Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
12-2017-1015-12-219Публично състезаниеВъзложена20.10.2017 г. 13:31
"Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ – Пазарджик"
Цел на настоящата поръчка е да бъде избран изпълнител, който да осъществява периодични доставки на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, собственост на ТП на НОИ – Пазарджик. Консумативите, включени в обхвата на поръчката са описани в Приложение № 1 от Техническите спецификации по модел, тип консуматив, прогнозни количества със съответни продуктови номера и изисквани минимални капацитети (брой копия). Възложителят си запазва правото в процеса на изпълнение на договора, да заявява периодично, според моментните си потребности необходимите количества от съответните видове, които ще се заплащат по предложените в офертата на избрания за Изпълнител единични цени до изчерпване на сумата по договора или за срок от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на влизане в сила на същия. Максималната прогнозна стойност на настоящата поръчка е до 22 000.00 (двадесет и две хиляди) лева без ДДС за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.11.2017 г. 17:00
Променено: 13.2.2018 г. 15:01
12-2017-1015-12-179Публично състезаниеВъзложена25.9.2017 г. 12:18
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Пазарджик"
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на ново и качествено офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Пазарджик, индивидуализирано по видове, количества, размери и технически характеристики в раздел II от Техническите спецификации, към документацията за обществената поръчка и сглобяване на същото.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.10.2017 г. 17:00
Променено: 2.1.2018 г. 16:11
12-2017-1015-12-177Открита процедураВъзложена7.9.2017 г. 15:45
"Осигуряване на ежедневна физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника за административните сгради на ТП на НОИ – Пазарджик"
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на ежедневна физическа охрана на обособено работно място в приемната на ТП на НОИ – Пазарджик, находяща се на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №15 А (ниско тяло) и охрана със сигнално-охранителна техника за административните сгради на ТП на НОИ – Пазарджик, находящи се на адрес: гр. Пазарджик ул. „Екзарх Йосиф” №15А (високо и ниско тяло), ул. „Втори януари” №10, ул. „Константин Величков“ №20 и ИРМ гр. Велинград с адрес: гр. Велинград, бул. „Александър Стамболийски” №7.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.11.2017 г. 17:00
Променено: 19.12.2017 г. 11:39
12-2017-1015-12-120Открита процедураВъзложена6.6.2017 г. 9:42
"Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, избор на координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на ТП на НОИ – Пазарджик" по обособени позиции:
Обособена позиция №1: "Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, избор на координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за административните сгради на ТП на НОИ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15А (високо и ниско тяло) и ул. "Втори януари" №10"
Обособена позиция №2: "Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, избор на координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за административната сграда на ТП на НОИ – Пазарджик, ИРМ – Велинград, гр. Велинград, бл. "Иглика", вх. Б"
Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение за обекти на ТП на НОИ – Пазарджик (с административни адреси: гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф“ № 15А (високо и ниско тяло) и ул. „Втори януари“ № 10 и гр. Велинград, бл. „Иглика“ вх. Б) по свободно договорени цени, както и осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици от координатор на балансираща група, подаването им към ЕСО ЕАД и коригиране при необходимост; отговорност за балансиране на всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.7.2017 г. 17:00
Променено: 20.10.2017 г. 10:46
12-2017-1007-12-78Директно възлаганеВъзложена31.5.2017 г. 16:18
Изготвяне на технически спецификации за обществена поръчка с предмет "Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, избор на координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на ТП на НОИ – Пазардик"
Предмет на настоящото директно възлагане е възлагане на външен експерт изготвянето на технически спецификации и за обществена поръчка с предмет "Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, избор на координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на ТП на НОИ – Пазардик"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 31.5.2017 г. 17:06
12-2017-1015-12-103Открита процедураВъзложена4.5.2017 г. 15:54
"Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ – Пазарджик"
Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за принтери, мултифункционални устройства, копирни устройства, скенери, факс апарати, UPS и др., собственост на възложителя ползвани от ТП на НОИ – Пазарджик. Местонахождението, броя и вида на устройствата, предмет на обществената поръчка е указано в Приложение №1 от Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.7.2017 г. 17:00
Променено: 14.9.2017 г. 12:06
12-2017-1015-12-101Публично състезаниеВъзложена4.5.2017 г. 15:49
"Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в административните сгради на ТП на НОИ – Пазарджик, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за 12 (дванадесет) месеца с предмет: "Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в административните сгради на ТП на НОИ – Пазарджик, включително осигуряване на резервни части и консумативи". Услугите обхващат абонаментна поддръжка и ремонт на 21 броя климатици, подробно описани по марка, модел, мощност и местонахождение в Приложение №1 към техническите спецификации от документацията за участие. Изпълнителят извършва услугите със собствени персонал, транспорт и техника, резервни части, материали и консумативи при спазване на условията, изискванията и обема посочени в техническите спецификации от документацията за участие. Климатиците са монтирани в сградите на ТП на НОИ - Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" № 15А(високо и ниско тяло) и ул. "Втори януари" № 10.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.6.2017 г. 17:00
Променено: 23.8.2017 г. 17:04
12-2017-1015-12-100Пряко договарянеВъзложена4.5.2017 г. 14:36
"Предоставяне на В и К услуги за ТП на НОИ – Пазарджик, ИРМ – Велинград"
Предмета на обществената поръчка включва доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на води за административната сграда на ТП на НОИ – Пазарджик, ИРМ-Велинград, бул. "Александър Стамболийски" №7
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 16.1.2018 г. 12:20
12-2017-1015-12-99Пряко договарянеВъзложена4.5.2017 г. 14:31
"Предоставяне на В и К услуги за ТП на НОИ – Пазарджик"
Предмета на обществената поръчка включва доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на води за административните сгради на ТП на НОИ - Пазарджик в гр. Пазарджик.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 16.6.2017 г. 13:29
12-2017-1015-12-74Публично състезаниеВъзложена12.4.2017 г. 11:18
"Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Пазарджик и прилежащи площи"
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за 24 (двадесет и четири) месеца с предмет: "Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Пазарджик и прилежащи площи". Услугите обхващат извършването на почистване (ежедневно и периодично) на работни, архивни и сервизни помещения в административните сгради на ТП на НОИ - Пазарджик и прилежащи площи за срок от две години. Изпълнителят извършва услугата със собствени персонал, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията, изискванията и обема посочени в техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.5.2017 г. 17:00
Променено: 31.7.2017 г. 13:20
12-2017-1015-12-69Пряко договарянеВъзложена27.3.2017 г. 13:49
"Доставка на природен газ за ТП на НОИ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15А"
Предмет на настоящата обществена поръчка е "Доставка на природен газ за ТП на НОИ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15А"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 29.5.2017 г. 11:14