Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
14-2015-1015-14-39Възложена24.9.2015 г. 9:31
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ-Плевен
Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ– Плевен.
Техниката, подлежаща на абонаментно и сервизно обслужване е описана в Приложение № 1 – Описание на техническите устройства по видове, марки, количества и местонахождение, което е неразделна част от Техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.10.2015 г. 16:30
Променено: 8.12.2017 г. 16:16
14-2015-1015-14-33Възложена9.9.2015 г. 14:17
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Плевен
Предметът на поръчката включва доставка на офис-обзавеждане - столове, стилажи и контейнери за нуждите на ТП на НОИ - Плевен
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.10.2015 г. 16:30
Променено: 8.12.2017 г. 16:15
14-2015-23Възложена17.8.2015 г. 11:20
Текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ - Плевен, пл. „Иван Миндиликов„ № 8
С Решение № 10 от 01.09.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ-Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 8“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 25.09.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 28.09.2015 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл."Иван Миндиликов" № 8, етаж 7, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0182
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.9.2015 г. 16:30
Променено: 8.12.2017 г. 16:14
14-2015-84Открита процедура по ЗОППрекратена13.5.2015 г. 11:44
Текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ-Плевен
С Решение № 7 от 26.05.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ-Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 8“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 19.06.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 22.06.2015 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл."Иван Миндиликов" № 8, етаж 7, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0098
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.6.2015 г. 16:30
Променено: 30.6.2015 г. 10:44
14-2015-44Открита процедура по ЗОПВъзложена27.3.2015 г. 10:56
Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда на ТП на НОИ - Плевен
Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Плевен, с адрес гр. Плевен, площад „Иван Миндиликов” № 8
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.5.2015 г. 16:30
Променено: 23.7.2015 г. 10:34
14-2015-37Възложена9.3.2015 г. 15:39
Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за административната дейност на ТП на НОИ - Плевен
Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за административната дейност на ТП на НОИ - Плевен
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.4.2015 г. 16:30
Променено: 8.12.2017 г. 16:13
14-2015-26Прекратена17.2.2015 г. 9:15
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Плевен
С Решение № 3 от 26.02.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 23.03.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 24.03.2015 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл."Иван Миндиликов" № 8, етаж 7, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.3.2015 г. 16:30
Променено: 24.11.2017 г. 9:41
14-2015-22Възложена6.2.2015 г. 9:24
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Плевен
С Решение № 2 от 19.02.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 16.03.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 17.03.2015 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл."Иван Миндиликов" № 8, етаж 7, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0010
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.3.2015 г. 16:30
Променено: 7.12.2017 г. 16:57