Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
12-2018-1015-12-186Публично състезаниеВъзложена26.10.2018 г. 17:04
„Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване – СОТ) и пожаро-известителна система на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №15А”, по обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване – СОТ на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №15А” и обособена позиция №2 „Изграждане на пожаро-известителна система на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №15А”
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване – СОТ) и пожаро-известителна система на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” № 15А”, по обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване – СОТ на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” № 15А” и обособена позиция №2 „Изграждане на пожаро-известителна система на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” № 15А”.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.12.2018 г. 17:00
Променено: 20.2.2019 г. 16:56
12-2018-1015-12-183Събиране на оферти с обяваПрекратена9.10.2018 г. 17:32
"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ - Пазарджик"
Дейностите по изпълнение на поръчката се изразяват в извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация по един път на шест месеца в рамките на период от 24 месеца от датата на сключване на договора, тоест два пъти годишно (общо 4 обработки за периода на договора).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.12.2018 г. 17:00
Променено: 14.12.2018 г. 17:05
12-2018-1015-12-167Публично състезаниеВъзложена27.8.2018 г. 17:10
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ – Пазарджик
Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел да се осигурят оптимални параметри на микроклимата в помещения на сгради на ТП на НОИ – Пазарджик, както и постигането на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите, ползващи услуги на НОИ. Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ – Пазарджик (седем броя), описани по местонахождение, мощност и начин на монтаж в техническите спецификации и в Приложение №1 към техническите спецификации. Максималната прогнозна стойност на настоящата поръчка е до 6600.00 (шест хиляди и шестстотин) лева без ДДС.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.9.2018 г. 17:00
Променено: 17.12.2018 г. 15:41
12-2018-1015-12-98Събиране на оферти с обяваВъзложена11.5.2018 г. 15:58
"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъп в административни сгради на ТП на НОИ - Пазарджик"
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъп в административни сгради на ТП на НОИ – Пазарджик“.
Системата има за цел да ограничи свободния достъп до административните помещения и помещенията с ограничен достъп. Преминаването следва да става само от служители, притежаващи валидна карта и от посетители, получили разрешение за преминаване. Системата трябва да може да се конфигурира от персонални компютри и да позволява последващо разширяване.
Всички четци и изпълнителни механизми да се управляват от контролери, които да бъдат мрежово (LAN) свързани с компютри, на които е инсталиран софтуер за конфигуриране, визуализиране, управление и генериране на справки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.6.2018 г. 17:00
Променено: 17.9.2018 г. 11:01
12-2018-1015-12-92Публично състезаниеВъзложена4.5.2018 г. 12:32
"Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за ТП на НОИ – Пазарджик"
Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за принтери, мултифункционални устройства, копирни устройства, скенери, факс апарати, UPS и др., собственост на Възложителя, ползвани от ТП на НОИ – Пазарджик. Местонахождението, броят и видът на устройствата, предмет на обществената поръчка е указано в Приложение №1 от Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.6.2018 г. 17:00
Променено: 13.9.2018 г. 13:36
12-2018-1015-12-93Публично състезаниеВъзложена4.5.2018 г. 9:15
"Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Пазарджик, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за 24 (двадесет и четири) месеца с предмет: "Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Пазарджик, включително осигуряване на резервни части и консумативи”. Услугите обхващат абонаментно поддържане и ремонт на 31 броя климатици описани по марка, модел, мощност, брой и местонахождение в Приложение №1 към техническите спецификации от документацията за участие. Изпълнителят извършва услугите със собствени персонал, транспорт и техника, резервни части, материали и консумативи при спазване на условията, изискванията и обема посочени в техническите спецификации от документацията за участие. Климатиците са монтирани в сградите на ТП на НОИ - Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15А(високо и ниско тяло – приемна) и ул. "Втори януари" №10.
Максималната прогнозна стойност на поръчката е 8400.00 (осем хиляди и четиристотин) лева без включен ДДС, от които за абонаментно и сервизно обслужване на климатичната техника до 2000.00 (две хиляди) лева без включен ДДС, а разликата до  8400.00 (осем хиляди и четиристотин ) лева без включен ДДС е предвидена за заплащане на вложени резервни части и консумативи при възникнали повреди.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.6.2018 г. 17:00
Променено: 5.9.2018 г. 11:36
12-2018-1015-12-76Публично състезаниеПрекратена10.4.2018 г. 10:25
"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ – Пазарджик"
Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел да се осигурят оптимални параметри на микроклимата в помещения на сгради на ТП на НОИ – Пазарджик, както и постигането на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите, ползващи услуги на НОИ.
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ – Пазарджик (седем броя), описани по местонахождение, мощност и начин на монтаж в техническите спецификации и в Приложение №1 към техническите спецификации.
Максималната прогнозна стойност на настоящата поръчка е до 6600.00 (шест хиляди и шестстотин) лева без ДДС.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.5.2018 г. 17:00
Променено: 29.5.2018 г. 16:27
12-2017-1015-12-281Публично състезаниеВъзложена3.1.2018 г. 9:39
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Пазарджик“, по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Пазарджик, съгласно Приложение №1;  Обособена позиция №2: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Пазарджик, съгласно Приложение №2”
Обособена позиция №1 включва в предмета си периодични доставки на канцеларски материали – франко склада на Възложителя, находящ се на адрес: гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15А, по видове и прогнозни количества, съгласно Технически спецификации – Приложение №1. Обособена позиция №2 включва в предмета си периодични доставки на канцеларски материали – франко склада на Възложителя, находящ се на адрес: гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф" №15А, по видове и прогнозни количества, съгласно Технически спецификации – Приложение №2. Предметът на поръчката по обособена позиция №2 представлява "запазена поръчка", съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.2.2018 г. 17:00
Променено: 27.6.2018 г. 17:10