Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
12-2019-1015-12-210Открита процедураВъзложена30.9.2019 г. 13:35
"Осигуряване на ежедневна физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника за административните сгради на ТП на НОИ - Пазарджик"
    Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневна физическа охрана в приемната на ТП на НОИ – Пазарджик, находяща се на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ №15А (ниско тяло) и охрана със сигнално-охранителна техника за административните сгради на ТП на НОИ – Пазарджик, находящи се на адрес: гр. Пазарджик ул. „Екзарх Йосиф“ №15А (високо и ниско тяло),  ул. „Втори януари” №10, ул. „Константин Величков“ №20 и ИРМ гр. Велинград с адрес: гр. Велинград, бул. „Александър Стамболийски“ №7.
Охранителната дейност следва да се осъществява при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), Наредба №8121з–610 от 11.06.2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност, Наредба №8121з–611 от 11.06.2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност, Закона за защита личните данни, както и вътрешноведомствените актове на Възложителя и изискванията, заложени в настоящата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.11.2019 г. 17:00
Променено: 9.1.2020 г. 13:38
12-2019-1007-12-108Директно възлаганеВъзложена6.8.2019 г. 9:54
"Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в административните сгради на ТП на НОИ - Пазарджик"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 6.8.2019 г. 9:54
12-2019-1007-12-89Директно възлаганеВъзложена18.6.2019 г. 14:38
"Доставка на устройство за унищожаване на документи за нуждите на ТП на НОИ - Пазарджик"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 17.7.2019 г. 12:33
12-2019-1015-12-122Открита процедураВъзложена7.6.2019 г. 10:16
"Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансирана група за обекти на ТП на НОИ - Пазарджик по обособени позиции: Обособена позиция №1 - доставка на нетна електрическа енергия за административните сгради в град Пазарджик Обособена  позиция №2 - доставка на нетна електрическа енергия за сграда в град Велинград"
Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на нетна активна електроенергия ниско напрежение за обекти на ТП на НОИ – Пазарджик с административни адреси: гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф“ № 15А (високо и ниско тяло) и ул. „Втори януари“ №10 и гр. Велинград, бл. „Иглика“, вх.Б по свободно договорени цени, както и осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици от координатор на балансираща група, подаването им към ЕСО ЕАД и коригиране при необходимост; отговорност за балансиране на всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на възложителя. На изпълнителя на поръчката ще бъде възложено и администриране и заплащане на мрежовите услуги към оператора на електроразпределителната мрежа.
В предмета на обществената поръчка е включена доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с енергийния системен оператор (ЕСО), поемане на разходите за небаланси за обекти на ТП на НОИ – Пазарджик и плащане на всички използвани от крайния клиент услуги по обособени позиции, както следва:
• Обособена позиция №1 – доставка на нетна активна електрическа енергия за административните сгради в град Пазарджик,
• Обособена позиция №2 – доставка на нетна активна електрическа енергия за сграда в град Велинград.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.8.2019 г. 17:00
Променено: 27.5.2020 г. 17:00
12-2019-1015-12-121Публично състезаниеВъзложена7.6.2019 г. 10:11
"Доставка на система за видеонаблюдение за административните сгради на ТП на НОИ - Пазарджик"
Целта на настоящата обществена поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на система за видеонаблюдение, която да осигури двадесет и четири часово видеонаблюдение на административните сгради на ТП на НОИ – Пазарджик. Основните минимални изисквания към изграждането на системата за видеонаблюдение са подробно разписани в Техническите спецификации от документацията за участие в обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.7.2019 г. 17:00
Променено: 25.9.2019 г. 8:44
12-2019-1015-12-96Публично състезаниеВъзложена8.5.2019 г. 16:45
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Пазарджик"
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на ново и качествено офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Пазарджик, индивидуализирано по видове, количества, размери и технически характеристики в раздел II от Техническите спецификации от документацията за участие и сглобяване на същото. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.6.2019 г. 17:00
Променено: 25.9.2019 г. 8:45
12-2019-1015-12-71Открита процедураВъзложена10.4.2019 г. 11:09
"Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сградите на ТП на НОИ - Пазарджик и прилежащите площи"
Настоящата обществена поръчка се възлага с цел осигуряване на ежедневно и периодично почистване на помещения в административните сгради и прилежащите площи на ТП на НОИ – Пазарджик. Изпълнителят следва да извършва услугата със собствен персонал, препарати, консумативи и техника, при спазване на условията, изискванията и обема, посочени в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.6.2019 г. 17:00
Променено: 4.10.2019 г. 15:42