Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
08-2015-1015-08-34Открита процедура по ЗОПВъзложена29.10.2015 г. 14:35
Доставка на оригинални консумативи и подлежащи на износване модули за принтери, мултифункционални устройства, копирни машини и факс апарат за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на оригинални консумативи и подлежащи на износване модули за принтери, мултифункционални устройства, копирни машини и факс апарат, необходими за нормалното протичане на работния процес в ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества в Техническите спецификации от документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.11.2015 г. 17:00
Променено: 29.1.2016 г. 10:07
08-2015-1015-08-36Открита процедура по ЗОПВъзложена15.10.2015 г. 9:07
Абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация /оборудвана с дизелов котел/, собственост на НОИ, в нает за дейността на ТП на НОИ – Кърджали имот, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на абонаментна поддръжка, сервизно обслужване и доставка на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация /оборудвана с дизелов котел/, собственост на НОИ, в нает за дейността на ТП на НОИ – Кърджали имот, при условия и ред, описани в документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.11.2015 г. 17:00
Променено: 15.12.2015 г. 16:28
08-2015-1015-08-15Публична покана по ЗОПВъзложена12.9.2015 г. 8:29
„Отпечатване и доставка на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ- Кърджали“
 Предмет на настоящата обществена поръчка са периодично отпечатване и доставка на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирани по формат, вид хартия и прогнозни количества в Техническите спецификации към документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.9.2015 г. 17:00
Променено: 20.11.2015 г. 9:09
08-2015-1015-08-14Открита процедура по ЗОППрекратена24.8.2015 г. 10:10
„Абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация /оборудвана с дизелов котел/, собственост на НОИ, в нает за дейността на ТП на НОИ – Кърджали имот, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на абонаментна поддръжка, сервизно обслужване и доставка на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация (оборудвана с дизелов котел), собственост на НОИ, в нает за дейността на ТП на НОИ – Кърджали имот, при условия и ред, описани в документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.9.2015 г. 17:00
Променено: 30.9.2015 г. 15:13
08-2015-51Публична покана по ЗОПВъзложена22.6.2015 г. 16:05
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали
Доставка и монтаж на ново и качествено офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирано по видове и количества в технически спецификации към поръчката.  Прогнозна стойност:  Предложената стойност за изпълнение на поръчката не може да надхвърля 1 500,00 (хиляда и петстотин) лева без ДДС. Критерии за оценка на предложенията: “най – ниска цена”. Източник на финансиране:  Бюджетът на ТП на НОИ- Кърджали. Място на доставка: На следните адреси:
- ТП на НОИ – Кърджали, ИРМ - Ардино: гр. Ардино, ул. Републиканска № 3, ет.3, ет.4
- Административна сграда на ТП на НОИ – Кърджали: гр. Кърджали, ул. “Булаир” № 35 в посочените от Възложителя помещения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.7.2015 г. 17:00
Променено: 12.8.2015 г. 10:39
08-2015-43Открита процедура по ЗОПВъзложена27.5.2015 г. 16:40
Предоставяне на услуги по охрана на помещения в сградите, ползвани от ТП на НОИ – Кърджали
Осигуряване на дневна физическа охрана на помещенията в административната сграда, в която се помещава (на основание договор за наем с ТО на НТС - Кърджали) ТП на НОИ – Кърджали. Изпълнението на поръчката включва дневна физическа охрана в сградата на Възложителя най-малко от двама охранители, покриващи времето от 07.00 до 19.00 часа. Услугата се извършва ежедневно, във всички работни за управлението дни. През почивните дни сградата се охранява със сигнално-охранителна техника.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.6.2015 г. 17:00
Променено: 9.9.2015 г. 16:05
08-2015-42Открита процедура по ЗОПВъзложена27.5.2015 г. 16:36
Предоставяне на услуги по охрана със СОТ на помещения в сградите, ползвани от ТП на НОИ – Кърджали
Осигуряване на услуги по охрана със СОТ на помещения в административната сграда, в която се помещава (на основание договор за наем с ТО на НТС - Кърджали) ТП на НОИ – Кърджали, в работните дни: след приключване на работното време и почистването на сградата в интервала от 19.00 часа до 07.00 часа на следващия работен ден, а в почивните и празничните дни: денонощно.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.6.2015 г. 17:00
Променено: 9.9.2015 г. 16:05
08-2015-41Открита процедура по ЗОПВъзложена27.5.2015 г. 16:27
Комплексно почистване на помещенията, ползвани от ТП на НОИ – Кърджали
Осигуряване на ежедневно и периодично комплексно почистване на административната сграда, в която се помещава (на основание договор за наем с ТО на НТС - Кърджали) ТП на НОИ – Кърджали, както и извършване на ежедневни услуги, изразяващи се във вземане на кореспонденцията  на ТП на НОИ – Кърджали от Областна пощенска станция – Кърджали и доставката ѝ до сградата на ТП на НОИ - Кърджали, при условия и ред, описани в документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.6.2015 г. 17:00
Променено: 9.9.2015 г. 16:05