. 16:30
Променено: 26.9.2017 г. 11:32