Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
28-2019-1015-28-95Публично състезаниеВъзложена22.11.2019 г. 9:35
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП на НОИ-Ямбол“
Така определеният предмет включва :
1. Извършване от Изпълнителя на абонаментно обслужване на климатици и климатични инсталации, посочени по долу в Приложение №1 обхващащо следните дейности:
1.1. Първоначален преглед на климатиците и климатични инсталации.
1.2.Сезонни технически прегледи и ежемесечни  прегледи на чилър (водоохлаждащ агрегат)в периодите на охлаждане.
1.3.Сезонни технически прегледи на конвекторите в периодите на охлаждане;
1.4.Сезонни технически прегледи и ежемесечни  прегледи на климатици, монтирани в сървърно помещение;
1.5.Сезонни технически прегледи на климатици монтирани в работни помещения на ТП на НОИ-Ямбол;
2. Извършване от Изпълнителя на сервизно обслужване на климатиците и климатични инсталации посочени по долу в Приложение №1 обхващащо следните дейности
2.1.Сервизно обслужване на   климатиците и климатични инсталации без влагане на резервни части и/или консумативи, за възстановяване техническата им изправност и годност за експлоатация.
2.2. Сервизно обслужване на климатиците и климатични инсталации с влагане на резервни части и/или консумативи, за възстановяване техническата им изправност и годност за експлоатация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.12.2019 г. 17:00
Променено: 14.2.2020 г. 10:26
28-2019-1015-28-89Публично състезаниеВъзложена21.10.2019 г. 14:58
Доставка и монтаж на допълнителна СОТ в административна сграда на ТП на НОИ-Ямбол
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде изградена самостоятелна допълнителна сигнално охранителна техника (СОТ) която да бъде включвана и изключвана от служителите в Контролния пункт, респ. поета под охрана от фирмата осигуряваща  охрана на цялата административна сграда на ТП на НОИ-Ямбол
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2019 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 10:29
28-2019-1015-28-83Събиране на оферти с обяваВъзложена15.10.2019 г. 13:45
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация захранвана с газови котли за нуждите на ТП на НОИ -Ямбол
Настоящата обществена поръчка има за цел да се сключи договор за абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителната инсталация, захранвана с газови котли в административната сграда на  ТП на НОИ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.10.2019 г. 17:00
Променено: 19.11.2019 г. 10:38
28-2019-1015-28-69Публично състезаниеВъзложена7.8.2019 г. 11:12
Доставка/разширение на системата за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ-Ямбол
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за доставка и монтаж на  системата за видеонаблюдениев върху достъпа до  Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Ямбол
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.8.2019 г. 17:00
Променено: 19.11.2019 г. 10:49
28-2019-1015-28-59Публично състезаниеПрекратена12.7.2019 г. 10:54
Доставка и монтаж на допълнителна СОТ в административна сграда на ТП на НОИ-Ямбол
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за доставка и монтаж на допълнителна сигнално охранителна техника в Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Ямбол
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.8.2019 г. 17:00
Променено: 4.10.2019 г. 14:25
28-2019-1015-28-42Публично състезаниеВъзложена7.6.2019 г. 15:44
Доставка и монтаж на 12 броя конвектори за отопление/охлаждане в административната сграда на ТП на НОИ-Ямбо
Обществената поръчка включва в предмета си  доставка и монтаж на 12 броя вентилаторни конвектори за отопление/охлаждане тип А, Б, В и Г по смисъла на точка VI от  техническата спецификация, в административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол; направа на 72-часова проба; извършване на тестване и въвеждане в експлоатация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.6.2019 г. 17:00
Променено: 16.8.2019 г. 16:00
28-2019-1015-28-38Открита процедураВъзложена25.4.2019 г. 10:47
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Ямбол и прилежащи площи
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за срок от 24 месеца за почистване на административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол с адрес: град Ямбол, улица „Г.С. Раковски”№ 9. Услугата обхваща почистване на различни помещения и обекти в тях, в различна периодичност както следва : ежедневно почистване, почистване два пъти седмично,  почистване в края на всеки месец, периодично почистване в края на всяко шестмесечие и извънредно почистване. Възложителят осигурява условия за качествено и ефективно изпълнение на сключения между него и Изпълнителя договор.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.5.2019 г. 17:00
Променено: 6.7.2021 г. 13:56
28-2019-1015-28-2Открита процедураВъзложена17.1.2019 г. 11:14
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса,  съгласно Приложение № 1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса,  съгласно Приложение № 2.
Предметът на настоящата обществената поръчка включва доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса,  съгласно Приложение № 1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса,  съгласно Приложение № 2. Видовете артикули, технически им характеристики и прогнозно количество са детайлно описани в Приложение № 1 и №2 към Техн. спецификация за изпълнение на поръчката. Посочените  в тях количествата са прогнозни за 24 месеца, като доставките се извършват по писмена заявка на Възложителя до сградата на ТП на НОИ -Ямбол. На основание чл.80 ал.1 от ППЗОП поради наличие на части включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП, Възложителят ги отделя в Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение №2, като запазени за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.2.2019 г. 17:00
Променено: 27.5.2019 г. 16:00
28-2018-1015-28-88Открита процедураПрекратена21.11.2018 г. 11:35
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса,  съгласно Приложение № 1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса,  съгласно Приложение № 2.
Предметът на настоящата обществената поръчка включва доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса,  съгласно Приложение № 1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса,  съгласно Приложение № 2. Видовете артикули, технически им характеристики и прогнозно количество са детайлно описани в Приложение № 1 и №2 към Техн. спецификация за изпълнение на поръчката. Посочените  в тях количествата са прогнозни за 24 месеца, като доставките се извършват по писмена заявка на Възложителя до сградата на ТП на НОИ -Ямбол. На основание чл.80 ал.1 от ППЗОП поради наличие на части включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП, Възложителят ги отделя в Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение №2, като запазени за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.12.2018 г. 17:00
Променено: 20.12.2018 г. 16:38
28-2018-1015-28-73-1Събиране на оферти с обяваВъзложена28.9.2018 г. 11:13
Извършване на ycлyги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ — Ямбол
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за извършване на ycлyги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ — Ямбол
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.10.2018 г. 17:00
Променено: 6.11.2018 г. 11:27
28-2018-1015-28-73Събиране на оферти с обяваПрекратена13.9.2018 г. 15:27
Извършване на ycлyги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ — Ямбол
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за извършване на ycлyги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ — Ямбол
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.9.2018 г. 17:00
Променено: 27.9.2018 г. 16:01
28-2018-1015-28-102Събиране на оферти с обяваВъзложена5.9.2018 г. 14:59
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на отоплителен котел и газова горелка за отопление на административната сграда на ТП на НОИ –Ямбол
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на отоплителен котел и газова горелка за отопление на административната сграда на ТП на НОИ –Ямбол.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.9.2018 г. 17:00
Променено: 22.10.2018 г. 13:50
28-2018-1007-28-110Директно възлаганеВъзложена29.8.2018 г. 13:44
Изготвяне от външно лице на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет  „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на отоплителен котел и газова горелка за отопление на административната сграда на ТП на НОИ –Ямбол“
Предмет на настоящото директно възлагане е възлагане на външно лице изготвянето на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет  „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на отоплителен котел и газова горелка за отопление на административната сграда на ТП на НОИ –Ямбол“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 29.8.2018 г. 14:15
28-2018-1015-28-63Открита процедураВъзложена21.8.2018 г. 14:38
Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда на ТП на НОИ - Ямбол, абонаментна поддръжка на монтираните в нея системи за СОТ и видеонаблюдение, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Предмет на обществената поръчка е предоставяне на услуги по охрана на административната сграда на ТП на НОИ - Ямбол, абонаментна поддръжка на монтираните в нея системи за СОТ и видеонаблюдение, включително осигуряване на резервни части и консуматив.  Обект, дейности, начин на извършване и изисквания към изпълнение на услугите са посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.Краен срок за подаване на офертите е 27.09.2018г. до 17:00 часа. Офертите ще бъдат отворени на 28.09.2018 г. в 10.30 часа в сградата на ТП на НОИ-Ямбол ет.4 стая 403. НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.9.2018 г. 17:00
Променено: 31.1.2019 г. 14:24
28-2018-1015-28-69Събиране на оферти с обяваВъзложена28.6.2018 г. 15:07
Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в сградата на ТП на НОИ — Ямбол, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Настоящата обществена поръчка има за цел сключване на договор за предоставяне на услуга за абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в сградата на ТП на НОИ — Ямбол, включително осигуряване на резервни части и консумативи при необходимост.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.7.2018 г. 17:00
Променено: 5.10.2018 г. 15:19
28-2018-1015-28-67Събиране на оферти с обяваВъзложена20.6.2018 г. 15:03
Изготвяне оценка за съответствие на  работен инвестиционен проект за  реновиране  на  съществуваща окачена  фасада, включително  външна  дограма, топлоизолация  на  външни  стени  и покрив  на  административната  сграда  на  ТП  на  НОИ- Ямбол, със съществените изисквания към строежите
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за предоставяне на услуга по изготвяне на оценка за съответствието на работен инвестиционния проект за  реновиране  на  съществуваща окачена  фасада, включително  външна  дограма, топлоизолация  на  външни  стени  и покрив  на  административната  сграда  на  ТП  на  НОИ- Ямбол със съществените изисквания към строежите, включително оценка за съответствието на част „Конструктивна” от физическо лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”, съгласно чл.142, ал.10 от ЗУТ, оценка за съответствие по отношение постигнато съответствие на проекта с изискванията по чл. 169 ал. 1 и ал.3 от ЗУТ, при спазване изискванията на чл.142, ал.5 от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал.6, т.2 от ЗУТ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.7.2018 г. 17:00
Променено: 21.8.2018 г. 13:59
28-2017-1015-28-150Публично състезаниеВъзложена18.12.2017 г. 16:59
Изготвяне  на  инвестиционен  проект  за  реновиране  на  съществуваща окачена  фасада, включително  външна  дограма, топлоизолация  на  външни  стени  и покрив  на  административната  сграда  на  ТП  на  НОИ- Ямбол
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел да бъде изготвен   инвестиционен проект за реновиране на съществуваща окачена фасада, включително външна дограма, топлоизолация на външни стени и  покрив на административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол във фаза работен проект. Инвестиционния проект трябва да включва следните части:
1. Част „Архитектурна“;
2. Част „Конструктивна“;
3. Част „Енергийна ефективност“;
4. Част „Пожарна безопасност“;
5. Част „ План за безопасност и здраве“;
6. Част „ План за управление на строителните отпадъци“ /ПУСО/;
7. Част „ Проектно - сметна документация“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.1.2018 г. 17:00
Променено: 18.9.2018 г. 14:28
28-2017-1015-28-147Събиране на оферти с обяваВъзложена7.12.2017 г. 11:00
Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Ямбол
Настоящият приложен ред за събиране на оферти  има за цел да бъде сключен договор за срок от 24 месеца за предоставяне на услуга по отпечатване  и доставка  на  формуляри  и  бланки, необходими  за административната  дейност  на  ТП  на  НОИ  - Ямбол. Вида формуляри и бланки, прогнозен обем и характеристики са подробно описани в техническата спецификация
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.12.2017 г. 16:30
Променено: 21.6.2018 г. 15:17
28-2017-1007-28-120-1Директно възлаганеВъзложена27.10.2017 г. 14:36
Изготвяне от външно лице на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет „Изготвяне  на  инвестиционен  проект  за  реновиране  на  съществуваща окачена  фасада, включително  външна  дограма, топлоизолация  на  външни  стени  и покрив  на  административната  сграда  на  ТП  на  НОИ- Ямбол“
Предмет на настоящото директно възлагане е възлагане на външно лице изготвянето на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет  "Изготвяне  на  инвестиционен  проект  за  реновиране  на  съществуваща окачена  фасада, включително  външна  дограма, топлоизолация  на  външни  стени  и покрив  на  административната  сграда  на  ТП  на  НОИ- Ямбол“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 4.12.2017 г. 12:19
28-2017-1015-28-113Публично състезаниеВъзложена18.10.2017 г. 18:42
Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сградите на ТП на НОИ – Ямбол, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Така определеният предмет включва:1.Извършване от Изпълнителя на абон. обслужване на климатици и климатични инсталации, обхващащо следните дейности:1.1.Първоначален преглед на климатиците и климат. инсталации;1.2.Сезонни техн. прегледи и ежемесечни  прегледи на чилър в периодите на охлаждане;1.3.Сезонни техн. прегледи на конвекторите в периодите на охлаждане;1.4.Сезонни техн. прегледи и ежемесечни  прегледи на климатици, монтирани в сървърно помещение;1.5.Сезонни техн.прегледи на климатици монтирани в работни помещения на ТП на НОИ-Ямбол;2.Извършване от Изпълнителя на серв. обслужване на климатиците и климат.инсталации обхващащо следните дейности:2.1.Серв. обслужване на климатици и климат. инсталации без влагане на резервни части и/или консумативи, за възстановяване техн. им изправност и годност за експлоатация;2.2.Сервизно обслужване на   климатици и климатични инсталации с влагане на резервни части и/или консумативи за възстановяване техн. им изправност и годност за експлоатация;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2017 г. 16:30
Променено: 15.1.2018 г. 13:25
28-2017-1015-28-99Открита процедураПрекратена25.8.2017 г. 17:16
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Ямбол
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за срок от 24 месеца за предоставяне на услуги по абонаментно и сервизно обслужване, включително осигуряване на резервни части на офис техника, находяща се в административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол с адрес: град Ямбол, улица „Г.С. Раковски”№ 9. Така определеният предмет включва :
1.Извършване от Изпълнителя на абонаментно обслужване на офис техниката посочена в Техническата спецификация обхващащо следните дейности:1.1.Първоначален преглед на офис техниката.1.2. Ежемесечна текуща поддръжка, осигуряваща техническа изправност и годност за експлоатация на офис техниката.1.3.Пълна профилактика, извършвана веднъж на всеки шест месеца на офис техниката посочена в Техническата спецификация, считано от месеца на сключване на договора или  при повикване от страна на Възложителя в случай на отпечатване  на над 20 000 копия за копирните и принтерни машини. 2. Извършване от Изпълнителя на сервизно обслужване на офис техниката посочена в Техническата спецификация обхващащо следните дейности:2.1. Сервизно обслужване без влагане на резервни части, за възстановяване техническа изправност и годност за експлоатация на офис техниката.2.2. Сервизно обслужване с влагане на резервни части, за възстановяване техническа изправност и годност за експлоатация на офис техниката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.10.2017 г. 16:30
Променено: 7.6.2019 г. 17:37
28-2017-1015-28-91Публично състезаниеПрекратена11.8.2017 г. 15:48
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими  за административната дейност на ТП на НОИ-Ямбол
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за периодична доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими  за административната дейност на ТП на НОИ-Ямбол. Предметът на поръчката включва периодични доставки  на фабрично нови, оригинални, неупотребявани и нерециклирани консумативи  или  с еквивалентен продуктов номер с изключение на тези за лазерен принтер Xerox Docu Print N24, индивидуализирани по видове, работни параметри и прогнозно количество за 24 месеца в техническата спецификация, част от документация за поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.9.2017 г. 16:30
Променено: 7.6.2019 г. 17:36
28-2017-1015-28-60Открита процедураПрекратена6.7.2017 г. 13:57
Предоставяне на услуги по охрана за административната сграда на ТП на НОИ - Ямбол, абонаментна поддръжка на монтираните в нея системи за СОТ и видеонаблюдение, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за срок от 24 месеца за предоставяне на услуги по охрана за административната сграда на ТП на НОИ - Ямбол, абонаментна поддръжка на монтираните в нея системи за СОТ и видеонаблюдение, включително осигуряване на резервни части и консумативи, с адрес град Ямбол, улица „Г.С. Раковски”№ 9. Предметът на обществената поръчка  включва организиране и осъществяване в административната сграда на ТП на НОИ-Ямбол:
 - дневна невъоръжена физическа охрана, всеки работен ден от 06:00 ч. до 19:00 ч.;
 - дневен пропускателен режим от 08:00 ч  до 17.00 ч., в работни дни;
 - осъществяване на охрана чрез СОТ от 19:00ч. до 06:00 ч. на следващия работен ден, както и денонощно в неработни дни;
- денонощно видео наблюдение, чрез инсталираните камери и придружаващи ги устройства за видеозапис;
- осъществяване при необходимост на ремонт и подмяна на  части и/или консумативи за инсталираната СОТ, система за контрол на достъпа и система за видео наблюдение - собственост на Възложителя;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.8.2017 г. 16:30
Променено: 4.2.2019 г. 10:41
28-2017-1007-28-51Директно възлаганеВъзложена26.5.2017 г. 15:28
Изготвяне от външно лице на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет „Изпълнение на част от енергоспестяващи мерки за административната сграда на ТП на НОИ- Ямбол"
Предмет на настоящото директно възлагане е възлагане на външно лице изготвянето на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет „Изпълнение на част от енергоспестяващи мерки за административната сграда на ТП на НОИ- Ямбол"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 26.5.2017 г. 15:28
28-2017-1007-28-50Директно възлаганеВъзложена26.5.2017 г. 15:12
Изготвяне от външно лице на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет „Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ - Ямбол"
Предмет на настоящото директно възлагане е възлагане на външно  лице изготвянето на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет „Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ - Ямбол"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 26.5.2017 г. 15:12
28-2017-1015-28-41Публично състезаниеВъзложена6.4.2017 г. 10:54
Предоставяне на услуга по почистване на помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за срок от 24 месеца за почистване на административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол с адрес: град Ямбол, улица „Г.С. Раковски”№ 9. Услугата обхваща почистване на различни помещения и обекти в тях, в различна периодичност както следва : ежедневно почистване, почистване два пъти седмично,  почистване в края на всеки месец, периодично почистване в края на всяко шестмесечие и извънредно почистване подробно описани в Техническата спецификация  от документацията за участие. Изпълнителят следва да извършва услугата със собствени персонал, машини, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията, изискванията и обема посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.4.2017 г. 16:30
Променено: 26.9.2017 г. 11:32
28-2016-1015-28-145Открита процедураВъзложена28.11.2016 г. 13:41
Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ –Ямбол
Предмет на настоящата обществена поръчка е да бъде осъществен избор на външен  изпълнител за извършване на доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение за нуждите на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Ямбол (ТП на НОИ – Ямбол) от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и поемане на разходите за небаланси за срок от 4 (четири) години. Прогнозното потребление на Възложителя за 48 месеца е 641 032 кВтч, като същото е изчислено въз основа на потребната електроенергия от ТП на НОИ-Ямбол за последните 12 месеца: октомври 2015г. – септември 2016г., съгласно Приложение №1 от Техническите спецификации. Под доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ –Ямбол, следва да се разбира доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение за административни сгради на ТП на НОИ-Ямбол с административен адрес : град Ямбол, улица „Г.С. Раковски” №9 и град Ямбол,улица „Бяло море” №1 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.1.2017 г. 16:30
Променено: 21.3.2017 г. 11:34
28-2016-1015-28-155Договаряне без предварително обявлениеВъзложена25.11.2016 г. 14:50
Предоставяне на BuК ycлуги за нуждите на ТП на НОИ — Ямбол
Предоставяне на BuК ycлyги - доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води с прогнозно количество 2544 кубически метра за срок от 48 месеца считано от 08.01.2017г. или от дата на подписване на договора, ако е след тази дата за нуждите на ТП на НОИ-Ямбол : административни сгради с адрес град Ямбол, ул. "Г.С.Раковски"№9 и град Ямбол, ул. "Бяло Море"№1. Възложителят си запазва правото, в хода на изпълнение на поръчката, при възникнала необходимост да включва и/или изключва  обекти за предоставяне на В и К услуги, попадащи в обособената територия на оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, съгласно „Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК Оператор “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Ямбол, утвърдени с Решение № ОУ-09/11.08.2014 г. на ДКЕВР (http://www.vik-yambol.com/index.php?mPath=17),(http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-ou09-2014.pdf).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 20.1.2017 г. 16:52
28-2016-1007-28-103Директно възлаганеВъзложена21.10.2016 г. 16:58
Изготвяне от външен експерт на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ -Ямбол"
Предмет на настоящото директно възлагане е възлагане на външен експерт изготвянето на технически спецификации и методика за оценка за обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ -Ямбол"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 21.10.2016 г. 17:26
28-2016-1015-28-129Открита процедураВъзложена6.10.2016 г. 11:04
Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на HOИ - Ямбол
Предмет на настоящата обществената поръчка включва доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на HOИ – Ямбол по следните обособени позиции:Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на HOИ Ямбол,  съгласно Приложение № 1 и Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на HOИ - Ямбол, съгласно Приложение № 2. 
На основание чл.80 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/ поради наличие на части включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП, Възложителят ги отделя в Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на HOИ - Ямбол, съгласно Приложение №2, като запазени за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Възложителят в процеса на изпълнение на сключените договори заявява периодично, според моментните си потребности, необходимите артикули  канцеларски материали,  които ще се заплащат по предложените в офертата на избрания изпълнител единични цени до изчерпване на сумата от 7500 /седем хиляди и петстотин/ лева без ДДС за Обособена позиция №1 и до изчерпване на сумата от 4 500 /четири хиляди и петстотин/ лева без ДДС за Обособена позиция №2  или до изтичане на 24 месеца от влизането в сила на сключените договори по настоящата обществена поръчка. Възложителят заявява периодично възникналите потребности от канцеларски материали чрез  електронна поща,  или факс. Доставките на канцеларски материали по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2 се извършват в посочения в офертата на съответния Изпълнител срок, но не по-късно от 5 работни дни, считано от деня следващ получаване на заявката в работно време за ТП на НОИ-Ямбол. Всички разходи за доставката са за сметка на Изпълнителя. Доставяните канцеларските материали следва да бъдат фабрично нови, неупотребявани,  с технически характеристики съобразно Приложение №1 за Обособена позиция №1 и съобразно Приложение №2 за Обособена позиция №2, както и техническите спецификации на поръчката. Доставяните канцеларски материали по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2, трябва да отговаря на съответния български държавен стандарт или еквивалентен на него. Канцеларските материали по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2 следва да се доставят опаковани по подходящ  начин в оригинални опаковки, с ненарушена цялост, като върху същите трябва да бъде отбелязана датата на производство и срок на годност. Канцеларските материали  по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2 следва към датата на доставката да имат минимум ½ оставащ период на годност, но не по-малко от 3 месеца от датата на доставката.
Oтварянето и оповестяването на ценовите предложения ще се извърши на 14.12.2016 г. в 10:00 часа в стая № 403 на етаж 4 в сградата на ТП на НОИ - Ямбол, находяща се на адрес: град Ямбол улица „Георги Сава Раковски“ № 9. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2016 г. 16:30
Променено: 14.2.2017 г. 16:43
1 - 30Напред