Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
12-2020-1015-12-27Публично състезаниеВъзложена15.5.2020 г. 16:50
"Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Пазарджик"
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за 24 (двадесет и четири) месеца с предмет "Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Пазарджик". Услугите обхващат абонаментно поддържане и ремонт на 48 броя климатици, описани по марка, модел, мощност, брой и местонахождение в Приложение №1 към Техническите спецификации от документацията за участие.
Изпълнителят извършва услугите със собствен персонал, транспорт и техника, резервни части, материали и консумативи, при спазване на условията, изискванията и обема, посочени в Техническите спецификации от документацията за участие. Климатиците са монтирани в сградите на ТП на НОИ – Пазарджик, на следните адреси:гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №15А – високо тяло, ул. „Екзарх Йосиф” №15А – ниско тяло (приемна), ул. „Втори януари” №10, ИРМ – Велинград (офис), гр. Велинград,  бул. „Ал. Стамболийски”  №7.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.6.2020 г. 17:00
Променено: 14.7.2020 г. 16:31
12-2020-1015-12-26Договаряне без предварително обявлениеВъзложена15.5.2020 г. 16:31
"Доставка на природен газ за административната сграда на ТП на НОИ - Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. 2-ри януари №10"
Доставка на заявени количества природен газ за нуждите на ТП на НОИ - Пазарджик, необходими за отопление на административната сграда на ТП на НОИ - Пазарджик в гр. Пазарджик, ул. "Втори януари" №10.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 14.7.2020 г. 13:14
12-2019-1015-12-288Открита процедураВъзложена13.2.2020 г. 8:53
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Пазарджик, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т.1 от ЗОП"
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ – Пазарджик, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение №1, включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, утвърден с решение №591 от 18.07.2016 г. на Министерски съвет. Обществената поръчка е запазена за участие, съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.3.2020 г. 17:00
Променено: 14.7.2020 г. 13:19
12-2019-1015-12-289Открита процедураВъзложена13.2.2020 г. 8:51
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Пазарджик"
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ – Пазарджик, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение №1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.3.2020 г. 17:00
Променено: 8.7.2020 г. 14:25