Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
14-2019-1015-14-130Открита процедураПрекратена5.7.2019 г. 10:41
Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект ТП на НОИ – Плевен
С Решение №1040-14-6 от 30.08.2019 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект ТП на НОИ - Плевен”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 29.11.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 02.12.2019 г. в 09.30 часа в ТП на НОИ - Плевен, пл. „Иван Миндиликов” №8, ет. 10, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Преписката на обществената поръчка е регистрирана под №00145-2019-0128 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.11.2019 г. 17:00
Променено: 3.12.2019 г. 8:35
14-2019-1015-14-90Открита процедураВъзложена20.5.2019 г. 8:24
Осигуряване на охрана в сградата на ТП на НОИ - Плевен, чрез сигнално-охранителна дейност в 2 помещения
С Решение № 1040-14-4 от 04.06.2019 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на охрана в сградата на ТП на НОИ – Плевен, чрез сигнално-охранителна дейност в 2 помещения“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 12.07.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 15.07.2019 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл. "Иван Миндиликов" №8, етаж 10, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Преписката на обществената поръчка е регистрирана под №00145-2019-0072 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.7.2019 г. 17:00
Променено: 3.10.2019 г. 10:32