Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
14-2016-1015-14-270Открита процедураВъзложена18.11.2016 г. 9:39
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ-Плевен по обособени позиции
С Решение № 1040-14-11 от 20.12.2016 г. на Директора на ТП на НОИ - Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е "Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ-Плевен по обособени позиции". Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел "Профил на купувача". Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 03.02.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 06.02.2017 г. от 09:30 часа в ТП на НОИ - Плевен, пл. "Иван Миндиликов" № 8, ет.10, офис 74. Обявлението е публикувано в ОВ на ЕС под № 2016/S 248-453718 и в РОП под уник. № 00145-2016-0226.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.2.2017 г. 17:00
Променено: 2.6.2017 г. 13:56
14-2016-1015-14-222Публично състезаниеВъзложена4.8.2016 г. 9:47
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ - Плевен
С Решение № 1040-14-10 от 30.09.2016 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ - Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 21.10.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 24.10.2016 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл."Иван Миндиликов" № 8, етаж 7, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0166.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.10.2016 г. 17:00
Променено: 31.1.2017 г. 16:57
14-2016-1015-14-82Открита процедураВъзложена31.3.2016 г. 15:20
Комплексно почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Плевен
С Решение № 1040-14-7 от 11.04.2016 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Комплексно почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 06.06.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 07.06.2016 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл."Иван Миндиликов" № 8, етаж 7, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0062.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.6.2016 г. 16:30
Променено: 11.4.2017 г. 15:01
14-2016-1015-14-76Прекратена21.3.2016 г. 15:41
Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ-Плевен
Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ-Плевен
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 11.4.2017 г. 13:55
14-2016-1015-14-46Възложена2.3.2016 г. 8:49
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Плевен
С Решение № 1040-14-3 от 08.03.2016 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 18.04.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 19.04.2016 г. в 09:30 часа в ТП на НОИ-Плевен, пл."Иван Миндиликов" № 8, етаж 7, офис 74. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0019.
С решение № 1040-14-5/15.03.2016 г. са променени следните срокове:
-Срокът за получаване на офертите за участие - става 03.05.2016 г., 16,30 ч.;
-срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи - става 03.05.2016 г., 16,30 ч.;
- отваряне на оферти - става 04.05.2016 г., 09,30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.5.2016 г. 16:30
Променено: 30.9.2016 г. 13:31
14-2016-1015-14-43Възложена24.2.2016 г. 8:59
Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за административната дейност на ТП на НОИ - Плевен
„Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за административната дейност на ТП на НОИ - Плевен”, индивидуализирани по видове, параметри и предполагаеми количества в Техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.3.2016 г. 16:30
Променено: 30.9.2016 г. 11:35
14-2016-1015-14-44Възложена24.2.2016 г. 8:55
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в  административната сграда на ТП на НОИ - Плевен
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в  административната сграда на ТП на НОИ - Плевен
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.3.2016 г. 16:30
Променено: 30.9.2016 г. 11:35