Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
08-2016-1015-08-158Открита процедураВъзложена27.12.2016 г. 9:23
Предоставяне на услуги по почистване на помещенията в административната сграда и прилежащи площи на ТП на НОИ - Кърджали
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно и периодично почистване на помещенията в административната сграда и прилежащите площи на ТП на НОИ – Кърджали за срок от 12 /дванадесет/ месеца. Услугата следва да се извършва най-малко от двама служители с нужните компетентности, които да осъществяват дейността по почистване минимум по 3 часа дневно /всеки един от тях/ в периода от 15,30 ч. до 18,30 ч. в работните дни.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.3.2017 г. 17:00
Променено: 22.6.2017 г. 10:31
08-2016-1015-08-118Открита процедураВъзложена9.9.2016 г. 13:24
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати, необходими за нормалното протичане на работния процес в ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества в Техническите спецификации към поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.11.2016 г. 17:00
Променено: 27.1.2017 г. 10:25
08-2016-1015-08-77Открита процедураВъзложена18.7.2016 г. 14:17
“Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на
ТП на НОИ- Кърджали“
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на надеждна и сигурна дневна физическа охрана при нормална и екстремна обстановка чрез строг пропускателен режим и ред с цел недопускане на нерегламентирано проникване и защита от противоправни посегателства на помещенията и имуществото в административната сградата, в която се помещава (на основание договор за наем с ТО на НТС - Кърджали) ТП на НОИ – Кърджали. Осъществяването на охранителната дейност се извършва ежедневно, във всички работни дни на управлението, за времето от 07.00 часа до 19.00 часа. Дневната физическа охрана се извършва от двама охранители, всеки с работно време по шест часа дневно. За извършване на дейността, в ТП на НОИ- Кърджали е обособено самостоятелно помещение за охранителен пост, което се намира на партерния етаж на високото тяло на сградата с осигурена телефонна свързаност и система за видеонаблюдение. През почивните и празнични дни и в работните дни след 19.00 ч. сградата се охранява със сигнално-охранителна техника.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.8.2016 г. 17:00
Променено: 31.10.2016 г. 11:17
08-2016-1015-08-76Публично състезаниеВъзложена23.6.2016 г. 14:32
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на ново и качествено офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирано по видове, количество и технически характеристики в техническите спецификации към поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.8.2016 г. 17:00
Променено: 25.10.2016 г. 8:27
08-2016-1015-08-75Събиране на оферти с обяваВъзложена6.6.2016 г. 15:51
„Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в ТП на НОИ - Кърджали”
Настоящата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП е за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на архивни и работни помещения в ТП на НОИ – Кърджали. Подлежащите на обработка площи са в приблизителен размер от 1739,80 кв.м. и се намират в административната сграда на ТП на НОИ-Кърджали.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.6.2016 г. 17:00
Променено: 19.8.2016 г. 10:39
08-2016-1015-08-64Открита процедураВъзложена3.6.2016 г. 15:26
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ-Кърджали по обособени позиции”
“Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали, по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на офис материали, съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на хартиени материали, съгласно Приложение №2”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.7.2016 г. 17:00
Променено: 27.10.2016 г. 11:01
08-2016-1015-08-34Открита процедураВъзложена10.3.2016 г. 13:12
„Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ-Кърджали”
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на абонаментна поддръжка, с включен ремонт и резервни части на климатици и климатични инсталации на ТП на НОИ - Кърджали, индивидуализирани в Техническите спецификации към настоящата документация по марка, модел, мощност, тип на климатика и местонахождение, в съответствие с изискванията на Възложителя, технологичните изисквания и инструкциите за експлоатация, установени от производителя на съответните устройства и нормативната уредба в съответствие с посочения предмет.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.5.2016 г. 17:00
Променено: 15.7.2016 г. 13:39
08-2016-1015-08-25Открита процедураВъзложена16.2.2016 г. 15:20
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в административната сграда и прилежащи площи на ТП на НОИ – Кърджали”
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на ежедневно и периодично почистване на административната сграда, в която се помещава (на основание договор за наем с ТО на НТС - Кърджали) ТП на НОИ – Кърджали, както и извършване на ежедневни услуги, изразяващи се във вземане на кореспонденцията на ТП на НОИ – Кърджали от Областна пощенска станция – Кърджали и доставката ѝ до сградата на ТП на НОИ - Кърджали, при условия и ред, описани в документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.4.2016 г. 17:00
Променено: 9.6.2016 г. 15:10
08-2016-1015-08-82Открита процедураВъзложена6.1.2016 г. 9:50
„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали“
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на абонаментна поддръжка, сервизно обслужване и доставка на резервни части за офис техниката на териториалното поделение на Националния осигурителен институт - Кърджали, индивидуализирана по вид, марка и модел, количество и местонахождение в т.II от Техническите спецификации, в съответствие с изискванията на Възложителя, технологичните изисквания и инструкциите за експлоатация, установени от производителя на съответните устройства и нормативната уредба в съответствие с посочения предмет.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.3.2016 г. 17:00
Променено: 9.6.2016 г. 15:11