Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
12-2015-1015-12-135Възложена15.12.2015 г. 11:57
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Пазарджик, ул."2-ри януари" №10"
“Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Пазарджик, ул. “2-ри януари” №10” по вид, количества и технически характеристики, съгласно Техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.1.2016 г. 16:30
Променено: 16.2.2017 г. 16:47
12-2015-1015-12-67Открита процедураВъзложена30.10.2015 г. 15:35
"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ-Пазарджик, по обособени позиции:  Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ-Пазарджик, съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ-Пазарджик, съгласно Приложение №2”
С Решение № 9 от 14.12.2015 г. на Директора на ТП на НОИ - Пазарджик е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ-Пазарджик, по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ-Пазарджик, съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ-Пазарджик, съгласно Приложение №2”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16.30 ч. на 28.01.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 28.01.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 29.01.2016 г. в 11.00 часа в сградата на ТП на НОИ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15 А, ет. 2, стая 8. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0248
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.1.2016 г. 16:30
Променено: 9.2.2017 г. 14:41
12-2015-1015-12-60Открита процедура по ЗОПВъзложена13.10.2015 г. 12:26
"Доставка на консумативи за принтерна, копирна и офис техника, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Пазарджик"
С Решение № 7 от 13.10.2015 г. на Директора на ТП на НОИ - Пазарджик е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи за принтерна, копирна и офис техника, необходими за административната дейност  на ТП на НОИ - Пазарджик”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16.30 ч. на 12.11.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 12.11.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 13.11.2015 г. в 11.00 часа в сградата на ТП на НОИ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15 А, ет. 2, стая 8. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0211.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2015 г. 16:30
Променено: 11.5.2016 г. 9:18
12-2015-1015-12-48Открита процедура по ЗОПВъзложена29.9.2015 г. 11:15
"Осигуряване на ежедневна физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника за административните сгради на ТП на НОИ-Пазарджик"
С Решение № 6 от 30.09.2015 г. на Директора на ТП на НОИ - Пазарджик е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на ежедневна физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника за административните сгради на ТП на НОИ - Пазарджик”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16.30 ч. на 29.10.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 29.10.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 30.10.2015 г. в 11.00 часа в сградата на ТП на НОИ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15 А, ет. 2, стая 13. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0199.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.10.2015 г. 16:30
Променено: 11.5.2016 г. 9:18
12-2015-1015-12-3Открита процедура по ЗОППрекратена13.8.2015 г. 9:50
"Доставка на консумативи за принтерна, копирна и офис техника, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Пазарджик"
С Решение № 4 от 14.08.2015 г. на Директора на ТП на НОИ - Пазарджик е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи за принтерна, копирна и офис техника, необходими за административната дейност на ТП на НОИ-Пазарджик". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16.30 ч. на 15.09.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 15.09.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 16.09.2015 г. в 11.00 часа в сградата на ТП на НОИ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15 А, ет. 2, стая 13. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0168
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.9.2015 г. 16:30
Променено: 11.9.2015 г. 16:15
12-2015-71Открита процедура по ЗОПВъзложена28.4.2015 г. 9:53
"Абонаментна поддръжка на климатична техника, включително осигуряване на резервни части и консумативи в ТП на НОИ - Пазарджик"
С Решение № 3 от 04.05.2015 г. на Директора на ТП на НОИ - Пазарджик е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Абонаментна поддръжка на климатична техника, включително осигуряване на резервни части и консумативи в ТП на НОИ – Пазарджик”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16.30 ч. на 03.06.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 03.06.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 04.06.2015 г. в 10.00 часа в сградата на ТП на НОИ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15 А, ет. 2, стая 13. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0080
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.6.2015 г. 16:30
Променено: 12.8.2015 г. 16:30
12-2015-69Открита процедура по ЗОПВъзложена28.4.2015 г. 9:51
"Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ - Пазарджик"
С Решение № 2 от 30.04.2015 г. на Директора на ТП на НОИ - Пазарджик е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ – Пазарджик“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16.30 ч. на 29.05.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 29.05.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 01.06.2015 г. в 11.00 часа в сградата на ТП на НОИ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15 А, ет. 2, стая 13. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0076

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.5.2015 г. 16:30
Променено: 12.8.2015 г. 16:31
12-2015-43Открита процедура по ЗОПВъзложена7.4.2015 г. 15:36
"Комплексно почистване на административните сгради на ТП на НОИ - Пазарджик"
С Решение № 1 от 21.04.2015 г. на директора на ТП на НОИ - Пазарджик е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексно почистване на административните сгради на ТП на НОИ - Пазарджик”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16.30 ч. на 15.05.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 15.05.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 18.05.2015 г. в 11.00 часа в сградата на ТП на НОИ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15 А, ет. 2, стая 13. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0062
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 12.8.2015 г. 16:34