Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
08-2020-Ц1015-08-31Събиране на оферти с обяваВъзложена27.5.2020 г. 9:53
„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на стротелство”
С цел спазване на относимите нормативни изисквания, качествена реализация и контрол при изпълнението на инженерингова поръчка обявена под номер 00145-2020-0022 в Агенцията за обществени поръчки. Настоящата обществена поръчка е за избор на консултант, който да изпълни всички дейности, свързани с дейността на строителния надзор и инвеститорски контрол по смисъла на ЗУТ в процеса на строително-монтажните работи (СМР).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.6.2020 г. 17:00
Променено: 22.7.2020 г. 11:21
08-2020-Ц1015-08-24Публично състезаниеВъзложена19.5.2020 г. 8:52
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации”
Настоящата обществена поръчка е за поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи на климатиците на ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирани по марка, модел, мощност, тип и местонахождение в Техническите спецификации, в съответствие с изискванията на Възложителя, технологичните изисквания и инструкциите за експлоатация, установени от производителя на съответните устройства и нормативната уредба, касаеща посочения предмет.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.6.2020 г. 17:00
Променено: 25.9.2020 г. 16:47
08-2020-Ц1015-08-23Публично състезаниеПрекратена18.5.2020 г. 13:39
„Проектиране и изпълнение на СМР за осъществяване на оптична свързаност на административната сграда на адрес: гр. Кърджали, ул. „Раковска“ № 4 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали”
Основната цел на поръчката е осъществяване на оптична свързаност на новопридобита административна сграда в гр. Кърджали на ул. „Раковска“ № 4 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.6.2020 г. 17:00
Променено: 26.6.2020 г. 14:37
08-2020-Ц1007-08-39Договаряне без предварително обявлениеВъзложена15.5.2020 г. 10:24
„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води“
Предмета на настоящата обществена поръчка е доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда на ТП на НОИ - Кърджали, с адрес: гр. Кърджали, ул. "Раковска" № 4.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 23.6.2020 г. 8:33
08-2019-1015-08-140Събиране на оферти с обяваПрекратена16.12.2019 г. 9:40
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с водогреен котел, работещ с дизелово гориво за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали“
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация (оборудвана с дизелов котел), собственост на НОИ, в нает за дейността на ТП на НОИ – Кърджали имот и осигуряване на резервни части и консумативи за водогреен котел и прилежащата отоплителната инсталация, при условия и ред, описани в документацията на поръчката, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.1.2020 г. 17:00
Променено: 13.1.2020 г. 9:47
08-2019-1015-08-123Публично състезаниеПрекратена20.11.2019 г. 16:20
„Проектиране и изпълнение на СМР за осъществяване на оптична свързаност на административна сграда на адрес: гр. Кърджали, ул. „Раковска“ № 4 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ  - Кърджали”
Основната цел на поръчката е осъществяване на оптична свързаност на новопридобита административна сграда в гр. Кърджали на ул. „Раковска“ № 4 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.1.2020 г. 17:00
Променено: 28.1.2020 г. 15:58
08-2019-1015-08-109Събиране на оферти с обяваПрекратена6.11.2019 г. 11:32
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с водогреен котел, работещ с дизелово гориво за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали”
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация (оборудвана с дизелов котел), собственост на НОИ, в нает за дейността на ТП на НОИ – Кърджали имот и осигуряване на резервни части и консумативи за водогреен котел и прилежащата отоплителната инсталация, при условия и ред, описани в документацията на поръчката, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.12.2019 г. 17:00
Променено: 11.12.2019 г. 14:42
08-2019-1015-08-104Открита процедураВъзложена29.10.2019 г. 11:54
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Кърджали и прилежащи площи”
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно, периодично и основно почистване на помещенията в административните сгради и прилежащи площи, собствени и наети от ТП на НОИ – Кърджали. Услугата следва да се извършва най - малко от двама служители с нужните компетентности, които да осъществяват дейността по почистване минимум по 3 часа дневно (всеки един от тях) в периода от 07:00 ч. до 19:00 ч. в работните дни в собствена административна сграда, гр. Кърджали, ул. Раковска № 4 и от 08:00 ч. до 17:00 ч. в наета административна сграда, гр. Кърджали, ул. Булаир № 35. Общата квадратура на двете сгради е 1 574,34 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.1.2020 г. 17:00
Променено: 30.4.2020 г. 11:28
08-2019-1007-08-162Директно възлаганеВъзложена20.9.2019 г. 16:01
Изготвяне от външно лице на технически спецификации за обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на СМР за осъществяване на оптична свързаност на административна сграда на адрес: гр. Кърджали, ул. „Раковска“ № 4 с Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали“
Предмет на настоящото директно възлагане е възлагане на външно лице изготвянето на технически спецификации за обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на СМР за осъществяване на оптична свързаност на административна сграда на адрес: гр. Кърджали, ул. „Раковска“ № 4 с Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.10.2019 г. 17:00
Променено: 23.10.2019 г. 11:14
08-2019-1015-08-82Открита процедураВъзложена17.9.2019 г. 8:19
„Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на  ТП на НОИ - Кърджали“
Обществената поръчка има за цел да осигури доставка на нетна активна електроенергия ниско напрежение от изпълнител, координатор на  балансираща група за обект Административната сграда на ТП на НОИ – Кърджали по свободно договорени цени, както и осигуряване на услуга по: прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици от координатор на балансираща група; подаването им към Енергийния Системен Оператор (ЕСО) ЕАД и коригиране при необходимост; отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие на свободния пазар за електроенергия от страна на Възложителя.

Мястото за изпълнение на поръчката е административната сграда на ТП на НОИ – Кърджали с адрес: гр. Кърджали, ул. „Раковска“ № 4.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.11.2019 г. 17:00
Променено: 17.1.2020 г. 11:08
08-2019-1015-08-65Открита процедураВъзложена19.6.2019 г. 9:01
„Осигуряване охрана в сградите на НОИ, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на сигнално-охранителна дейност, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Предоставяне на услуги по невъоръжена физическа охрана на сгради на ТП на НОИ – Кърджали, Обособена позиция № 2: Предоставяне на услуги по охрана със СОТ на сгради на ТП на НОИ – Кърджали“
Обособена позиция № 1 е за осигуряване на надеждна и сигурна дневна физическа охрана при нормална и екстремна обстановка чрез строг пропускателен режим и ред с цел недопускане на нерегламентирано проникване и защита от противоправни посегателства на помещенията и имуществото в административната сградата, в която се помещава ТП на НОИ – Кърджали.
Обособена позиция № 2 е за осигуряване на услуги по охрана със сигнално-охранителни известителни системи /СОИС/ на помещения в административната сграда, в която се помещава ТП на НОИ – Кърджали.
И двете позиции са за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора, но не по-късно от 01.01.2020г
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.8.2019 г. 17:00
Променено: 28.10.2019 г. 11:04
08-2018-1015-08-108Публично състезаниеВъзложена5.9.2018 г. 11:38
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ - Кърджали“
Настоящата обществена поръчка е с цел доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Кърджали, предвидено да се изпълнява, по видове, мощности, начин на монтаж и брой на техниката съгласно техническата спецификация от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2018 г. 17:00
Променено: 30.11.2018 г. 15:04
08-2018-1015-08-58Публично състезаниеВъзложена23.7.2018 г. 14:08
„Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ - Кърджали“
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати, необходими за нормалното протичане на работния процес в ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества в Техническите спецификации към поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.9.2018 г. 17:00
Променено: 20.11.2018 г. 11:39
08-2018-1015-08-74Публично състезаниеПрекратена13.6.2018 г. 10:33
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ - Кърджали“
Настоящата обществена поръчка е с цел доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Кърджали, предвидено да се изпълнява, по видове, мощности, начин на монтаж и брой на техниката съгласно техническата спецификация от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.7.2018 г. 17:00
Променено: 18.9.2018 г. 11:25
08-2018-1015-08-49Събиране на оферти с обяваВъзложена25.4.2018 г. 14:49
„Изграждане на система за управление на потока от клиенти в приемни на ТП на НОИ - Кърджали“
Предмет на настоящата обществена поръчка включва изграждането на система за управление на потока от клиенти в приемните на ТП на НОИ – Кърджали.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.7.2018 г. 17:00
Променено: 23.8.2018 г. 15:01
08-2018-1015-08-48Събиране на оферти с обяваВъзложена25.4.2018 г. 14:47
„Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сградата на ТП на НОИ - Кърджали“
Настоящата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП е за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на архивни и работни помещения в ТП на НОИ – Кърджали. Подлежащите на обработка площи са в приблизителен размер от 2000 кв.м. и се намират в административната сграда на ТП на НОИ-Кърджали.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.5.2018 г. 17:00
Променено: 26.7.2018 г. 16:49
08-2018-1015-08-24Открита процедураВъзложена3.4.2018 г. 15:02
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Кърджали по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на  НОИ – Кърджали, Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Кърджали включени в списъка по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП“
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ – Кърджали, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.6.2018 г. 17:00
Променено: 24.10.2018 г. 10:43
08-2018-1015-08-23Публично състезаниеВъзложена3.4.2018 г. 14:58
„Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Кърджали, включително осигуряване на резервни части и консумативи“
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на абонаментна поддръжка, включително осигуряване на резервни части и консумативи на климатиците на ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирани по марка, модел, мощност, тип и местонахождение в т. II на Техническите спецификации, в съответствие с изискванията на Възложителя, технологичните изисквания и инструкциите за експлоатация, установени от производителя на съответните устройства и нормативната уредба в съответствие с посочения предмет.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.5.2018 г. 17:00
Променено: 25.9.2018 г. 16:37
08-2018-1015-08-22Публично състезаниеПрекратена6.3.2018 г. 11:59
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ - Кърджали“
Настоящата обществена поръчка е с цел  доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Кърджали, предвидено да се изпълнява, по видове, мощности, начин на монтаж и брой на техниката съгласно  техническата спецификация от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.5.2018 г. 17:00
Променено: 4.6.2018 г. 16:04
08-2018-1015-08-20Открита процедураВъзложена6.3.2018 г. 11:35
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сграда на ТП на НОИ – Кърджали и прилежащи площи“
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно и периодично почистване на помещенията в административната сграда и прилежащите площи на ТП на НОИ - Кърджали за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца. Услугата следва да се извършва най-малко от двама служители с нужните компетентности, които да осъществяват дейността по почистване минимум по 3 часа дневно (всеки един от тях) в периода от 15,30 ч. до 18,30 ч. в работните дни. Сградата се състои от пет етажа, като ТП на НОИ - Кърджали ползва I, III, IV и V и външен двор с обща квадратура - 2118,20 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.4.2018 г. 17:00
Променено: 27.6.2018 г. 10:33
08-2018-1015-08-19Публично състезаниеВъзложена6.3.2018 г. 11:33
„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за ТП на НОИ -Кърджали “
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на абонаментна поддръжка, провеждане на периодична профилактика, сервизно обслужване и доставка на резервни части за офис техниката на териториалното поделение на Националния осигурителен институт - Кърджали, включваща извънгаранционно поддържане и сервиз на офис техниката на ТП на НОИ - Кърджали, в съответствие с изискванията на Възложителя, технологичните изисквания и инструкциите за експлоатация, установени от производителя на съответните устройства и нормативната уредба, индивидуализирана по вид, марка и модел, количество и местонахождение  в т.II от Техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.4.2018 г. 17:00
Променено: 22.6.2018 г. 16:31
08-2017-1015-08-111Публично състезаниеВъзложена14.9.2017 г. 8:53
„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали“
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на ново и качествено офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирано по видове, количество и технически характеристики в техническите спецификации към поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2017 г. 17:00
Променено: 21.11.2017 г. 16:41
08-2017-1015-08-94Публично състезаниеВъзложена7.8.2017 г. 10:37
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати, необходими за нормалното протичане на работния процес в ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества в Техническите спецификации към поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2017 г. 17:00
Променено: 13.12.2017 г. 15:16
08-2017-1015-08-76Публично състезаниеПрекратена5.7.2017 г. 10:43
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на ново и качествено офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирано по видове, количество и технически характеристики в техническите спецификации към поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.9.2017 г. 17:00
Променено: 7.9.2017 г. 9:17
08-2017-1015-08-47Събиране на оферти с обяваВъзложена11.5.2017 г. 11:25
„Отпечатване и доставка на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали“
Предмет на настоящата обществена поръчка включва отпечатването и доставката на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирани по формат, вид хартия и прогнозни количества в Техническите спецификации към документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.7.2017 г. 17:00
Променено: 23.8.2017 г. 11:45
08-2017-1015-08-48Открита процедураВъзложена3.5.2017 г. 11:19
„Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали, по обособени позиции.“
„Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Предоставяне на услуги по невъоръжена физическа охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали; Обособена позиция № 2: Предоставяне на услуги по охрана със СОТ на имоти за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.7.2017 г. 17:00
Променено: 5.10.2017 г. 11:18
08-2016-1015-08-158Открита процедураВъзложена27.12.2016 г. 9:23
Предоставяне на услуги по почистване на помещенията в административната сграда и прилежащи площи на ТП на НОИ - Кърджали
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно и периодично почистване на помещенията в административната сграда и прилежащите площи на ТП на НОИ – Кърджали за срок от 12 /дванадесет/ месеца. Услугата следва да се извършва най-малко от двама служители с нужните компетентности, които да осъществяват дейността по почистване минимум по 3 часа дневно /всеки един от тях/ в периода от 15,30 ч. до 18,30 ч. в работните дни.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.3.2017 г. 17:00
Променено: 22.6.2017 г. 10:31
08-2016-1015-08-118Открита процедураВъзложена9.9.2016 г. 13:24
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати, необходими за нормалното протичане на работния процес в ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества в Техническите спецификации към поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.11.2016 г. 17:00
Променено: 27.1.2017 г. 10:25
08-2016-1015-08-77Открита процедураВъзложена18.7.2016 г. 14:17
“Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на
ТП на НОИ- Кърджали“
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на надеждна и сигурна дневна физическа охрана при нормална и екстремна обстановка чрез строг пропускателен режим и ред с цел недопускане на нерегламентирано проникване и защита от противоправни посегателства на помещенията и имуществото в административната сградата, в която се помещава (на основание договор за наем с ТО на НТС - Кърджали) ТП на НОИ – Кърджали. Осъществяването на охранителната дейност се извършва ежедневно, във всички работни дни на управлението, за времето от 07.00 часа до 19.00 часа. Дневната физическа охрана се извършва от двама охранители, всеки с работно време по шест часа дневно. За извършване на дейността, в ТП на НОИ- Кърджали е обособено самостоятелно помещение за охранителен пост, което се намира на партерния етаж на високото тяло на сградата с осигурена телефонна свързаност и система за видеонаблюдение. През почивните и празнични дни и в работните дни след 19.00 ч. сградата се охранява със сигнално-охранителна техника.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.8.2016 г. 17:00
Променено: 31.10.2016 г. 11:17
08-2016-1015-08-76Публично състезаниеВъзложена23.6.2016 г. 14:32
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на ново и качествено офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирано по видове, количество и технически характеристики в техническите спецификации към поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.8.2016 г. 17:00
Променено: 25.10.2016 г. 8:27
1 - 30Напред