Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
12-2016-1015-12-116Събиране на оферти с обяваВъзложена29.6.2016 г. 14:16
"Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в административните сгради на ТП на НОИ-Пазарджик"
С Обява № 1026-12-3 от 01.12.2016 г. на Директора на ТП на НОИ-Пазарджик за събиране на оферти с обява е открито възлагането на обществена поръчка с предмет: „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в административните сгради на ТП на НОИ - Пазарджик”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на офертите е до 17.00 часа на 09.12.2016г. Срокът на валидност на офертите е до 17.00 часа на 09.03.2017г. Офертите ще бъдат отворени на 12.12.2016 г. в 14.00 часа в сградата на ТП на НОИ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15 А, ет. 2, стая 13. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отварянето на офертите.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.12.2016 г. 17:00
Променено: 9.2.2017 г. 12:00
12-2016-1015-12-79Открита процедураВъзложена13.4.2016 г. 8:58
"Абонаментна поддръжка на климатична техника, включително осигуряване на резервни части и консумативи в ТП на НОИ- Пазарджик"
Решение № 3 от 14.04.2016 г. на Директора на ТП на НОИ - Пазарджик е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментна поддръжка на климатична техника, включително осигуряване на резервни части и консумативи в ТП на НОИ - Пазарджик”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 17.00 ч. на 06.06.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 06.06.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 07.06.2015 г. в 11.00 часа в сградата на ТП на НОИ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15 А, ет. 2, стая 8. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0084
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.6.2016 г. 17:00
Променено: 9.2.2017 г. 12:02
12-2016-1015-12-74Открита процедураВъзложена8.4.2016 г. 15:53
"Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ - Пазарджик"
Решение № 2 от 11.04.2016 г. на Директора на ТП на НОИ - Пазарджик е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ – Пазарджик“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 17.00 ч. на 02.06.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 02.06.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 03.06.2015 г. в 11.00 часа в сградата на ТП на НОИ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15 А, ет. 2, стая 8. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0068
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.6.2016 г. 17:00
Променено: 9.2.2017 г. 14:39
12-2016-1015-12-77Договаряне без предварително обявлениеВъзложена7.4.2016 г. 14:21
"Доставка на природен газ за административната сграда на ТП на НОИ-Пазарджик, ул. "2-ри януари 10"
"Доставка на природен газ за административната сграда на ТП на НОИ-Пазарджик, ул. "2-ри януари 10"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 16.2.2017 г. 15:02