Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
28-2018-1015-28-88Открита процедураПрекратена21.11.2018 г. 11:35
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса,  съгласно Приложение № 1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса,  съгласно Приложение № 2.
Предметът на настоящата обществената поръчка включва доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса,  съгласно Приложение № 1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса,  съгласно Приложение № 2. Видовете артикули, технически им характеристики и прогнозно количество са детайлно описани в Приложение № 1 и №2 към Техн. спецификация за изпълнение на поръчката. Посочените  в тях количествата са прогнозни за 24 месеца, като доставките се извършват по писмена заявка на Възложителя до сградата на ТП на НОИ -Ямбол. На основание чл.80 ал.1 от ППЗОП поради наличие на части включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП, Възложителят ги отделя в Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение №2, като запазени за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.12.2018 г. 17:00
Променено: 20.12.2018 г. 16:38
28-2018-1015-28-73-1Събиране на оферти с обяваВъзложена28.9.2018 г. 11:13
Извършване на ycлyги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ — Ямбол
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за извършване на ycлyги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ — Ямбол
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.10.2018 г. 17:00
Променено: 6.11.2018 г. 11:27
28-2018-1015-28-73Събиране на оферти с обяваПрекратена13.9.2018 г. 15:27
Извършване на ycлyги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ — Ямбол
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за извършване на ycлyги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ — Ямбол
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.9.2018 г. 17:00
Променено: 27.9.2018 г. 16:01
28-2018-1015-28-102Събиране на оферти с обяваВъзложена5.9.2018 г. 14:59
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на отоплителен котел и газова горелка за отопление на административната сграда на ТП на НОИ –Ямбол
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на отоплителен котел и газова горелка за отопление на административната сграда на ТП на НОИ –Ямбол.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.9.2018 г. 17:00
Променено: 22.10.2018 г. 13:50
28-2018-1007-28-110Директно възлаганеВъзложена29.8.2018 г. 13:44
Изготвяне от външно лице на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет  „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на отоплителен котел и газова горелка за отопление на административната сграда на ТП на НОИ –Ямбол“
Предмет на настоящото директно възлагане е възлагане на външно лице изготвянето на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет  „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на отоплителен котел и газова горелка за отопление на административната сграда на ТП на НОИ –Ямбол“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 29.8.2018 г. 14:15
28-2018-1015-28-63Открита процедураВъзложена21.8.2018 г. 14:38
Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда на ТП на НОИ - Ямбол, абонаментна поддръжка на монтираните в нея системи за СОТ и видеонаблюдение, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Предмет на обществената поръчка е предоставяне на услуги по охрана на административната сграда на ТП на НОИ - Ямбол, абонаментна поддръжка на монтираните в нея системи за СОТ и видеонаблюдение, включително осигуряване на резервни части и консуматив.  Обект, дейности, начин на извършване и изисквания към изпълнение на услугите са посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.Краен срок за подаване на офертите е 27.09.2018г. до 17:00 часа. Офертите ще бъдат отворени на 28.09.2018 г. в 10.30 часа в сградата на ТП на НОИ-Ямбол ет.4 стая 403. НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.9.2018 г. 17:00
Променено: 31.1.2019 г. 14:24
28-2018-1015-28-69Събиране на оферти с обяваВъзложена28.6.2018 г. 15:07
Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в сградата на ТП на НОИ — Ямбол, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Настоящата обществена поръчка има за цел сключване на договор за предоставяне на услуга за абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в сградата на ТП на НОИ — Ямбол, включително осигуряване на резервни части и консумативи при необходимост.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.7.2018 г. 17:00
Променено: 5.10.2018 г. 15:19
28-2018-1015-28-67Събиране на оферти с обяваВъзложена20.6.2018 г. 15:03
Изготвяне оценка за съответствие на  работен инвестиционен проект за  реновиране  на  съществуваща окачена  фасада, включително  външна  дограма, топлоизолация  на  външни  стени  и покрив  на  административната  сграда  на  ТП  на  НОИ- Ямбол, със съществените изисквания към строежите
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за предоставяне на услуга по изготвяне на оценка за съответствието на работен инвестиционния проект за  реновиране  на  съществуваща окачена  фасада, включително  външна  дограма, топлоизолация  на  външни  стени  и покрив  на  административната  сграда  на  ТП  на  НОИ- Ямбол със съществените изисквания към строежите, включително оценка за съответствието на част „Конструктивна” от физическо лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”, съгласно чл.142, ал.10 от ЗУТ, оценка за съответствие по отношение постигнато съответствие на проекта с изискванията по чл. 169 ал. 1 и ал.3 от ЗУТ, при спазване изискванията на чл.142, ал.5 от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал.6, т.2 от ЗУТ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.7.2018 г. 17:00
Променено: 21.8.2018 г. 13:59