Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
28-2019-1015-28-95Публично състезаниеВъзложена22.11.2019 г. 9:35
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП на НОИ-Ямбол“
Така определеният предмет включва :
1. Извършване от Изпълнителя на абонаментно обслужване на климатици и климатични инсталации, посочени по долу в Приложение №1 обхващащо следните дейности:
1.1. Първоначален преглед на климатиците и климатични инсталации.
1.2.Сезонни технически прегледи и ежемесечни  прегледи на чилър (водоохлаждащ агрегат)в периодите на охлаждане.
1.3.Сезонни технически прегледи на конвекторите в периодите на охлаждане;
1.4.Сезонни технически прегледи и ежемесечни  прегледи на климатици, монтирани в сървърно помещение;
1.5.Сезонни технически прегледи на климатици монтирани в работни помещения на ТП на НОИ-Ямбол;
2. Извършване от Изпълнителя на сервизно обслужване на климатиците и климатични инсталации посочени по долу в Приложение №1 обхващащо следните дейности
2.1.Сервизно обслужване на   климатиците и климатични инсталации без влагане на резервни части и/или консумативи, за възстановяване техническата им изправност и годност за експлоатация.
2.2. Сервизно обслужване на климатиците и климатични инсталации с влагане на резервни части и/или консумативи, за възстановяване техническата им изправност и годност за експлоатация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.12.2019 г. 17:00
Променено: 14.2.2020 г. 10:26
28-2019-1015-28-89Публично състезаниеВъзложена21.10.2019 г. 14:58
Доставка и монтаж на допълнителна СОТ в административна сграда на ТП на НОИ-Ямбол
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде изградена самостоятелна допълнителна сигнално охранителна техника (СОТ) която да бъде включвана и изключвана от служителите в Контролния пункт, респ. поета под охрана от фирмата осигуряваща  охрана на цялата административна сграда на ТП на НОИ-Ямбол
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2019 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 10:29
28-2019-1015-28-83Събиране на оферти с обяваВъзложена15.10.2019 г. 13:45
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация захранвана с газови котли за нуждите на ТП на НОИ -Ямбол
Настоящата обществена поръчка има за цел да се сключи договор за абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителната инсталация, захранвана с газови котли в административната сграда на  ТП на НОИ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.10.2019 г. 17:00
Променено: 19.11.2019 г. 10:38
28-2019-1015-28-69Публично състезаниеВъзложена7.8.2019 г. 11:12
Доставка/разширение на системата за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ-Ямбол
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за доставка и монтаж на  системата за видеонаблюдениев върху достъпа до  Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Ямбол
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.8.2019 г. 17:00
Променено: 19.11.2019 г. 10:49
28-2019-1015-28-59Публично състезаниеПрекратена12.7.2019 г. 10:54
Доставка и монтаж на допълнителна СОТ в административна сграда на ТП на НОИ-Ямбол
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за доставка и монтаж на допълнителна сигнално охранителна техника в Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Ямбол
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.8.2019 г. 17:00
Променено: 4.10.2019 г. 14:25
28-2019-1015-28-42Публично състезаниеВъзложена7.6.2019 г. 15:44
Доставка и монтаж на 12 броя конвектори за отопление/охлаждане в административната сграда на ТП на НОИ-Ямбо
Обществената поръчка включва в предмета си  доставка и монтаж на 12 броя вентилаторни конвектори за отопление/охлаждане тип А, Б, В и Г по смисъла на точка VI от  техническата спецификация, в административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол; направа на 72-часова проба; извършване на тестване и въвеждане в експлоатация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.6.2019 г. 17:00
Променено: 16.8.2019 г. 16:00
28-2019-1015-28-38Открита процедураВъзложена25.4.2019 г. 10:47
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Ямбол и прилежащи площи
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за срок от 24 месеца за почистване на административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол с адрес: град Ямбол, улица „Г.С. Раковски”№ 9. Услугата обхваща почистване на различни помещения и обекти в тях, в различна периодичност както следва : ежедневно почистване, почистване два пъти седмично,  почистване в края на всеки месец, периодично почистване в края на всяко шестмесечие и извънредно почистване. Възложителят осигурява условия за качествено и ефективно изпълнение на сключения между него и Изпълнителя договор.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.5.2019 г. 17:00
Променено: 6.7.2021 г. 13:56
28-2019-1015-28-2Открита процедураВъзложена17.1.2019 г. 11:14
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса,  съгласно Приложение № 1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса,  съгласно Приложение № 2.
Предметът на настоящата обществената поръчка включва доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса,  съгласно Приложение № 1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса,  съгласно Приложение № 2. Видовете артикули, технически им характеристики и прогнозно количество са детайлно описани в Приложение № 1 и №2 към Техн. спецификация за изпълнение на поръчката. Посочените  в тях количествата са прогнозни за 24 месеца, като доставките се извършват по писмена заявка на Възложителя до сградата на ТП на НОИ -Ямбол. На основание чл.80 ал.1 от ППЗОП поради наличие на части включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП, Възложителят ги отделя в Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение №2, като запазени за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.2.2019 г. 17:00
Променено: 27.5.2019 г. 16:00