Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
12-2014-172Открита процедура по ЗОПВъзложена27.11.2014 г. 14:03
“Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Пазарджик” – за административната сграда на ТП на НОИ – Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф”№ 15А”
Решение № 7 от 04.12.2014 г. на директора на ТП на НОИ - Пазарджик е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ- Пазарджик”- за административната сграда на ТП на НОИ- Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” №15А”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16.30 ч. на 05.01.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 05.01.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 06.01.2014 г. в 11.00 часа в сградата на ТП на НОИ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15 А, ет. 2, стая 7. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2014-0262
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.1.2015 г. 16:30
Променено: 27.2.2015 г. 14:43
12-2014-130Публична покана по ЗОПВъзложена10.10.2014 г. 13:38
„Изпълнение на строителен надзор и инвеститорски контрол при преустройство и ремонт на административната сграда на ТП на НОИ - Пазарджик, ул. “Екзарх Йосиф” № 15а-високо тяло“
ТП на НОИ - Пазарджик възлага обществена поръчка, чрез публична покана съгласно чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма "а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Изпълнение на строителен надзор и инвеститорски контрол при преустройство и ремонт на административната сграда на ТП на НОИ - Пазарджик, ул. “Екзарх Йосиф” № 15а-високо тяло“. Срокът за получаване на офертите е до 16:30 часа на 24.10.2014 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 24.10.2014 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2014 г. 16:30
Променено: 15.12.2014 г. 12:12