Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
08-2020-Ц1015-08-31Събиране на оферти с обяваВъзложена27.5.2020 г. 9:53
„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на стротелство”
С цел спазване на относимите нормативни изисквания, качествена реализация и контрол при изпълнението на инженерингова поръчка обявена под номер 00145-2020-0022 в Агенцията за обществени поръчки. Настоящата обществена поръчка е за избор на консултант, който да изпълни всички дейности, свързани с дейността на строителния надзор и инвеститорски контрол по смисъла на ЗУТ в процеса на строително-монтажните работи (СМР).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.6.2020 г. 17:00
Променено: 22.7.2020 г. 11:21
08-2020-Ц1015-08-24Публично състезаниеВъзложена19.5.2020 г. 8:52
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации”
Настоящата обществена поръчка е за поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи на климатиците на ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирани по марка, модел, мощност, тип и местонахождение в Техническите спецификации, в съответствие с изискванията на Възложителя, технологичните изисквания и инструкциите за експлоатация, установени от производителя на съответните устройства и нормативната уредба, касаеща посочения предмет.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.6.2020 г. 17:00
Променено: 25.9.2020 г. 16:47
08-2020-Ц1015-08-23Публично състезаниеПрекратена18.5.2020 г. 13:39
„Проектиране и изпълнение на СМР за осъществяване на оптична свързаност на административната сграда на адрес: гр. Кърджали, ул. „Раковска“ № 4 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали”
Основната цел на поръчката е осъществяване на оптична свързаност на новопридобита административна сграда в гр. Кърджали на ул. „Раковска“ № 4 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.6.2020 г. 17:00
Променено: 26.6.2020 г. 14:37
08-2020-Ц1007-08-39Договаряне без предварително обявлениеВъзложена15.5.2020 г. 10:24
„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води“
Предмета на настоящата обществена поръчка е доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда на ТП на НОИ - Кърджали, с адрес: гр. Кърджали, ул. "Раковска" № 4.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 23.6.2020 г. 8:33