Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
08-2018-1015-08-108Публично състезаниеВъзложена5.9.2018 г. 11:38
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ - Кърджали“
Настоящата обществена поръчка е с цел доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Кърджали, предвидено да се изпълнява, по видове, мощности, начин на монтаж и брой на техниката съгласно техническата спецификация от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2018 г. 17:00
Променено: 30.11.2018 г. 15:04
08-2018-1015-08-58Публично състезаниеВъзложена23.7.2018 г. 14:08
„Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ - Кърджали“
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати, необходими за нормалното протичане на работния процес в ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества в Техническите спецификации към поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.9.2018 г. 17:00
Променено: 20.11.2018 г. 11:39
08-2018-1015-08-74Публично състезаниеПрекратена13.6.2018 г. 10:33
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ - Кърджали“
Настоящата обществена поръчка е с цел доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Кърджали, предвидено да се изпълнява, по видове, мощности, начин на монтаж и брой на техниката съгласно техническата спецификация от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.7.2018 г. 17:00
Променено: 18.9.2018 г. 11:25
08-2018-1015-08-49Събиране на оферти с обяваВъзложена25.4.2018 г. 14:49
„Изграждане на система за управление на потока от клиенти в приемни на ТП на НОИ - Кърджали“
Предмет на настоящата обществена поръчка включва изграждането на система за управление на потока от клиенти в приемните на ТП на НОИ – Кърджали.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.7.2018 г. 17:00
Променено: 23.8.2018 г. 15:01
08-2018-1015-08-48Събиране на оферти с обяваВъзложена25.4.2018 г. 14:47
„Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сградата на ТП на НОИ - Кърджали“
Настоящата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП е за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на архивни и работни помещения в ТП на НОИ – Кърджали. Подлежащите на обработка площи са в приблизителен размер от 2000 кв.м. и се намират в административната сграда на ТП на НОИ-Кърджали.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.5.2018 г. 17:00
Променено: 26.7.2018 г. 16:49
08-2018-1015-08-24Открита процедураВъзложена3.4.2018 г. 15:02
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Кърджали по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на  НОИ – Кърджали, Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Кърджали включени в списъка по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП“
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ – Кърджали, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.6.2018 г. 17:00
Променено: 24.10.2018 г. 10:43
08-2018-1015-08-23Публично състезаниеВъзложена3.4.2018 г. 14:58
„Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Кърджали, включително осигуряване на резервни части и консумативи“
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на абонаментна поддръжка, включително осигуряване на резервни части и консумативи на климатиците на ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирани по марка, модел, мощност, тип и местонахождение в т. II на Техническите спецификации, в съответствие с изискванията на Възложителя, технологичните изисквания и инструкциите за експлоатация, установени от производителя на съответните устройства и нормативната уредба в съответствие с посочения предмет.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.5.2018 г. 17:00
Променено: 25.9.2018 г. 16:37
08-2018-1015-08-22Публично състезаниеПрекратена6.3.2018 г. 11:59
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ - Кърджали“
Настоящата обществена поръчка е с цел  доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Кърджали, предвидено да се изпълнява, по видове, мощности, начин на монтаж и брой на техниката съгласно  техническата спецификация от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.5.2018 г. 17:00
Променено: 4.6.2018 г. 16:04
08-2018-1015-08-20Открита процедураВъзложена6.3.2018 г. 11:35
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сграда на ТП на НОИ – Кърджали и прилежащи площи“
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно и периодично почистване на помещенията в административната сграда и прилежащите площи на ТП на НОИ - Кърджали за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца. Услугата следва да се извършва най-малко от двама служители с нужните компетентности, които да осъществяват дейността по почистване минимум по 3 часа дневно (всеки един от тях) в периода от 15,30 ч. до 18,30 ч. в работните дни. Сградата се състои от пет етажа, като ТП на НОИ - Кърджали ползва I, III, IV и V и външен двор с обща квадратура - 2118,20 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.4.2018 г. 17:00
Променено: 27.6.2018 г. 10:33
08-2018-1015-08-19Публично състезаниеВъзложена6.3.2018 г. 11:33
„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за ТП на НОИ -Кърджали “
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на абонаментна поддръжка, провеждане на периодична профилактика, сервизно обслужване и доставка на резервни части за офис техниката на териториалното поделение на Националния осигурителен институт - Кърджали, включваща извънгаранционно поддържане и сервиз на офис техниката на ТП на НОИ - Кърджали, в съответствие с изискванията на Възложителя, технологичните изисквания и инструкциите за експлоатация, установени от производителя на съответните устройства и нормативната уредба, индивидуализирана по вид, марка и модел, количество и местонахождение  в т.II от Техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.4.2018 г. 17:00
Променено: 22.6.2018 г. 16:31