Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
14-2018-1015-14-205Открита процедураПрекратена10.12.2018 г. 15:21
Доставка на външен NAS storage 4х4 ТВ за ТП на НОИ – Плевен
С Решение № 1040-14-16 от 19.12.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на външен NAS storage 4Х4 ТВ за ТП на НОИ – Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 23.01.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 24.01.2019 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл. "Иван Миндиликов" № 8, етаж 10, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Преписката на обществената поръчка е регистрирана под №00145-2018-0219 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.1.2019 г. 17:00
Променено: 4.1.2019 г. 11:43
14-2018-1015-14-197Открита процедураВъзложена6.12.2018 г. 9:37
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Плевен
С Решение №1040-14-15 от 17.12.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 21.01.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 22.01.2019 г. в 09.30 часа в ТП на НОИ - Плевен, пл. “Иван Миндиликов” №8, ет. 10, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Преписката на обществената поръчка е регистрирана под №00145-2018-0216 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.1.2019 г. 17:00
Променено: 7.6.2019 г. 11:08
14-2018-1015-14-156Открита процедураВъзложена27.9.2018 г. 15:25
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Плевен по обособени позиции
С Решение №1040-14-10 от 17.10.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Плевен по обособени позиции“. Обособена позиция №1 – „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса съгласно списък приложение №1 към техническите спецификации“ и Обособена позиция №2 – „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки съгласно списък приложение №2 към техническите спецификации“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 30.11.2018 г. Офертите ще бъдат отворени на 03.12.2018 г. в 09.30 часа в ТП на НОИ - Плевен, пл. “Иван Миндиликов” №8, ет. 10, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Преписката на обществената поръчка е регистрирана под №00145-2018-0179 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.11.2018 г. 17:00
Променено: 7.6.2019 г. 11:07
14-2018-1015-14-107Открита процедураПрекратена6.7.2018 г. 8:43
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ-Плевен
С Решение №1040-14-8 от 30.08.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ - Плевен”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 12.10.2018 г. Офертите ще бъдат отворени на 15.10.2018 г. в 09.30 часа в ТП на НОИ - Плевен, пл. „Иван Миндиликов” №8, ет. 10, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Преписката на обществената поръчка е регистрирана под №00145-2018-0132 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.10.2018 г. 17:00
Променено: 28.11.2018 г. 11:14
14-2018-1015-14-89Открита процедураПрекратена7.6.2018 г. 8:38
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Плевен
С Решение №1040-14-7 от 01.08.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 10.09.2018 г. Офертите ще бъдат отворени на 11.09.2018 г. в 09.30 часа в ТП на НОИ - Плевен, пл. “Иван Миндиликов” №8, ет. 10, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Преписката на обществената поръчка е регистрирана под №00145-2018-0117 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.9.2018 г. 17:00
Променено: 3.12.2018 г. 16:44
14-2018-1015-14-66Открита процедураПрекратена9.5.2018 г. 14:16
Доставка на външен NAS storage 4х4 ТВ за НОИ – Плевен
С Решение № 1040-14-6 от 02.07.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Доставка на външен NAS storage 4Х4 ТВ за ТП на НОИ – Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 10.08.2018 г. Офертите ще бъдат отворени на 13.08.2018 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл."Иван Миндиликов" № 8, етаж 7, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0102.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.8.2018 г. 17:00
Променено: 3.12.2018 г. 16:46
14-2018-1015-14-57Пряко договарянеВъзложена23.4.2018 г. 15:38
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за ТП на НОИ – Плевен
С Решение № 1040-14-3 от 24.04.2018г. на Директора на ТП на НОИ - Плевен е открита обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП с предмет "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за ТП на НОИ – Плевен". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 182, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 3.7.2018 г. 15:26
14-2018-1015-14-39Публично състезаниеВъзложена12.3.2018 г. 16:17
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Плевен
С Решение № 1040-14-4 от 02.05.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 28.05.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 29.05.2018 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл."Иван Миндиликов" № 8, етаж 7, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0043.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.5.2018 г. 17:00
Променено: 3.8.2018 г. 15:12
14-2018-1015-14-38Събиране на оферти с обяваВъзложена12.3.2018 г. 15:51
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в административната сграда на ТП на НОИ – Плевен
Дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията имат за цел унищожаване или намаляване на числеността на вредителите (патогенни микроорганизми, членестоноги и гризачи), които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората и животните по смисъла на Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.). С извършването на посочените мероприятия се цели още поддържане на необходимия биологичен минимум на инсекти и гризачи в обработваните помещения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.4.2018 г. 17:00
Променено: 25.5.2018 г. 9:48