Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
12-2020-1015-12-27Публично състезаниеВъзложена15.5.2020 г. 16:50
"Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Пазарджик"
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за 24 (двадесет и четири) месеца с предмет "Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Пазарджик". Услугите обхващат абонаментно поддържане и ремонт на 48 броя климатици, описани по марка, модел, мощност, брой и местонахождение в Приложение №1 към Техническите спецификации от документацията за участие.
Изпълнителят извършва услугите със собствен персонал, транспорт и техника, резервни части, материали и консумативи, при спазване на условията, изискванията и обема, посочени в Техническите спецификации от документацията за участие. Климатиците са монтирани в сградите на ТП на НОИ – Пазарджик, на следните адреси:гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №15А – високо тяло, ул. „Екзарх Йосиф” №15А – ниско тяло (приемна), ул. „Втори януари” №10, ИРМ – Велинград (офис), гр. Велинград,  бул. „Ал. Стамболийски”  №7.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.6.2020 г. 17:00
Променено: 14.7.2020 г. 16:31
12-2020-1015-12-26Договаряне без предварително обявлениеВъзложена15.5.2020 г. 16:31
"Доставка на природен газ за административната сграда на ТП на НОИ - Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. 2-ри януари №10"
Доставка на заявени количества природен газ за нуждите на ТП на НОИ - Пазарджик, необходими за отопление на административната сграда на ТП на НОИ - Пазарджик в гр. Пазарджик, ул. "Втори януари" №10.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 14.7.2020 г. 13:14
12-2019-1015-12-288Открита процедураВъзложена13.2.2020 г. 8:53
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Пазарджик, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т.1 от ЗОП"
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ – Пазарджик, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение №1, включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, утвърден с решение №591 от 18.07.2016 г. на Министерски съвет. Обществената поръчка е запазена за участие, съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.3.2020 г. 17:00
Променено: 14.7.2020 г. 13:19
12-2019-1015-12-289Открита процедураВъзложена13.2.2020 г. 8:51
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Пазарджик"
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ – Пазарджик, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение №1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.3.2020 г. 17:00
Променено: 8.7.2020 г. 14:25
12-2019-1015-12-210Открита процедураВъзложена30.9.2019 г. 13:35
"Осигуряване на ежедневна физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника за административните сгради на ТП на НОИ - Пазарджик"
    Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневна физическа охрана в приемната на ТП на НОИ – Пазарджик, находяща се на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ №15А (ниско тяло) и охрана със сигнално-охранителна техника за административните сгради на ТП на НОИ – Пазарджик, находящи се на адрес: гр. Пазарджик ул. „Екзарх Йосиф“ №15А (високо и ниско тяло),  ул. „Втори януари” №10, ул. „Константин Величков“ №20 и ИРМ гр. Велинград с адрес: гр. Велинград, бул. „Александър Стамболийски“ №7.
Охранителната дейност следва да се осъществява при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), Наредба №8121з–610 от 11.06.2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност, Наредба №8121з–611 от 11.06.2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност, Закона за защита личните данни, както и вътрешноведомствените актове на Възложителя и изискванията, заложени в настоящата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.11.2019 г. 17:00
Променено: 9.1.2020 г. 13:38
12-2019-1007-12-108Директно възлаганеВъзложена6.8.2019 г. 9:54
"Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в административните сгради на ТП на НОИ - Пазарджик"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 6.8.2019 г. 9:54
12-2019-1007-12-89Директно възлаганеВъзложена18.6.2019 г. 14:38
"Доставка на устройство за унищожаване на документи за нуждите на ТП на НОИ - Пазарджик"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 17.7.2019 г. 12:33
12-2019-1015-12-122Открита процедураВъзложена7.6.2019 г. 10:16
"Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансирана група за обекти на ТП на НОИ - Пазарджик по обособени позиции: Обособена позиция №1 - доставка на нетна електрическа енергия за административните сгради в град Пазарджик Обособена  позиция №2 - доставка на нетна електрическа енергия за сграда в град Велинград"
Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на нетна активна електроенергия ниско напрежение за обекти на ТП на НОИ – Пазарджик с административни адреси: гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф“ № 15А (високо и ниско тяло) и ул. „Втори януари“ №10 и гр. Велинград, бл. „Иглика“, вх.Б по свободно договорени цени, както и осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици от координатор на балансираща група, подаването им към ЕСО ЕАД и коригиране при необходимост; отговорност за балансиране на всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на възложителя. На изпълнителя на поръчката ще бъде възложено и администриране и заплащане на мрежовите услуги към оператора на електроразпределителната мрежа.
В предмета на обществената поръчка е включена доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с енергийния системен оператор (ЕСО), поемане на разходите за небаланси за обекти на ТП на НОИ – Пазарджик и плащане на всички използвани от крайния клиент услуги по обособени позиции, както следва:
• Обособена позиция №1 – доставка на нетна активна електрическа енергия за административните сгради в град Пазарджик,
• Обособена позиция №2 – доставка на нетна активна електрическа енергия за сграда в град Велинград.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.8.2019 г. 17:00
Променено: 27.5.2020 г. 17:00
12-2019-1015-12-121Публично състезаниеВъзложена7.6.2019 г. 10:11
"Доставка на система за видеонаблюдение за административните сгради на ТП на НОИ - Пазарджик"
Целта на настоящата обществена поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на система за видеонаблюдение, която да осигури двадесет и четири часово видеонаблюдение на административните сгради на ТП на НОИ – Пазарджик. Основните минимални изисквания към изграждането на системата за видеонаблюдение са подробно разписани в Техническите спецификации от документацията за участие в обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.7.2019 г. 17:00
Променено: 25.9.2019 г. 8:44
12-2019-1015-12-96Публично състезаниеВъзложена8.5.2019 г. 16:45
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Пазарджик"
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на ново и качествено офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Пазарджик, индивидуализирано по видове, количества, размери и технически характеристики в раздел II от Техническите спецификации от документацията за участие и сглобяване на същото. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.6.2019 г. 17:00
Променено: 25.9.2019 г. 8:45
12-2019-1015-12-71Открита процедураВъзложена10.4.2019 г. 11:09
"Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сградите на ТП на НОИ - Пазарджик и прилежащите площи"
Настоящата обществена поръчка се възлага с цел осигуряване на ежедневно и периодично почистване на помещения в административните сгради и прилежащите площи на ТП на НОИ – Пазарджик. Изпълнителят следва да извършва услугата със собствен персонал, препарати, консумативи и техника, при спазване на условията, изискванията и обема, посочени в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.6.2019 г. 17:00
Променено: 4.10.2019 г. 15:42
12-2018-1015-12-186Публично състезаниеВъзложена26.10.2018 г. 17:04
„Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване – СОТ) и пожаро-известителна система на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №15А”, по обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване – СОТ на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №15А” и обособена позиция №2 „Изграждане на пожаро-известителна система на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №15А”
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване – СОТ) и пожаро-известителна система на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” № 15А”, по обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване – СОТ на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” № 15А” и обособена позиция №2 „Изграждане на пожаро-известителна система на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” № 15А”.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.12.2018 г. 17:00
Променено: 20.2.2019 г. 16:56
12-2018-1015-12-183Събиране на оферти с обяваПрекратена9.10.2018 г. 17:32
"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ - Пазарджик"
Дейностите по изпълнение на поръчката се изразяват в извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация по един път на шест месеца в рамките на период от 24 месеца от датата на сключване на договора, тоест два пъти годишно (общо 4 обработки за периода на договора).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.12.2018 г. 17:00
Променено: 14.12.2018 г. 17:05
12-2018-1015-12-167Публично състезаниеВъзложена27.8.2018 г. 17:10
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ – Пазарджик
Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел да се осигурят оптимални параметри на микроклимата в помещения на сгради на ТП на НОИ – Пазарджик, както и постигането на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите, ползващи услуги на НОИ. Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ – Пазарджик (седем броя), описани по местонахождение, мощност и начин на монтаж в техническите спецификации и в Приложение №1 към техническите спецификации. Максималната прогнозна стойност на настоящата поръчка е до 6600.00 (шест хиляди и шестстотин) лева без ДДС.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.9.2018 г. 17:00
Променено: 17.12.2018 г. 15:41
12-2018-1015-12-98Събиране на оферти с обяваВъзложена11.5.2018 г. 15:58
"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъп в административни сгради на ТП на НОИ - Пазарджик"
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъп в административни сгради на ТП на НОИ – Пазарджик“.
Системата има за цел да ограничи свободния достъп до административните помещения и помещенията с ограничен достъп. Преминаването следва да става само от служители, притежаващи валидна карта и от посетители, получили разрешение за преминаване. Системата трябва да може да се конфигурира от персонални компютри и да позволява последващо разширяване.
Всички четци и изпълнителни механизми да се управляват от контролери, които да бъдат мрежово (LAN) свързани с компютри, на които е инсталиран софтуер за конфигуриране, визуализиране, управление и генериране на справки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.6.2018 г. 17:00
Променено: 17.9.2018 г. 11:01
12-2018-1015-12-92Публично състезаниеВъзложена4.5.2018 г. 12:32
"Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за ТП на НОИ – Пазарджик"
Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за принтери, мултифункционални устройства, копирни устройства, скенери, факс апарати, UPS и др., собственост на Възложителя, ползвани от ТП на НОИ – Пазарджик. Местонахождението, броят и видът на устройствата, предмет на обществената поръчка е указано в Приложение №1 от Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.6.2018 г. 17:00
Променено: 13.9.2018 г. 13:36
12-2018-1015-12-93Публично състезаниеВъзложена4.5.2018 г. 9:15
"Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Пазарджик, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за 24 (двадесет и четири) месеца с предмет: "Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Пазарджик, включително осигуряване на резервни части и консумативи”. Услугите обхващат абонаментно поддържане и ремонт на 31 броя климатици описани по марка, модел, мощност, брой и местонахождение в Приложение №1 към техническите спецификации от документацията за участие. Изпълнителят извършва услугите със собствени персонал, транспорт и техника, резервни части, материали и консумативи при спазване на условията, изискванията и обема посочени в техническите спецификации от документацията за участие. Климатиците са монтирани в сградите на ТП на НОИ - Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15А(високо и ниско тяло – приемна) и ул. "Втори януари" №10.
Максималната прогнозна стойност на поръчката е 8400.00 (осем хиляди и четиристотин) лева без включен ДДС, от които за абонаментно и сервизно обслужване на климатичната техника до 2000.00 (две хиляди) лева без включен ДДС, а разликата до  8400.00 (осем хиляди и четиристотин ) лева без включен ДДС е предвидена за заплащане на вложени резервни части и консумативи при възникнали повреди.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.6.2018 г. 17:00
Променено: 5.9.2018 г. 11:36
12-2018-1015-12-76Публично състезаниеПрекратена10.4.2018 г. 10:25
"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ – Пазарджик"
Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел да се осигурят оптимални параметри на микроклимата в помещения на сгради на ТП на НОИ – Пазарджик, както и постигането на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите, ползващи услуги на НОИ.
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ – Пазарджик (седем броя), описани по местонахождение, мощност и начин на монтаж в техническите спецификации и в Приложение №1 към техническите спецификации.
Максималната прогнозна стойност на настоящата поръчка е до 6600.00 (шест хиляди и шестстотин) лева без ДДС.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.5.2018 г. 17:00
Променено: 29.5.2018 г. 16:27
12-2017-1015-12-281Публично състезаниеВъзложена3.1.2018 г. 9:39
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Пазарджик“, по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Пазарджик, съгласно Приложение №1;  Обособена позиция №2: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Пазарджик, съгласно Приложение №2”
Обособена позиция №1 включва в предмета си периодични доставки на канцеларски материали – франко склада на Възложителя, находящ се на адрес: гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15А, по видове и прогнозни количества, съгласно Технически спецификации – Приложение №1. Обособена позиция №2 включва в предмета си периодични доставки на канцеларски материали – франко склада на Възложителя, находящ се на адрес: гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф" №15А, по видове и прогнозни количества, съгласно Технически спецификации – Приложение №2. Предметът на поръчката по обособена позиция №2 представлява "запазена поръчка", съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.2.2018 г. 17:00
Променено: 27.6.2018 г. 17:10
12-2017-1015-12-219Публично състезаниеВъзложена20.10.2017 г. 13:31
"Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ – Пазарджик"
Цел на настоящата поръчка е да бъде избран изпълнител, който да осъществява периодични доставки на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, собственост на ТП на НОИ – Пазарджик. Консумативите, включени в обхвата на поръчката са описани в Приложение № 1 от Техническите спецификации по модел, тип консуматив, прогнозни количества със съответни продуктови номера и изисквани минимални капацитети (брой копия). Възложителят си запазва правото в процеса на изпълнение на договора, да заявява периодично, според моментните си потребности необходимите количества от съответните видове, които ще се заплащат по предложените в офертата на избрания за Изпълнител единични цени до изчерпване на сумата по договора или за срок от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на влизане в сила на същия. Максималната прогнозна стойност на настоящата поръчка е до 22 000.00 (двадесет и две хиляди) лева без ДДС за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.11.2017 г. 17:00
Променено: 13.2.2018 г. 15:01
12-2017-1015-12-179Публично състезаниеВъзложена25.9.2017 г. 12:18
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Пазарджик"
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на ново и качествено офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Пазарджик, индивидуализирано по видове, количества, размери и технически характеристики в раздел II от Техническите спецификации, към документацията за обществената поръчка и сглобяване на същото.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.10.2017 г. 17:00
Променено: 2.1.2018 г. 16:11
12-2017-1015-12-177Открита процедураВъзложена7.9.2017 г. 15:45
"Осигуряване на ежедневна физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника за административните сгради на ТП на НОИ – Пазарджик"
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на ежедневна физическа охрана на обособено работно място в приемната на ТП на НОИ – Пазарджик, находяща се на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №15 А (ниско тяло) и охрана със сигнално-охранителна техника за административните сгради на ТП на НОИ – Пазарджик, находящи се на адрес: гр. Пазарджик ул. „Екзарх Йосиф” №15А (високо и ниско тяло), ул. „Втори януари” №10, ул. „Константин Величков“ №20 и ИРМ гр. Велинград с адрес: гр. Велинград, бул. „Александър Стамболийски” №7.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.11.2017 г. 17:00
Променено: 19.12.2017 г. 11:39
12-2017-1015-12-120Открита процедураВъзложена6.6.2017 г. 9:42
"Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, избор на координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на ТП на НОИ – Пазарджик" по обособени позиции:
Обособена позиция №1: "Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, избор на координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за административните сгради на ТП на НОИ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15А (високо и ниско тяло) и ул. "Втори януари" №10"
Обособена позиция №2: "Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, избор на координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за административната сграда на ТП на НОИ – Пазарджик, ИРМ – Велинград, гр. Велинград, бл. "Иглика", вх. Б"
Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение за обекти на ТП на НОИ – Пазарджик (с административни адреси: гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф“ № 15А (високо и ниско тяло) и ул. „Втори януари“ № 10 и гр. Велинград, бл. „Иглика“ вх. Б) по свободно договорени цени, както и осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици от координатор на балансираща група, подаването им към ЕСО ЕАД и коригиране при необходимост; отговорност за балансиране на всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.7.2017 г. 17:00
Променено: 20.10.2017 г. 10:46
12-2017-1007-12-78Директно възлаганеВъзложена31.5.2017 г. 16:18
Изготвяне на технически спецификации за обществена поръчка с предмет "Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, избор на координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на ТП на НОИ – Пазардик"
Предмет на настоящото директно възлагане е възлагане на външен експерт изготвянето на технически спецификации и за обществена поръчка с предмет "Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, избор на координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на ТП на НОИ – Пазардик"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 31.5.2017 г. 17:06
12-2017-1015-12-103Открита процедураВъзложена4.5.2017 г. 15:54
"Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ – Пазарджик"
Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за принтери, мултифункционални устройства, копирни устройства, скенери, факс апарати, UPS и др., собственост на възложителя ползвани от ТП на НОИ – Пазарджик. Местонахождението, броя и вида на устройствата, предмет на обществената поръчка е указано в Приложение №1 от Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.7.2017 г. 17:00
Променено: 14.9.2017 г. 12:06
12-2017-1015-12-101Публично състезаниеВъзложена4.5.2017 г. 15:49
"Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в административните сгради на ТП на НОИ – Пазарджик, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за 12 (дванадесет) месеца с предмет: "Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в административните сгради на ТП на НОИ – Пазарджик, включително осигуряване на резервни части и консумативи". Услугите обхващат абонаментна поддръжка и ремонт на 21 броя климатици, подробно описани по марка, модел, мощност и местонахождение в Приложение №1 към техническите спецификации от документацията за участие. Изпълнителят извършва услугите със собствени персонал, транспорт и техника, резервни части, материали и консумативи при спазване на условията, изискванията и обема посочени в техническите спецификации от документацията за участие. Климатиците са монтирани в сградите на ТП на НОИ - Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" № 15А(високо и ниско тяло) и ул. "Втори януари" № 10.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.6.2017 г. 17:00
Променено: 23.8.2017 г. 17:04
12-2017-1015-12-100Пряко договарянеВъзложена4.5.2017 г. 14:36
"Предоставяне на В и К услуги за ТП на НОИ – Пазарджик, ИРМ – Велинград"
Предмета на обществената поръчка включва доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на води за административната сграда на ТП на НОИ – Пазарджик, ИРМ-Велинград, бул. "Александър Стамболийски" №7
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 16.1.2018 г. 12:20
12-2017-1015-12-99Пряко договарянеВъзложена4.5.2017 г. 14:31
"Предоставяне на В и К услуги за ТП на НОИ – Пазарджик"
Предмета на обществената поръчка включва доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на води за административните сгради на ТП на НОИ - Пазарджик в гр. Пазарджик.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 16.6.2017 г. 13:29
12-2017-1015-12-74Публично състезаниеВъзложена12.4.2017 г. 11:18
"Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Пазарджик и прилежащи площи"
Настоящата процедура има за цел да бъде сключен договор за 24 (двадесет и четири) месеца с предмет: "Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Пазарджик и прилежащи площи". Услугите обхващат извършването на почистване (ежедневно и периодично) на работни, архивни и сервизни помещения в административните сгради на ТП на НОИ - Пазарджик и прилежащи площи за срок от две години. Изпълнителят извършва услугата със собствени персонал, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията, изискванията и обема посочени в техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.5.2017 г. 17:00
Променено: 31.7.2017 г. 13:20
12-2017-1015-12-69Пряко договарянеВъзложена27.3.2017 г. 13:49
"Доставка на природен газ за ТП на НОИ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15А"
Предмет на настоящата обществена поръчка е "Доставка на природен газ за ТП на НОИ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №15А"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 29.5.2017 г. 11:14
1 - 30Напред