Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
08-2019-1015-08-140Събиране на оферти с обяваПрекратена16.12.2019 г. 9:40
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с водогреен котел, работещ с дизелово гориво за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали“
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация (оборудвана с дизелов котел), собственост на НОИ, в нает за дейността на ТП на НОИ – Кърджали имот и осигуряване на резервни части и консумативи за водогреен котел и прилежащата отоплителната инсталация, при условия и ред, описани в документацията на поръчката, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.1.2020 г. 17:00
Променено: 13.1.2020 г. 9:47
08-2019-1015-08-123Публично състезаниеПрекратена20.11.2019 г. 16:20
„Проектиране и изпълнение на СМР за осъществяване на оптична свързаност на административна сграда на адрес: гр. Кърджали, ул. „Раковска“ № 4 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ  - Кърджали”
Основната цел на поръчката е осъществяване на оптична свързаност на новопридобита административна сграда в гр. Кърджали на ул. „Раковска“ № 4 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.1.2020 г. 17:00
Променено: 28.1.2020 г. 15:58
08-2019-1015-08-109Събиране на оферти с обяваПрекратена6.11.2019 г. 11:32
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с водогреен котел, работещ с дизелово гориво за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали”
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация (оборудвана с дизелов котел), собственост на НОИ, в нает за дейността на ТП на НОИ – Кърджали имот и осигуряване на резервни части и консумативи за водогреен котел и прилежащата отоплителната инсталация, при условия и ред, описани в документацията на поръчката, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.12.2019 г. 17:00
Променено: 11.12.2019 г. 14:42
08-2019-1015-08-104Открита процедураВъзложена29.10.2019 г. 11:54
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Кърджали и прилежащи площи”
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно, периодично и основно почистване на помещенията в административните сгради и прилежащи площи, собствени и наети от ТП на НОИ – Кърджали. Услугата следва да се извършва най - малко от двама служители с нужните компетентности, които да осъществяват дейността по почистване минимум по 3 часа дневно (всеки един от тях) в периода от 07:00 ч. до 19:00 ч. в работните дни в собствена административна сграда, гр. Кърджали, ул. Раковска № 4 и от 08:00 ч. до 17:00 ч. в наета административна сграда, гр. Кърджали, ул. Булаир № 35. Общата квадратура на двете сгради е 1 574,34 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.1.2020 г. 17:00
Променено: 30.4.2020 г. 11:28
08-2019-1007-08-162Директно възлаганеВъзложена20.9.2019 г. 16:01
Изготвяне от външно лице на технически спецификации за обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на СМР за осъществяване на оптична свързаност на административна сграда на адрес: гр. Кърджали, ул. „Раковска“ № 4 с Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали“
Предмет на настоящото директно възлагане е възлагане на външно лице изготвянето на технически спецификации за обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на СМР за осъществяване на оптична свързаност на административна сграда на адрес: гр. Кърджали, ул. „Раковска“ № 4 с Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.10.2019 г. 17:00
Променено: 23.10.2019 г. 11:14
08-2019-1015-08-82Открита процедураВъзложена17.9.2019 г. 8:19
„Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на  ТП на НОИ - Кърджали“
Обществената поръчка има за цел да осигури доставка на нетна активна електроенергия ниско напрежение от изпълнител, координатор на  балансираща група за обект Административната сграда на ТП на НОИ – Кърджали по свободно договорени цени, както и осигуряване на услуга по: прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици от координатор на балансираща група; подаването им към Енергийния Системен Оператор (ЕСО) ЕАД и коригиране при необходимост; отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие на свободния пазар за електроенергия от страна на Възложителя.

Мястото за изпълнение на поръчката е административната сграда на ТП на НОИ – Кърджали с адрес: гр. Кърджали, ул. „Раковска“ № 4.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.11.2019 г. 17:00
Променено: 17.1.2020 г. 11:08
08-2019-1015-08-65Открита процедураВъзложена19.6.2019 г. 9:01
„Осигуряване охрана в сградите на НОИ, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на сигнално-охранителна дейност, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Предоставяне на услуги по невъоръжена физическа охрана на сгради на ТП на НОИ – Кърджали, Обособена позиция № 2: Предоставяне на услуги по охрана със СОТ на сгради на ТП на НОИ – Кърджали“
Обособена позиция № 1 е за осигуряване на надеждна и сигурна дневна физическа охрана при нормална и екстремна обстановка чрез строг пропускателен режим и ред с цел недопускане на нерегламентирано проникване и защита от противоправни посегателства на помещенията и имуществото в административната сградата, в която се помещава ТП на НОИ – Кърджали.
Обособена позиция № 2 е за осигуряване на услуги по охрана със сигнално-охранителни известителни системи /СОИС/ на помещения в административната сграда, в която се помещава ТП на НОИ – Кърджали.
И двете позиции са за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора, но не по-късно от 01.01.2020г
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.8.2019 г. 17:00
Променено: 28.10.2019 г. 11:04